7.08.19

Korraldatud jäätmevedu

 

Uued jäätmekäitluse hinnad alates 01.11.2019

Loksa Linnavalitsus viis aprillist kuni juulini 2019 läbi riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Loksa linna haldusterritooriumil aastateks 2019-2024. Riigihankes osalesid Ragn-Sells AS ja Eesti Keskkonnateenused AS. Hankeleping sõlmiti Eesti Keskkonnateenuste AS- iga, kes kontrolli tulemusena kvalifitseeriti, tunnistati vastavaks ja võttes aluseks hinnakriteeriumid, esitas odavaima hinnapakkumise. Leping hakkab kehtima alates 01.11.2019. Uued jäätmekäitluse hinnad, mis hakkavad kehtima alates 01.11.2019 on toodud allpool olevates tabelites.

Teenustasu segaolmejäätmete jäätmemahuti ühekordse käitlemise eest 

Jäätmemahuti suurus liitrites kuni 

Teenustasu vastava suurusega jäätmemahutis asuvate segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes  

(koos käibemaksuga) 

Kuni 100 l   jäätmekott 

1,90 

140 l 

2,90 

240 l 

3,90 

370 l 

3,99 

660 l 

9,45 

800 l 

12,45 

1500 l 

13,45 

2500 l 

35,45 

4500 l 

54,95 

 

Teenustasu paberi ja kartongi jäätmemahuti ühekordse käitlemise eest 

Jäätmemahuti suurus liitrites kuni 

Teenustasu vastava suurusega jäätmemahutis asuva paberi ja kartongi ühekordse käitlemise eest eurodes  

(koos käibemaksuga) 

240 l 

0,01 

370 l 

0,01 

660 l 

0,01 

800 l 

0,01 

2500 l 

0,01 

 

Teenustasu biolagunevate köögi- ja sööklajäätmed jäätmemahuti ühekordse käitlemise eest 

Jäätmemahuti suurus liitrites kuni 

Teenustasu vastava suurusega jäätmemahutis asuvate biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes  

(koos käibemaksuga) 

100 l 

0,01 

140 l 

0,01 

240 l 

0,01 

370 l 

0,01 

660 l 

0,01 

800 l 

0,01 

 

Teenustasu suurjäätmete 1 m³ ühekordse käitlemise eest 

Suurjääde 

Teenustasu suurjäätme ühekordse käitlemise eest eurodes (koos käibemaksuga) 

1 m³ 

0,01 

 

Jäätmemahutite üürihinnad 

Jäätmemahutite suurus liitrites kuni 

Hind eurodes (koos käibemaksuga) 

100 l 

1,00 

140 l 

1,00 

240 l 

1,00 

370 l 

1,50 

660 l 

2,60 

800 l 

3,40 

1500 l 

8,00 

2500 l 

11,50 

4500 l 

14,00 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

2004. aasta 1. maist jõustus Eestis jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete kogumist ja vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast jäätmekäitluskohta või –kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt ehk teisisõnu kõik jäätmevaldajad (ehk kinnis- ja vallasvara omanikud, suvila- ja aiandusühistud, korteriühistud, ettevõtted jms) peavad omama regulaarselt tühjendatavat prügikonteinerit.

 

Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väikeettevõtted, kes seni ei ole veel prügiveoga liitunud. Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ja ettevõtjale garantii, et tema olmejäätmeid käideldakse võimalikult keskkonnahoidlikult ning parima hinnaga.

 

Kohalik omavalitsus määrab jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, jäätmeveo piirkonnad, vedamise sageduse ja aja, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra ning valib jäätmeveo teenuse osutaja.

 

Loksa linna haldusterritooriumil on kehtestatud üks korraldatud jäätmeveo piirkond. Loksa linnas kohaldatakse korraldatud jäätmevedu:

  1. segaolmejäätmetele (nt kodumajapidamises tekkivad jäätmed),

  2. biolagunevatele jäätmetele (nt köögi- ja sööklajäätmed),

  3. suurjäätmetele (nt vanamööbel) ning

  4. paberile ja kartongile.

Teiste jäätmeliikide osas on jäätmevaldajal õigus ise otsustada, millise jäätmefirma teenuseid kasutada - nt liigiti kogutavad pakendijäätmed (nt joogitaara), ehitus- ja lammutusjäätmed, aia- ja haljastusjäätmed (nt puuoksad, puulehed), vedeljäätmed, ohtlikud jäätmed (nt värvid, ravimid, patareid), elektroonikajäätmed (nt külmkapp, pesumasin).

 

Eramajade mahuteid tühjendatakse vähemalt üks nelja nädala jooksul, kortermajade omi üks kord nädalas. Juhul kui jäätmemahutid on ületäitunud või levitavad tugevat haisu, tuleb jäätmemahuteid tühjendada sagedamini. Jäätmete vedu on keelatud teostada elamupiirkondades alates 23.00 kuni 06.00.

 

Olmejäätmete konteinerisse ei tohi panna ohtlikke jäätmeid, kuuma tuhka, vedelaid jäätmeid, käimlajäätmeid, kogumiskaevude setteid, nakkust tekitavaid ja bioloogilisi jäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid. Enne konteinerisse viskamist tuleb jäätmed vajaduse korral pakkida suletult plastkotti, et nad ei levitaks ebameeldivat lõhna, ei ohustaks tervist ega määriks konteinerit. Konteineri kaas peab olema suletud.


Loksa Linnavolikogu 27.03.2014 määrus nr 4 „Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord"

 

Jäätmehoolduse arendamiseks kinnitas Loksa Linnavolikogu Loksa linna jäätmekava 2014-2020,  milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda linnas, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ja meetmeid eesmärkide saavutamiseks.

 

Jäätmehoolduse korraldamiseks kinnitas Loksa Linnavolikogu Loksa linna jäätmehoolduseeskirja,  mis sätestab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ja hõlmamata jäätmete käitlemisele, jäätmekäitluskohtadele, tervisekaitsele, keskkonnakaitsele ja sorteerimisele esitatavad nõuded, korraldatud jäätmeveo piirkonna ning järelevalve.