18.04.16

Kohamaksu toetus

Kohamaksu toetus on Loksa Lasteaias Õnnetriinu koha kasutamisel lapsevanema poolt kaetava osa hüvitis, mida makstakse tingimusel, et vähemalt üks vanematest on Loksa linna elanik vähemalt 6 kuud vahetult enne toetuse taotlemist.

Lapsevanem või lapse esindaja esitab linnavalitsusele toetuse saamiseks taotluse (pdf), (word), milles on ära toodud andmed leibkonna suuruse ja sissetulekute kohta.

Taotlused vaatab läbi komisjon, kes teeb linnavalitsusele ettepaneku, kellele ja kui suures ulatuses toidutoetus määrata.

Toetuse määr on kuni 100 %:
1) kuni 50% kohamaksust, kui sissetulek perekonnaliikme kohta on väiksem kui 50% palga alammäärast kuus;
2) kuni 100% kohamaksust, kui perekond on toetuse taotlemise kuul toimetulekutoetuse saaja.

Kui pärast kohamaksu toetuse määramist määratakse perekonnale toimetulekutoetus, suurendab linnavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul kohamaksu toetuse määra alates järgmisest kalendrikuust.