« Tagasi

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 374 lõike 3 alusel koostanud Harju maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu ning on korraldamas selle avalikku väljapanekut.

Harju maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035 ja sellest edasi.

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.10.2018-15.10.2018. Strateegia materjalid on kättesaadavad HOL veebilehel http://hol.ee/harju-maakonna-arengustrateegia-403.

Tulenevalt KOKS § 374 lõikele 5 palume avaldada kirjale lisatud strateegia ja selle lisade eelnõu ka Teie valla või linna veebilehel 01.10.2018-15.10.2018.

Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le esitada kuni 15.10.2018 aadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil info@hol.ee.

KOKS § 373 lõike 1 kohaselt on maakonna arengustrateegia aluseks maakonna tasakaalustatud arengu kavandamisel ja suunamisel. Maakonna arengustrateegia koostamine on omavalitsuste ühine ülesanne, mida KOKS § 374 lõike 3 alusel täidab HOL juhindudes HOL volikogu 27.09.2017 otsusest nr 11.

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu

LISA 1 Kohalike omavalitsuste investeeringute kava vormi eelnõu

LISA 2 Maakondliku tegevuskava vormi eelnõu