« Tagasi

Valitsus avalikustas uued koroonaviiruse vastased meetmed

Stenbocki maja, 10. november 2020 – Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades, et piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning kaitsta Eesti inimeste elu ja tervist.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikut puudutav olukord Eestis kriitiline ja haiglaravil viibivate patsientide arv kasvab kiirelt. "Koostöös sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja valitsust nõustava teadusnõukojaga pakume välja soovitused ja ettepanekud, kuidas vähendada nakkuse levikut tööl, kodus ja pereringis, ühissõidukites ja muudes avalikes kohtades. Lisaks peame praeguses olukorras vajalikuks karmistada piiranguid kaubandusettevõtetes ning toitlustus- ja meelelahutusasutustes, et suudaksime viiruse levikut kontrollida," ütles ta.

Meetmetele, mille rakendamine eeldab valitsuse korralduste muutmist, andis valitsuskabinet täna põhimõttelise heakskiidu. Vastavad korraldused annab valitsus praeguse plaani kohaselt sel neljapäeval.

Meetmed töökohal

• Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd.

• Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja korraldada kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi koroonaviirusesse.

• Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei puutu. Pereringis jõulupühade pidamine on loomulikult lubatud.

Meetmed kodus ja pereringis

• Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.

• Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele inimestele ohutud võimalused kontaktseks ja mittekontaktseks suhtluseks.

• Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.

Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis

• Ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Selle nõude täitmist palume jälgida ning inimesi informeerida ka vedajatel, kaubandusettevõtjatel ja ürituste korraldajatel. Maski ei pea kandma inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud (näiteks astmaatikud või vaegkuuljad), ning alla 12-aastased lapsed, võimalikud on ka teised põhjendatud olukorrad (näiteks juhul, kui transpordivahendis pole teisi reisijaid).

• Vedajatel palume korraldada ühistranspordis maskikandmist puudutava teavituse, näiteks üleskutse "Hea reisija, pane mask ette!" Muu ohutusalane informatsioon tuleb panna ühistranspordivahendis nähtavale kohale.

• Valitsus kehtestab oma korraldusega kaubandusettevõtete siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides 2+2 reegli, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud perekondadel ja kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.

• Valitsus kehtestab oma korraldusega toitlus- ja meelelahutusasutustes inimeste gruppide vahel kahemeetrise vahemaa reegli, kusjuures ühes seltskonnas võib viibida kõige rohkem 10 inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna liikmeid, samuti ei puuduta see näiteks huviharidust ja laste mängutubasid.

• Valitsus piirab oma korraldusega toitlustus- ja meelelahutusasutuste lahtiolekuaega alates keskööst kuni kella 6ni hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu kaasamüüki.

-------------------------------------------------------------------------------

Правительство обнародовало новые меры по борьбе с коронавирусом

Дом Стенбока, 10 ноября 2020 – Правительство на сегодняшнем кабинетном совещании одобрило меры, которые следует применять на рабочих местах, дома и в кругу семьи, в общественном транспорте и в других публичных местах, чтобы ограничить расширяющееся распространение коронавируса и защитить жизнь и здоровье населения Эстонии.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, ситуация с распространением коронавируса в Эстонии критическая и число пациентов, нуждающихся в больничном лечении, быстро растет. «В сотрудничестве с Министерством социальных дел, Департаментом здоровья и консультирующим правительство ученым советом мы предложили рекомендации, как уменьшить распространение вируса на рабочем месте, в домашнем семейном кругу, в общественном транспорте и в других публичных местах. Кроме того, в нынешней ситуации мы считаем необходимым ужесточить ограничения для предприятий торговли, общественного питания и сферы развлечений, чтобы удержать распространение вируса под контролем», - сказал премьер-министр.

Меры, применение которых требует изменения действующих распоряжений правительства, получили на кабинетном совещании принципиальное одобрение. По плану, соответствующие распоряжения должны выйти в четверг.

Меры предосторожности на рабочем месте

• Рекомендуем работникам по возможности работать удаленно.

• Рекомендует работодателям подготовить план удаленной работы и организовать удаленную работу на случай, если кто-то в коллективе заразится коронавирусом.

• Рекомендуем отказаться от всех совместных мероприятий, в том числе от рождественских вечеринок, в которых участвуют лица, не общающиеся друг с другом ежедневно. Праздновать Рождество в семейном кругу, естественно, разрешено.

Меры предосторожности в кругу семьи

• Если вам предстоит общение с человеком, который входит в группу риска, нужно убедиться, что вы не являетесь носителем инфекции и соблюдать меры предосторожности во время посещения: носить маску, придерживаться дистанции и заботиться о чистоте рук и поверхностей.

• Учреждениям социальной опеки нужно обеспечить для людей, входящих в группу риска, безопасные возможности для контактного и бесконтактного общения.

• Нужно соблюдать меры предосторожности, которые действуют при проживании вместе с человеком, заразившимся коронавирусом, в том числе нужно носить маску, соблюдать по возможности дистанцию и избегать соприкосновения с заболевшим, а также регулярно очищать руки и поверхности.

Меры в публичных местах и общественном транспорте

• В общественном транспорте, в торговых залах и местах общего пользования предприятий торговли, на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах нужно носить маску или закрывать рот и нос. Исключение составляют люди, которым это противопоказано по медицинским причинам (например, астматики и слабослышащие), а также дети моложе 12 лет. Возможны также другие обоснованные исключения – например, когда в общественном транспорте нет других пассажиров.

• Просим перевозчиков организовать в общественном транспорте оповещение о необходимости носить маску. Например, это может быть призыв: «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, наденьте маски!» Другая информация относительно мер предосторожности должна быть расположена в общественном транспорте на видном месте.

• Правительство своим распоряжением вводит во внутренних помещениях общего пользования торговых предприятий, в том числе в торговых залах, правило 2+2, в соответствии с которым вместе могут передвигаться до двух человек, а с остальными им нужно придерживаться дистанции минимум в два метра. Исключение составляют семьи и те случаи, когда обеспечить разумное соблюдение этого правила невозможно. Правило начнет действовать с 16 ноября.

• Правительство своим распоряжением вводит правило двухметровой дистанции между группами посетителей в точках общепита и развлекательных заведениях, при этом группы посетителей не могут быть больше 10 человек. Ограничение не распространяется на членов одной семьи, а также, например, на образовательную деятельность по интересам и детские игровые комнаты.

• Правительство своим распоряжением ограничивает время работы заведений общепита и развлекательной сферы с полуночи до 6 часов утра, чтобы избежать скопления людей. Ограничение не распространяется на продажу еды на вынос.