12/05/23
UUDISED JA TEATED
03/06/24

Noortegarantii tugisüsteem

Märtsis alustasid 60 kohalikku omavalitsust toe ja lahenduste pakkumist 16–26-aastastele noortele, kes on Eestis tööturult või haridusest erinevatel põhjustel kõrvale jäänud. Nende seas ka Loksa, olles liitunud Noortegarantii tugisüsteemiga, mis on osa laiemast Noortegarantii Eesti tegevuskavast, millega soovitakse jälgida, et kõik15–29-aastased (selle projekti raames) noored üle Eesti saavad kas tööpakkumise või täiendusõppe, õpipoisiõppe või praktikapakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist. 

Meie linnas on noorte jaoks tuge pakkumas:

Kadri Piikmann

e-mail: kadri.piikmann@loksa.ee
tel: 5681 8207 

Noorte toetamise põhimõtted:

Noore toetamiseks kasutatakse noore individuaalsetest vajadustest lähtuvaid tööpõhimõtteid, mis võimaldab nooreni jõuda, vajaduse väljaselgitamist, tugitegevuste pakkumist ja/või korraldamist.

Tegemist saab olla nii lühiajalise kui ka pikaajalise toetamisega, sealhulgas vajalike teenuste ja toetuste tutvustamisega:

  • Tööpakkumised;
  • piirkondlikud enesetäiendamise võimalused;
  • iseseisvumine ja majanduslikud küsimused;
  • tervist ja elustiili toetavad tegevused;
  • laste ja perede toetamise võimalused; rahvusvahelised võimalused jpm.  

Noore toetamisel peetakse silmas noore poolt püstitatud lõpp-eesmärki, nt õpingute jätkamine ja sobiva töö leidmine. 

Noortegarantii tugisüsteemi võimaluste kasutamine on noortele vabatahtlik ja tasuta. Igaüks saab omavalitsuse töötajatega suhelda siis, kui tal on selleks tahe, vajadus ja seda just talle sobivaimal viisil – silmast silma kohtudes, aga ka veebi või telefoni teel.

Kohtumistel keskendutakse eelkõige noorte soovidele, toetamaks  pikaajaliste eesmärkide saavutamist. Oluline ei ole vaid haridustee jätkamine või töö leidmine, vaid võimalus on tegeleda nt iseenda leidmise, unistama õppimise ja motivatsiooni leidmisega. Seega on omavalitsuse pakutavad võimalused ajas ja võimalustes paindlikud.

Meie omavalitsuse spetsialistid on juba alustanud piirkonna noortega ühenduse võtmist, et toetusvõimalusest teada anda.

Palume kõigil kirja või kõne saanud noortel julgelt vastata, isegi, kui hetkel tundub, et toe järele vajadus puudub. Kuulates piirkonna pakutavaid võimalusi võib tekkida äratundmine, mis ühel hetkel võib muutuda teie eesmärkide saavutamisel oluliseks.

Neil noortel, kes omavalitsusest kirja ei ole saanud (võib juhtuda, et kontaktandmed on nt aegunud) või tunneb, et soovib oma plaane kellegagi arutada, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest ja seda ise omavalitsuse töötajate poole pöördudes. Tee seda julgelt!

Noortegarantii tugisüsteemi üldise info leiad siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ngts

04/01/24

-----------------------------

Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

Projekti eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

Projekti peamised tegevussuunad:

Kohaliku tasandi koostöömudelite loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

varajast koolist väljalangevust soodustavate tegurite väljaselgitamine ja analüüs Ida-Harju piirkonnas;

väljalangevus riskiga õpilaste teenusvajaduse väljaselgitamine;

olemasolevate teenuste ja ressursside kaardistamine ja analüüs;

integreeritud teenuste arendamine ja disain

Integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine

koolitusprogrammi väljatöötamine;

spetsialistide koolitamine ja õppereisid

Uuenduslike kohaliku tasandi teenuste piloteerimine, mis hõlbustavad ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte üleminekuid haridustasemete vahel ning haridusest tööturule

Projekti periood: 03.05.2022 - 30.04.2024

Toetussumma: 244 807 eur

Toetusmäär: 100%

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide taotlusvoor "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" meetmest "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

Toetuse saaja: Raasiku vald

Projekti partnerid: Anija vald, Jõelähtme vald, Loksa linn, Kose vald, Kuusalu vald

Koostööpartnerid: Kehra Tervisekeskus OÜ, SA Kiusamisvaba Kool, Koolitervishoid OÜ, Papaver Teenused OÜ, Cascais City Council (Portugal)

Toetuse saaja  Raasiku Vallavalitsus

Projektijuht: Liisa Mäemets liisa@hariduslabor.ee 509 6324

Loksa linna kontaktisik: Hilleri Treisalt hilleri.treisalt@loksa.ee, 5332 6792

 

------------------------------

Võimalused noortele!

Huviringid, mis toimuvad Loksal,  leiad SIIT.

Uus huvitegevuse kava on SIIN

------------------------------

Projektitoetuse esitamise tähtajad Loksa linna noortele

Taotlust on võimalik esitada neljal korral aastas: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

 

Minimaalne taotletav summa on 100,00 € ja maksimaalne 500,00 € ühe projekti kohta.

Loksa linna noortele projektitoetuse andmise tingimused ja kord SIIN

-------------------------------------------