28.04.23

Ametnikud

Keskkonna- ja kommunaalmajanduse valdkondadega tegelevad järgmised ametnikud:

abilinnapea
Andres Kaskla
tel: 508 6283
e-post: 
andres.kaskla@loksa.ee

 

arendus- ja keskkonnanõunik
Karin Ilves
tel: 5304 8333
e-post: karin.ilves@loksa.ee

-----------------------------------------------------------------------------------

1.12.22

Loksa linna elanikule on vana eterniidi jäätmejaama viimine TASUTA!*

Loksa Linnavalitsus taotles SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt keskkonnaprogrammist ringmajanduse valdkonnast toetust 80 tonni asbesti sisaldava eterniidi kogumise ja kõrvaldamise korraldamiseks Loksa Jäätmejaamas. Taotlus sai positiivse otsuse, linn saab KIK-lt toetust summas 7 167€. Projekti kogumaksumus on summas 10 848.00€, mille omaosalus 3 681.12€ kaetakse Loksa linna eelarvest. Projekti eesmärk on vähendada asbesti sisaldava eterniidijäätmetest tulenevat kahjulikku keskkonnamõju.

Eterniidi tasuta kokku kogumise periood Loksa Jäätmejaamas on 01.03.2022-30.11.2023 või kuni 80 tonni piirmäära saavutamisel*

Eterniidi tasuta üleandmise perioodi lõppemisel või kuni 80 tonni piirmäära saavutamisel jätkub eterniidi vastuvõtmine tavahinnakirja alusel.

Jäätmejaama operaator tuvastab eterniidi üleandja andmed isikut tõendava dokumendi alusel ning fikseerib milliselt Loksa linna aadressilt ja kui palju eterniidijäätmeid üle antakse.

Küsimuste korral saab lisainfot Loksa linna arendus- ja keskkonnanõunikult Karin Ilves, helistades  numbril 5304 8333 või kirjutades karin.ilves@loksa.ee.

Jäätmejaamas kohapeal teenindab ja nõustab Tallinna Jäätmekeskuse operaator, kellega saab ühendust numbril 550 7273 jäätmejaama lahtioleku aegadel. 

Loksa Jäätmejaam (Tallinna tn 5a) on avatud:

Esmaspäev           kell 10.00 – 16.00

Kolmapäev           kell 12.00 – 19.00

Neljapäev             kell 10.00 – 16.00

Laupäev                kell 10.00 – 15.00

Loksa jäätmejaam on suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühad.

--------------------------------------

Hinnapakkumuse tegemise kutse: Loksa linna jäätmejaamas kokku kogutud eterniidi transportimine ja kõrvaldamine

TEHNILINE KIRJELDUS

Loksa linna jäätmejaamas kokku kogutud eterniidi transportimine ja kõrvaldamine

Loksa Linnavalitsus ootab hinnapakkumust Loksa Jäätmejaamas (Tallinna tn 5a, Loksa linn) kokku kogutud asbesti sisaldava eterniidi transportimiseks ja kõrvaldamiseks.

Veo teostajal peab olema kehtiv ohtlike jäätmete veoluba ning kõik eterniidi prügilasse üleandmist tõendavad dokumendid tuleb esitada hiljemalt 14 päeva jooksul peale projekti perioodi lõppemist.

Eterniidi kokku kogumise ja kõrvaldamise periood on 01.03.2022-30.11.2023. Eterniidi kogumise ja kõrvaldamise periood lõppeb varem, kui on saavutatud kokku kogutud ja kõrvaldatud eterniidi maht 80 tonni.

Hinnapakkumus peab hõlmama lisaks transpordile, kõrvaldamisele ja kaasuvatele kuludele ka nõuetele vastavat konteinerit eterniidi kokku kogumiseks. Pakkumuses palume kogumaksumuse välja tuua ühe tonni kohta.

Konteineri maht peab jääma vahemikku 14-20m3 (k.a). Konteinerit peab tühjendama sagedusega, mis väldib konteineri üle täitumist ning eterniidi üleandmise võimalus ei peatuks.

Pakkuja ja teenus peab vastama kohalduvatele nõuetele, sh Keskkonnaministri määruse 21.04.2004 nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded".

Digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumuse palume saata aadressile linn@loksa.ee hiljemalt 17.01.2022 kell 12:00.

Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik
Loksa Linnavalitsus
5304 8333 karin.ilves@loksa.ee

-------------------------------------------

Keskkonnaministeerium kaardistab Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, eesmärgiga planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.
Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides.
Asbesti jäätmete kogusest Loksa linnas palun teada anda e-kirja teel: karin.ilves@loksa.ee või telefonil 5304 8333

Vajalik info:

1. kinnistu täpne aadress (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
2. omaniku või elaniku kontaktandmed;
3. asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).

.......................................................................................................................

Teade keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Loksa Linnavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse N.R. Energy Osaühingu poolt esitatud paiksest heiteallikast välisõhku saasteainete väljutamise keskkonnaloa (edaspidi õhusaasteluba) nr L.ÕV/320985 muutmise taotluse. Õhusaasteloa muutmist taotletakse katlamajale, mis asub aadressil Nooruse tn 3a, Loksa linn, Harju maakond, 74805. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses uue hakkepuidukatla kasutusele võtmisega, mis peaks toimuma hiljemalt 30.06.2022. Õhusaasteloa muutmise menetlusdokumendid on kättesaadavad Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/.

 

30.11.20
20.12.16