09/12/20

Infoturbe komisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas 09.01.2020 korraldusega nr 7 Loksa Linnavalitsuse infoturbe komisjoni ja kinnitas komisjoni koosseisu. Infoturbe komisjoni eesmärk on koordineerida infoturbealast tegevust Loksa Linnavalitsuses. Komisjoni ülesanded on seejuures järgmised:  

  • hindab linnavalitsuse infoturbe olukorda ning teeb linnapeale ettepanekuid olukorra parandamiseks;
  • analüüsib infoturbe valdkonna kriitilisi probleeme ja nendega kaasnevaid mõjusid ning pakub lahendusi;
  • valmistab ette infoturbealaste kordade eelnõud;
  • teeb linnapeale ettepanekuid andmekogudele turvaklasside ja turbeastmete määramiseks;
  • korraldab asutusevälise infoturbe auditi tellimise vastavalt seaduses sätestatule;
  • juhendab linnavalitsuse teenistujaid, tõstmaks nende teadlikkust infoturbealastest nõuetest ja parimatest praktikatest;
  • teostab järelevalvet teenistujate tegevuse üle infoturbealaste nõuete täitmisel.

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

esimees:           Erti Paalberg               IT-spetsialist
aseesimees:     Karin Kask                   linnasekretär
liikmed:             Vladimir Koltsov          IT-spetsialist
                         Kristiina Järve              juhiabi
                         Viive Pajusaar             volikogu sekretär-rahvastikuspetsialist