18.04.16

Puudega lapse hooldaja toetus

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse igakuiselt 3 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamise eest. Hooldajatoetust makstakse isikule, kes ise ja kelle puudega laps on Loksa linna elanikud.
 
Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja linnavalitsusele kirjaliku taotluse (pdf), (word) koos rehabilitatsiooniplaani koopia ja arstliku ekspertiisi komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopiaga puude raskusastme tuvastamise kohta.
 
Linnavalitsus otsustab toetuse määramise komisjoni ettepaneku alusel. Hooldajatoetus määratakse:
1) kuni lapse puude kestuse viimase päevani;

2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldajatoetuse taotleja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba.
Hooldajatoetust ei määrata, kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Puudega lapse hooldajatoetuse määr on 26 eurot.