Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada pooleteise- kuni seitsmeaastast last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadustest tulenevat hoolduskoormust.

Teenust osutab Loksa Lasteaed Õnnetriinu, kui vanemad seda soovivad.

Teenuse osutamisega seotud kulud kaetakse osaliselt või täielikult linna eelarvest ja volikogu kehtestatud korras lapsevanema poolt tasutud kohamaksu ja toiduraha arvelt.

Raske ja sügava puudega lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse tagab taotleja asemel puudega lapsega individuaalselt tegelev lapsehoidja väljaõppega isik.

Raske ja sügava puudega laste puhul hindab linnavalitsuse sotsiaaltöötaja lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi ja soovi esitamise korral nõustab teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul.

Linnavalitsus võib halduslepinguga volitada lapsehoiuteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.