7.08.19

Eeskirjad ja korrad

Loksa linna heakorraeeskiri
Puude raieloa väljaandmise kord Loksa linnas
Loksa maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja kehtestamine ja kaitseala valitseja määramine
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 9 otsustajale pandud küsimuste otsustamise delegeerimine
Maamaksu määr Loksa linnas
Maamaksust vabastamise kord Loksa linnas
Loksa linna maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa

Maakatastriseaduses kohalikule omavalitsusele pandud küsimuse otsustamise delegeerimine
Laadal, avalikul üritusel ja tänaval kauplemise kord

Jäätmemajandus
Loksa linna jäätmekava 2014-2020
Loksa linna jäätmehoolduseeskiri
L
oksa linna jäätmevaldajate registri asutamine
K
orraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Veemajandus
Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise kord
Loksa linna ühisveevärgi -  ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2020  
- Lisa 1. Veevõrgu skeem
- Lisa 2. Kanalisatsioonivõrgu skeem
- Lisa 3. Sademevee skeem
Loksa linna vee-ettevõtja kinnitamine
Loksa linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 

Soojusmajandus
Loksa linna kaugkütte määrus
Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028

Lemmikloomad
Loksa linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Reklaam

Välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas alates 01.01.2019
Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas kehtiv kuni 31.12.2018

Osaühinguga Loksa Haljastus seotud õigusaktid