28.12.18

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimisest annab põgusa ülevaate elukoha registreerimise voldik.
 
Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Asudes püsivalt elama teise elukohta (nt  Loksale või vahetades oma elukohta Loksa linna piires või valides oma uueks elukohaks mõne välisriigi) tuleb uude elukohta asumisest alates 30 päeva jooksul registreerida uue elukoha aadress rahvastikuregistris (rahvastikuregistri seadus § 391). Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.
 
Elukohaandmete registrisse kandmiseks tuleb esitada elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele, antud juhul Loksa Linnavalitsusele kirjalik elukohateade. Kui kasutate elamiseks mitut elukohta, esitage rahvastikuregistrisse kandmiseks omal valikul ühe Teie poolt kasutatava elukoha aadress (rahvastikuregistri seadus § 40). Loksa Linnavalitsuses tegeleb elukoha registreerimisega volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist Viive Pajusaar.
 
Esitades elukohateate, kinnitate oma senise elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise soovi. Elukohateates saab esitada vaid ühe elukoha aadressiandmed (täpsed ja täielikud andmed; püsivalt välismaale asudes vähemalt riigi ja haldusüksuse nime). Perekonnaliikmed, aga ka ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed (rahvastikuregistri seadus § 40) ja mõlema lapsevanema nõusolek. Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.
 
Elukohateadet on võimalik esitada:

   - elektrooniliselt kodanikuportaalis www.eesti.ee;
   - digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel DigiDoc formaadis (linn@loksa.ee);
   - posti teel (Loksa Linnavalitsus, Tallinna tn 45 Loksa 74806);
   - kirjalikult, tulles kohale Loksa Linnavalitsusse.

 
Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:

1) elukohateade;
2) koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (saates elukohateate posti teel);
3) kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, siis lisab ta elukohateatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (üürileping) või elukohateatele kantakse ruumi omaniku nõusolek (allkiri elukohateatel). Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga. Omaniku nõusolekut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku välisriigi elukohaandmed;
4) kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse on vajalik kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.
5) koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed, milleks on näiteks elektronposti aadress, postkastinumber, telefoninumber, muu sidevahendi number või ka muu ruumi aadress, juhul kui elatakse pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas või kui elukohana on märgitud üksnes Loksa linn.

 
Meelespea elukohateate täitmisel:

1) täitke NIMED elukohateatel TRÜKITÄHTEDEGA;
2) EELMINE ELUKOHT täitke vaid saabumisel välismaalt (riigi ja haldusüksuse nimi);
3) kui Te ei tea VÄLISMAALE LAHKUMISE KUUPÄEVA, täitke välismaale lahkumise aeg võimalikult täpselt. Kui välismaal elamise andmed on juba kantud rahvastikuregistrisse, lähtub ametnik nendest andmetest;
4) SIDEANDMETEL on ainult informatiivne tähendus. Hoone või ruumi esitamisel sideandmetena peab elukohateate esitaja olema hoone või ruumi omanik või tal peab olema hoone või ruumi kasutamise õigus;
5) ALAEALISE LAPSE elukoha registreerimiseks on vajalik MÕLEMA VANEMA NÕUSOLEK;
6) 
STATISTILISTEL eesmärkidel kogutavate ANDMETE esitamisel täitke andmed ka elukohateatele kantud laste ja eestkostetavate kohta.
7) Elukohateatele LISAGE vajadusel ruumi kasutamise aluseks oleva dokumendi koopia (üürileping) ning koopia isikut tõendavast dokumendi isikuandmetega leheküljest (esitades elukohateate posti teel);

 
Loksa Linnavalitsuse pädev ametnik kontrollib elukohateate saamisest alates kümne tööpäeva jooksul elukohateate vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse, kui elukohateade ei vasta nõuetele (rahvastikuregistri seadus § 41).
 
Omaniku õigustatud nõudmisel
Kui olete eluruumi omanik, mille aadressi kasutab rahvastikuregistris oma elukoha aadressiandmetena isik, kellel puudub selles elamise õigus või on eluruumi kasutusõigus lõppenud ning isik ei kasuta seda ruumi elukohana, esitage Loksa Linnavalitsusele aadressiandmete muutmiseks ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks (rahvastikuregistri seadus § 46).
 
Ruumi omaniku taotlusest teavitab Loksa Linnavalitsus kümne tööpäeva jooksul alates selle saamisest isikut tähitud kirjaga rahvastikuregistris märgitud aadressil ja väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Omaniku taotlust ei rahuldata, kui isik ühe kuu jooksul taotluse kättetoimetamisest või väljaandes Ametlikud Teadeanded avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada ruumi oma elukohana või kui isiku ja omaniku vahel on pooleli kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle (rahvastikuregistri seadus § 46).
 
Omaniku õigustatud nõudmist saab esitada samal viisil nagu eelpool nimetatud elukohateadet.
 
Lisainfo: