« Tagasi

Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 30 detailplaneeringu avalik väljapanek

Loksa Linnavalitsuse 08. veebruari 2018  korraldusega nr 13 on vastu võetud Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 30 detailplaneering. Loksa Linnavalitsus korraldab ajavahemikul 07.03.2018 kuni 21.03.2018 nimetatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku.
Detailplaneeringu tellija on Kornelius OÜ ja koostaja  IN-Arhitektuuri Studio OÜ (IN 2017-16).
Planeeringualal  kehtiv detailplaneering puudub.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa sihtotstarbe ärimaaks muutmisettepaneku tegemine, hoonestusala ja ehitusõiguse seadmine, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse korraldamine.
Planeeritava ala suurus on ca 2650 m².

Villu Uett
linnaarhitekt-ehitusnõunik
villu.uett@loksa.ee

20.02.2018

Põhijoonis

Liiklusskeem

Seletuskiri

Situatsioon