« Tagasi

Kuidas sõlmida sobiv energialeping?

Energiahinnad on tõusnud harjumuspärasest kõrgemaks ning sellega seoses on igal tarbijal tark läbi mõelda, kuidas saaks energiat säästa ning üle vaadata ka oma elektri- ja gaasileping. Turul on pakkumisel palju erinevaid pakette – kuidas valida endale nende seast see õige?

Elektripaketid jagunevad üldjoontes börsi- ja fikseeritud hinnaga pakettideks. Võib esineda ka osaliselt muutuva hinnaga pakette, mis koosnevad börsi- ja fikseeritud hinna kombinatsioonist. Elektrimüüjad pakuvad ka keskkonnasõbralikke rohelise energiaga pakette, mille puhul on elekter toodetud taastuvatest energiaallikatest. 

Börsipakett sobib pigem inimesele, kellel on aastaringselt stabiilne ja pigem väike tarbimine. Näiteks kui elad kaugküttega ühendatud korteris, kus on ka tsentraalne soe vesi, siis su talvine tarbimine võrreldes suvisega tõenäoliselt eriti ei muutu. Seejuures tasub tähele panna, kas paketis sõltub hind kaalutud keskmisest börsihinnast või igal tunnil tarbitud elektrikogusest ja sellel tunnil kehtivast börsihinnast. Tunnipõhist elektri börsipaketti kasutades on tarbijal võimalik ka tarbimist ajastada odavama hinnaga tundidele. Gaasi puhul tunnihinnale põhinevaid pakette ei pakuta, seal arvestatakse kuu keskmist börsihinda.

Fikseeritud pakett sobib neile, kes soovivad kindlust, et iga kuu on energiaarve sama suur. Seda on mõistlik kaaluda, kui oled suurem tarbija või näiteks kasvab külmade ilmade saabudes su energiatarbimine märgatavalt. Lisaks tasub fikseeritud paketti kaaluda, kui sa ei soovi või sul polegi võimalust börsihindade järgi oma tarbimist ajastada. Nüüd pakuvad energiamüüjad ka uusi pikaajalisi fikseeritud pakette, mille hind võib olla lühiajalistest teatud juhtudel odavam.

Kindlasti tasub endale elektri-või gaasimüüjaga leping sõlmida, sest selle puudumisel kasutatakse võrguettevõtja vahendatavat üldteenust. See ei ole kindlasti soodsaim variant, seega tasub kaaluda energiamüüjaga soodsama paketi sõlmimist.

Kas ja kuidas valida uus pakett?

Vaata üle oma praegune leping. Info selle kohta leiad oma energiamüüja kodulehelt või müüjaga suheldes.

Vaata üle ka oma energiatarbimine ja mõtle läbi, kas praegune pakett vastab sinu vajaduste ja rahaliste võimalustega. Oma tarbimisandmed leiab Eleringi veebilehe www.elering.ee e-teenindusest.

Võrdle erinevaid elektripakette veebiaadressil www.elektrihind.ee ja gaasipakette aadressil www.gaasihind.ee.

Kui hakkab silma sulle sobivam pakkumine, võta energiamüüjaga ühendust ning uuri täpsemalt senise lepingu muutmise ja uue lepingu tingimuste kohta.

Kui pakett on sulle soodsam ja tingimused sobivad, vaheta see välja.

Pea meeles! Kui soovid tähtajalise elektri või soojusenergia müügilepingu ennetähtaegselt lõpetada, võib osa lepingute puhul kaasneda leppetrahv. Info selle kohta leiad oma kehtiva lepingu tingimustest.

Rohkem infot leiab veebiaadressil www.mkm.ee/energialepingud

Autor: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

Как заключить подходящий договор о покупке энергии?

Цены на энергию выросли выше привычного уровня, и в связи с этим каждому потребителю следует подумать, как сэкономить энергию, а также пересмотреть свои договоры о покупке электричества и газа. На рынке предлагается много разных пакетов – как выбрать для себя из них тот единственно правильный?

Пакеты на покупку электричества, в целом, разделяются на пакеты по биржевой или фиксированной цене. Могут предлагаться и пакеты с частично меняющейся ценой, которые представляют собой комбинацию биржевой и фиксированной цены. Продавцы электроэнергии предлагают также экологические пакеты с зеленой энергией, когда электричество производится из возобновляемых источников. 

Биржевой пакет подходит, скорее, для тех, у кого круглый год стабильное и в целом низкое потребление энергии. Например, если вы живете в квартире с центральным отоплением, где также центральное снабжение горячей водой, то ваше зимнее потребление, по сравнению с летним, вероятно, особенно сильно не меняется. При этом стоит обратить внимание на то, зависит ли цена в пакете от средневзвешенной биржевой цены или от потребленного за каждый час количества электроэнергии и действующей в течение этого часа биржевой цены. При использовании почасового биржевого пакета потребитель может перенести потребление на часы с более низкой ценой. Если говорить о газе, то пакеты на базе почасовой цены не предлагаются, здесь рассчитывается среднемесячная биржевая цена.

Фиксированный пакет подходит для тех, кто хочет быть уверенным в том, что счет за энергию каждый месяц одинаков. Этот вариант есть смысл обдумать, если вы потребляете больше энергии или, например, с наступлением холодов ваше энергопотребление заметно увеличивается. Кроме того, фиксированный пакет разумно выбрать, если вы не хотите или у вас нет возможности корректировать свое потребление по биржевым ценам. Теперь продавцы энергии предлагают и долгосрочные фиксированные пакеты, цена которых может в определенных случаях быть ниже, чем в краткосрочных пакетах.

Обязательно имеет смысл заключить договор с продавцом электричества или газа, потому что при его отсутствии используется общая услуга, посредником в оказании которой является сетевое предприятие. Это точно не самый выгодный вариант, поэтому лучше рассмотреть возможность заключения с продавцом энергии более выгодного договора.

Надо ли выбрать новый пакет и как это сделать?

Проверьте свой нынешний договор. Информацию о нем можно найти на сайте своего продавца энергии или связавшись с ним.

Пересмотрите также свое энергопотребление и подумайте о том, отвечает ли нынешний пакет вашим потребностям и финансовым возможностям. Данные о своем потреблении вы можете найти на сайте Elering www.elering.ee в разделе э-обслуживания.

Сравните различные пакеты продажи электричества на сайте www.elektrihind.ee и пакеты продажи газа www.gaasihind.ee.

Если вам попадется подходящее предложение, свяжитесь с продавцом энергии и узнайте подробнее об изменении нынешнего договора и условиях нового договора.

Если пакет для вас более выгодный и условия подходящие, смените пакет.

Помните! Если вы желаете досрочно прекратить срочный договор покупки электричества или тепла, то в части договоров за это предусматривается неустойка. Информацию об этом можно найти в условиях своего действующего договора.

Больше информации можно найти по адресу www.mkm.ee/energialepingud

Автор: Министерство экономики и коммуникаций