15/07/24

Eeskirjad ja korrad

Loksa linna heakorraeeskiri
Puude raieloa väljaandmise kord Loksa linnas
Loksa maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja kehtestamine ja kaitseala valitseja määramine
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 9 otsustajale pandud küsimuste otsustamise delegeerimine
Maamaksu määr Loksa linnas 
Maamaksust vabastamise kord Loksa linnas
Loksa linna maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa
Maa hindamise seaduses ja maamaksuseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Jäätmemajandus
Loksa linna jäätmekava 2021-2026
Loksa linna jäätmehoolduseeskiri
Aastateks 2019-2024 korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
Aastateks 2024-2029 korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
Loksa linna jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimäärus

Veemajandus
Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise kord
Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032  
- Lisa 1. Loksa linna reoveekogumisala skeem
- Lisa 2 Loksa linna ÜVK-ga varustatud elanike arv:
- Lisa 2.1. Loksa linna tänane ja perspektiivne ühisveevärgi bilanss
- Lisa 2.2. Loksa linna tänane ja perspektiivne ühiskanalisatsiooni bilanss
- Lisa 3. Investeeringuprojektid
- Lisa 4.1. Ühisveevärgi skeem - olemasolev ja perspektiivne olukord
- Lisa 4.2. Ühiskanalisatsiooni skeem - olemasolev ja perspektiivne olukord
- Lisa 4.3. Sademeveekanalisatsiooni skeem - olemasolev ja perspektiivne olukord
Loksa linna vee-ettevõtja kinnitamine
Loksa linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 

Soojusmajandus
Loksa linna kaugkütte määrus
Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028

Lemmikloomad
Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri Loksa linnas
Loksa linna lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus

Reklaam

Välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas

 

Osaühinguga Loksa Haljastus seotud õigusaktid