9.08.21

Koduteenus

Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenust saavad taotleda isikud toiminguteks, mida nad terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Koduteenused jagunevad koduabi- ja hooldusabiteenusteks. 

Koduabiteenused on:

  • toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
  • abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
  • abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

Hooldusabiteenused on kõrge abivajadusega isikute abistamine eneseteeninduses, s.h pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes.

Koduteenuste saamiseks esitatakse linnavalitsusele kirjalik taotlus, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse isiku kõrvalabi vajadust ning esitatakse andmed tema ülalpidamiskohustusega isikute kohta (olemasolu, isiku- ja kontaktandmed). Taotluse võivad abivajaja kohta esitada naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

Linnavalitsuse sotsiaalametnik külastab abivajajat, hindab tema tegelikku olukorda s.h toimetulekuvõimet, abi- ja hooldusvajadust, ning selgitab välja koduteenuste vajaduse. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalametnik inimese toimetuleku ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.

Sobiva teenuse osutaja olemasolul teeb linnavalitsus otsuse koduteenuse osutamise kohta sotsiaalametniku ettepanekul kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saabumise päevast. Teenuste loetelu, kestvus ja sagedus ning teenuse osutaja määratakse linnavalitsuse korraldusega kinnitatavas hooldusplaanis.

Teenuse saaja tasub teenuse eest vastavalt linnavalitsuse korraldusega kehtestatud hinnakirjale.

Koduteenuseid osutatakse kirjaliku koduteenuste osutamise lepingu alusel, mis sõlmitakse linnavalitsuse, teenuse osutaja ja teenuse saaja vahel. Lepingus lepitakse kokku teenuse osutamise tingimused, poolte õigused ja kohustused ning lepingu lõppemine ja lõpetamine.

Koduteenuse osutamise vajaduse osas teostab sotsiaalametnik korduva hindamise mitte harvem kui kord aastas.