21.11.19

Elukoha registreerimine

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi olemasolu ja õigsuse eest rahvastikuregistris. Asudes püsivalt elama teise elukohta tuleb uude elukohta asumisest alates 14 päeva jooksul esitada rahvastikuregistrisse kandmiseks uue elukoha aadress. Erisused on toodud välja rahvastikuregistri seaduse §-is 69.
 
Elukohaandmete registrisse kandmiseks tuleb esitada elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele, antud juhul Loksa Linnavalitsusele kirjalik elukohateade. Loksa Linnavalitsuses tegeleb elukoha registreerimisega volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist Viive Pajusaar.
 
Perekonnaliikmed, aga ka ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed (rahvastikuregistri seadus § 74) ja mõlema lapsevanema nõusolek. Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.
 
Elukohateadet on võimalik esitada:

   - elektrooniliselt kodanikuportaalis www.eesti.ee;
   - digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel DigiDoc formaadis (linn@loksa.ee);
   - posti teel (Loksa Linnavalitsus, Tallinna tn 45 Loksa 74806),
   - kirjalikult, tulles kohale Loksa Linnavalitsusse.

 
Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:

1) elukohateade;
2) koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (saates elukohateate posti teel);
3) kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, siis lisab ta elukohateatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (üürileping) või elukohateatele kantakse ruumi omaniku nõusolek (allkiri elukohateatel). Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga. Omaniku nõusolekut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku välisriigi elukohaandmed;
4) kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse on vajalik kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.

 
Meelespea elukohateate täitmisel:

1) täitke NIMED elukohateatel TRÜKITÄHTEDEGA;
2) EELMINE ELUKOHT täitke vaid saabumisel välismaalt (riigi ja haldusüksuse nimi);
3) kui Te ei tea VÄLISMAALE LAHKUMISE KUUPÄEVA, täitke välismaale lahkumise aeg võimalikult täpselt. Kui välismaal elamise andmed on juba kantud rahvastikuregistrisse, lähtub ametnik nendest andmetest;
4) ALAEALISE LAPSE elukoha registreerimiseks on vajalik MÕLEMA VANEMA NÕUSOLEK;
5) 
STATISTILISTEL eesmärkidel kogutavate ANDMETE esitamisel täitke andmed ka elukohateatele kantud laste ja eestkostetavate kohta.
6) Elukohateatele LISAGE vajadusel ruumi kasutamise aluseks oleva dokumendi koopia (üürileping) ning koopia isikut tõendavast dokumendi isikuandmetega leheküljest (esitades elukohateate posti teel);

 
Loksa Linnavalitsuse pädev ametnik kontrollib elukohateate saamisest alates kümne tööpäeva jooksul elukohateate vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse, kui elukohateade ei vasta nõuetele (rahvastikuregistri seadus § 81).
 
Omaniku õigustatud nõudmisel
Kui olete eluruumi omanik, mille aadressi kasutab rahvastikuregistris oma elukoha aadressiandmetena isik, kellel puudub selles elamise õigus või on eluruumi kasutusõigus lõppenud ning isik ei kasuta seda ruumi elukohana, esitage Loksa Linnavalitsusele aadressiandmete muutmiseks ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks (rahvastikuregistri seadus 12. peatükk).
 
Ruumi omaniku taotlusest teavitab Loksa Linnavalitsus kümne tööpäeva jooksul alates selle saamisest isikut tähitud kirjaga rahvastikuregistris märgitud aadressil ja väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Omaniku taotlust ei rahuldata, kui isik ühe kuu jooksul taotluse kättetoimetamisest või väljaandes Ametlikud Teadeanded avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada ruumi oma elukohana või kui isiku ja omaniku vahel on pooleli kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle (rahvastikuregistri seadus § 90).
 
Omaniku õigustatud nõudmist saab esitada samal viisil nagu eelpool nimetatud elukohateadet.
 

Elukohateate vormid

Elukohateade (trükitav pdf, eesti keeles)

Elukohateade (elektroonselt täidetav, eesti keeles) 

Elukohateade (trükitav pdf, inglise keeles)

Elukohateade (elektroonselt täidetav, inglise keeles)

 
Lisainfo:
 
 

Omaniku õigustatud nõudmist saab esitada samal viisil nagu eelpool nimetatud elukohateadet.