25.02.21

Loksa Gümnaasiumiga seotud õigusaktid

Loksa Gümnaasiumi põhimäärus

Loksa Gümnaasiumi arengukava 2020-2024

Loksa Gümnaasiumi vastuvõtmise kord

Loksa Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Loksa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Loksa Gümnaasiumi töötajate koosseis alates 01.10.2020

Loksa Gümnaasiumi koolilõuna ja oote maksumuse kehtestamine

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toidupäeva maksumus Loksa Gümnaasiumis

Loksa linnas elavate ja üldhariduskoolis käivate laste koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord

Õpilase elukohajärgse kooli määramine

Loksa linna digiplaani Loksa Gümnaasiumi digipööre 2019-2022 kinnitamine
- Loksa linna digiplaan Loksa Gümnaasiumi digipööre 2019-2022
- Loksa Gümnaasiumi digiplaan 2019-2022
- Loksa Gümnaasiumi hetkeolukorra raport 2017/2018 õppeaastal

Loksa Lasteaiaga Õnnetriinu seotud õigusaktid

Loksa Lasteaia Õnnetriinu põhimäärus

Loksa Lasteaed Õnnetriinu arengukava 2018-2020

Loksa lasteaed Õnnetriinu arengukava 2021-2025

Lapsevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Loksa Lasteaias Õnnetriinu

Loksa Lasteaia Õnnetriinu hoolekogu koosseis

Loksa Lasteaeda Õnnetriinu laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Loksa Lasteaia Õnnetriinu logo kinnitamine Lisa

Loksa Lasteaia Õnnetriinu töötajate koosseis alates 01.09.2020

Loksa Lasteaia Õnnetriinu õppekava (kinnitatud 15.11.2019)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu kodukord kinnitatud 14.11.2019  Hoolekogu otsusega nr 1

Loksa Lasteaia Õnnetriinu lahtiolekuaeg alates 16.03.2015

Laste arvu suurendamine Loksa Lasteaia Õnnetriinu lasteaiarühmas (Päevakoerad)

Õppe- ja kasvatustegevuse keel Loksa Lasteaias Õnnetriinu

Loksa Muusikakooliga seotud õigusaktid

Loksa Muusikakooli põhimäärus

Loksa Muusikakooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded, atesteerimise tingimused ja kord

Õppetasu ja muusikainstrumentide kasutamise tasu kehtestamine ning maksmise kord Loksa Muusikakoolis

Loksa Muusikakooli töötajate koosseisu kooskõlastamine

Loksa Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Loksa Noortekeskusega seotud õigusaktid

Loksa linna Päevakeskuse ümbernimetamine Loksa Noortekeskuseks

Loksa Noortekeskuse põhimäärus

Loksa Noortekeskuse töötajate koosseis

Loksa Noortekeskuse ruumide rendi ja inventari kasutamise hinnakirja korraldus