1.02.23

Eeskirjad ja korrad

Loksa linnavalitsuse mittepalgalistele liikmetele hüvituse määramine
Loksa Linnavalitsuse teenistujate palgajuhend
Loksa Linnavalitsuse töökorralduse reeglid (lisa 1) (lisa 2)
Loksa linna raamatupidamise sise-eeskiri
Kuludokumentide kooskõlastamine Lisa

Loksa Linnavalitsuse ametiauto kasutamise ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord
Loksa linna asutuste ühtne asjaajamiskord
Loksa Linnavalitsuse asjaajamiskord, lisa 6
Teenistus-, töö- ja välislähetusse saatmise kord Loksa linnas
Loksa Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord
Teenistusülesannete täitmiseks mobiiltelefonide soetamise, telefoninumbrite ja kulude hüvitamise kord

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Korruptsiooni ennetamine Loksa linna töökorralduses


Loksa linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine 
L
oksa linna personaliarvestuse andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus
L
oksa linna dokumendihaldussüsteemi asutamine ja registri pidamise põhimäärus
Loksa linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus
 

Infotehnoloogia alased korrad:

- Infoturbepoliitika 
- Arvutivõrgu ja arvuti kasutamise eeskiri

Tööohutuse ja -keskkonnaalased eeskirjad:
- Töökeskkonna riskianalüüs
- Sissejuhatav juhend, sisekontrolli korraldus
- Ohutusjuhend kuvariga töötamiseks
- Ohutusjuhend redeliga töötajale
- Ohutusjuhend koristajale
- Ohutusjuhend B kategooria sõidukijuhile
- Ohutusjuhend raskuste käsitsi teisaldamiseks