« Tagasi

Metsa- ja maastikutulekahjudeni viinud rikkumistele reageeritakse edaspidi rangemalt

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning nõudeid ohutu lõkke tegemiseks on pidevalt meelde tuletatud. Sellele vaatamata on metsa- ja maastikutulekahjud iga-aastane probleem, mistõttu peavad rikkujad edaspidi arvestama senisest karmimate järelevalvemeetmetega. 

Maastikutulekahjude ning lõkete tegemise hooaeg on taas käes. Käesoleva nädala ilmastik pakub küll olukorrale väikest leevendust, kuid eelmised kuivad nädalad näitasid, et märkimisväärset muutust metsa- ja maastikutulekahjudega seotud väljakutsete arvus ja neid põhjustavates inimeste käitumisharjumustes võrreldes möödunud aastatega näha ei ole. Päästeamet tuletab meelde, et kulu- ja roostikupõletamise, lõkketegemise ja grillimisega seotud tuleohutusnõuete rikkumised on väärteod, sõltumata sellest, kas tuleohtlik aeg on välja kuulutatud või mitte.

„Metsa- ja taimestikuga kaetud alal on kulu ja roostiku põletamine aasta ringi keelatud juba vähemalt kümme aastat," vaatab tagasi ohutusjärelevalve osakonna ekspert Kadi Laanemäe. Sellele vaatamata rikutakse kevadsuvisel perioodil seda keeldu sageli ja kergekäeliselt. „Kui siiani on proovitud enamikel juhtudest olukorda selgitustööga parandada, siis nüüdsest rakendab päästeamet keelust üleastujate suhtes väärteomenetlust senisest enam," selgitab Laanemäe.

Lõkketegemise ja grillimise ohutusnõuete rikkumised on samuti käsitletavad väärtegudena. Kui lõkketegemine või grillimine viib päästeameti sekkumist vajava tulekahjuni, on enamasti selge, et lõke või grill on kontrolli alt väljunud teadliku ohtude eiramise või hooletuse tagajärjel. Ka sellistel puhkudel võetakse rikkuja väärteokorras vastutusele ning järgneb rahatrahv.

Tänavu on 28. aprilli seisuga registreeritud 398 metsa- ja maastikutulekahju, neist 362 aprillis.

Ohutu tuletegemise meelespea:

- Lõkke tegemisel või grillimisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ning tule tegemisega ei kaasne ohtu loodusele.
- Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga. Tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või põlevmaterjalile.
- Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.
- Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahendid (näiteks ämber veega, tulekustuti vm).
- Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.
- Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab riigiinfotelefonilt 1247 või SIIT.

-------------------------------------------------------------------------------

Нарушения, приводящие к лесным и ландшафтным пожарам, в будущем будут более жёстко пресекаться

 

Сжигание травы запрещено в Эстонии круглый год, а правила безопасного разведения костров постоянно напоминались. Несмотря на это, лесные и ландшафтные пожары являются ежегодной проблемой, а поэтому в будущем нарушителям придется принимать во внимание более жёсткие меры надзора.

Снова наступил сезон лесных пожаров и разведения костров. В то время как погода на этой неделе немного облегчает ситуацию, по сравнению с предыдущими годами минувшие засушливые недели не показали существенных изменений в количестве лесных и ландшафтных пожаров и поведении людей, которое их вызывает. Спасательный департамент напоминает, что нарушения пожарной безопасности, связанные с сжиганием травы и камышей, а также разведением костров и барбекю, являются проступком, несмотря на то, объявлено ли пожароопасное время.

«Сжигание травы и камышей в покрытой лесом и растительностью местностях запрещены уже не менее десяти лет,» напоминает эксперт отдела по пожарной безопасности Кади Лаанемяэ. Несмотря на это, зачастую, вышеупомянутый запрет нарушается весьма легкомысленно. «Если до сих пор отдавалось предпочтение попытке решить проблему путём разъяснений, то теперь Спасательный департамент будет возбуждать дело о проступке чаще прежнего,» разъясняет Лаанемяэ.

Нарушения требований безопасности при разведении костров и барбекю рассматриваются также в качестве проступков. Если разведённый костёр или барбекю привели к требующему вмешательства Спасательного департамента пожару, то, в основном, нет сомнений, что костёр или барбекю вышли из-под контроля в результате сознательного пренебрежения рисками и небрежности. И в таких случаях нарушителю будет предъявлено обвинение в проступке и последует штраф.

В этом году по состоянию на 28 апреля зарегистрировано 398 лесных и ландшафтных пожаров, из них 362 в апреле.

Памятка безопасного разведения костра:
- Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса.
- Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.
- В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.
- В пожароопасное время костер должен находиться на расстоянии 20 метров от леса.
- Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от дома или мест хранения горючих материалов.
- Костер диаметром больше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от дома или мест хранения горючих материалов.
- Разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.
- Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.

Дополнительную информацию о пожароопасном времени и безопасном использовании огня можно получить по инфо-телефону спасательной службы 1247 или ЗДЕСЬ.