02/02/23

Loksa Linnavalitsus

aadress: Tallinna tn 45, Loksa linn 74806
e-post: linn@loksa.ee
registrikood: 75013457
üldtelefonid: 603 1253, +372 517 3114
lahtiolekuajad: E, T, K 8.00-16.30 
                              N 8.00-18.00       
                              R 8.00-14.30 
                              Lõuna 12.30-13.00

Linnapea vastuvõtt. Linnapea võtab elanikke vastu igal neljapäeval kell 14.00–16.00.  Vastuvõtule palume registreerida eelnevalt üks nädal ette juhiabi juures või helistades üldtelefonil.

Loksa Linnavalitsuse ametnike kontaktandmed on alljärgnevad:

Ametikoht sh ametijuhend Tegevusvaldkond Nimi Kontaktid Haridus, eriala
linnapea üldjuhtimine, linna arengu stateegiline planeerimine, linna esindamine, kriisihaldus

Värner Lootsmann

varner.lootsmann@loksa.ee kõrgharidus,
insener-ökonomist
juhiabi dokumendihaldus, teabe vahendamine, personalitöö, töökeskkonnaspetsialisti ülesanded

Kristiina Järve

kristiina.jarve@loksa.ee
+372 517 3114
keskeriharidus, ärikorraldus
volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist rahvastikuregistri toimingute teostamine sh sündide ja elukohtade registreerimine, volikogu istungite ettevalmistamine, istungite protokollimine, määruste avaldamine Riigi Teatajas, linnavalitsuse arhiivitöö korraldamine, asutusesisene esmaabiandja

Viive Pajusaar 

viive.pajusaar@loksa.ee
+372 5333 7414
keskharidus
         
abilinnapea valdkonna töö koordineerimine: ehitus, planeerimine, heakord, transport, maakorraldus, keskkond, kommunaalmajandus, linnavara Andres Kaskla andres.kaskla@loksa.ee
+372 508 6283
keskharidus
linnaarhitekt-
ehitusnõunik
planeerimise ja ehitamisega seotud toimingud, aadressiandmete korrastamine, kaeveloa taotluste menetlemine Aleksander Skolimowski aleksander.skolimowski@
loksa.ee
; +372 565 2900
kõrgharidus, arhitektuur
arendus- ja kesk-
konnanõunik
arendustegevus, hangete korraldamine, raieloa ja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluste menetlemine, keskkonnakaitse, projektitaotluste koostamine, maakorraldustoimingud sh maamaksu arvestus

Karin Ilves
PUHKUSEL 06.02.2023, asendaja Lidia Mõsovski

karin.ilves@loksa.ee
+372 5304 8333
rakenduskõrgharidus,
tehnoökoloogia
kommunaal-
majanduse- ja heakorraspetsialist
heakorra tagamine, kommunaalmajanduse küsimuste lahendamine, linnavara haldus, lemmikloomade arvestus, hulkuvate loomadega tegelemine, välireklaami paigaldusloa taotluste menetlemine, välireklaami ekraanide haldamine

Lidia Mõsovski

lidia.mosovski@loksa.ee
+372 513 0092
rakenduskõrgharidus, veeteede haldamise ja ohutuse korraldamine
         
abilinnapea valdkonna töö koordineerimine: sotsiaalhoolekanne, lastekaitse, tervishoid, haridus, noorsootöö, sport, kultuur, avalikud suhted, mittetulundustegevus, hallatavate asutuste tegevus, töö sõjapõgenikega Hilleri Treisalt hilleri.treisalt@loksa.ee
+372 5332 6792
kõrgharidus, haldusjuhtimine, klassiõpetaja, põhikooli kunstiõpetaja
lastekaitse- ja sotsiaalnõunik lastekaitsetöö, lapsevanemate ja laste nõustamine, vanemliku hoolitsuseta laste õiguste kaitse ja nendele abi tagamine, koolikohustuse täitmise üle järelevalve teostamine, sotsiaalnõustamine, Loksa linna eestkostetavate elu korraldamine

Õnne Arba

onne.arba@loksa.ee
+372 5806 3455
rakenduskõrgharidus,
raamatupidamine; sotsiaaltöö alane kõrgharidus omandamisel
sotsiaaltöönõunik sotsiaalnõustamine, riiklike ja kohalike sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, sotsiaalteenuste taotluste menetlemine Rebecca Charlotte Rebane

rebecca.rebane@loksa.ee
+
372 5302 7280

rakenduskõrgharidus, toll ja maksundus; sotsiaaltöö alane kõrgharidus omandamisel
sotsiaaltööspetsialist sotsiaalnõustamine, riiklike ja kohalike sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, eakate ja erivajadustega inimeste sotsiaalteenuste ja -hoolekande korraldamine, sotsiaaltranspordi- ja koduteenuse osutamise korraldamine, eakate õnnitlemine, toiduabi jagamine

Tiina Murdvee
PUHKUSEL 30.01-03.02.2023, asendaja Rebecca Charlotte Rebane

tiina.murdvee@loksa.ee
+372 5805 0209
keskharidus
         
linnasekretär
andmekaitsespetsialist
linnakantselei töö juhtimine, linnavalitsuse istungite ettevalmistamine, eelnõude läbitöötamine, andmekaitsealane töö, personali-, arhiivi- ja infotehnoloogia alase töö koordineerimine, notariaaltoimingute teostamine, valimiste korraldamine Karin Kask karin.kask@loksa.ee
+372 5346 0617
kõrgharidus,
õigusteadus, geenitehnoloogia
         
pearaamatupidaja linnavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamisalase töö korraldamine, linnaeelarve ja eelarvestrateegia koostamise korraldamine, eelarve täitmise kontroll, hankijate arvete menetlus e-arvekeskuses, Loksa linna konsolideeritud majandusaasta aruande koostamise korraldamine, linna põhi- ja käibevarade ning bilansivälise vara arvestus, pearaamatu koostamine Ilona Gilden ilona.gilden@loksa.ee 
+372 517 8570
keskharidus
raamatupidaja linnavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamisalase töö teostamine, töötasu arvestus, müügiarvete koostamine, toetuste arvestus ja väljamaksmine, kooli ja lasteaia toiduainete aruannete kontroll, sõidukite (isiklik ja ametisõiduk) kasutamise ja majanduskulude aruannete menetlus Marin Türbsal marin.tyrbsal@loksa.ee
+372 506 5096
rakenduskõrgharidus, raamatupidamine; kõrgharidus, keskkonnateadus

 

Swedbank          EE312200001120296285
AS SEB Pank      EE241010002025531005
Mõlemale arveldusarvele saab kanda riigilõive, muusikakooli-  ja lasteaiatasusid jms. Kindlasti tuleb selgitusse märkida: kes ja mille eest maksab.
Alates 1. juulist 2019 saab avaliku sektori asutustele saata üksnes e-arveid.