« Tagasi

Loksa linna Tallinna tänav 28 ja Tallinna tänav 30 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Loksa Linnavalitsusele on kehtestanud oma  22.03.2018  korraldusega nr 32 Tallinna tänav 28 (42401:005:0030)  ja Tallinna tänav 30 (42401:005:0120) kinnistute detailplaneeringu.
Eelnimetatud detailplaneering algatati Loksa Linnavalitsuse 19.05.2016 korraldusega nr 65 ja lähteülesannet muudeti 30.11.2017 korraldusega nr 133.
Planeering võeti vastu Loksa Linnavalitsuse 08.02.2018 korraldusega nr 13 ning selle avalik väljapanek toimus 07.03-21.03.2018 Loksa Linnavalitsuse ruumides ja linna veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ega vastuväiteid planeeritavate kinnistute kohta ei esitatud.
Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 30 kinnistud asuvad üldplaneeringu kohaselt Loksa keskuse segahoonestusalal. Planeeringu eesmärgiks on kinnistute maa sihtotstarbe ärimaaks muutmine, ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkude ja juurdepääsude ning piirangute määramine.
Kinnistute piire ei muudeta. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid, samuti ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametkondadega ning huvitatud isikutega.

Villu Uett
linnaarhitekt-ehitusnõunik

villu.uett@loksa.ee