1.02.24

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 25. istung toimub neljapäeval, 8. veebruaril 2024 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna Aukodaniku nimetuse andmine (eelnõu)
2. Aunimetuse Aasta Sportlane andmine 
(eelnõu)
3. Aunimetuse Aasta Noor andmine (eelnõu)
4. Loksa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord (eelnõu)
5. Linnavara võõrandamine (eelnõu)
6. Rahu tn 11a kinnistu jagamine (eelnõu) (lisa)
7. Mere tn 14 kinnistu jagamine ja osaline võõrandamine kirjalikul enampakkumisel (eelnõu) (lisa)
8. Loksa Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine (eelnõu)

 

Rein Heina
Linnavolikogu esimees

18.01.24

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 24. istung toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2024 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45
Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2024. aasta eelarve, 1. lugemine (eelnõu)
2. Loksa linna haridustöötajate töötasustamise alused (eelnõu)
3. Loksa Linnavolikogu 02.02.2023 määruse nr 1 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" muutmine (eelnõu)
4. Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine (eelnõu)

 

Rein Heina
Linnavolikogu esimees

14.12.23

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 22. istung toimub neljapäeval, 21. detsembril 2023 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47. 
Istung algab kell 14:00.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2023. aasta I lisaeelarve, 2. lugemine (eelnõu muudatusettepanekutega) (I lisaeelarve projekt) (tulud) (kulud)
2. Loksa Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu)

Rein Heina
Linnavolikogu esimees

23.11.23

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 22. istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2023 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2023. aasta I lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu) (lisaeelarve projekt) (tulude projekt) (kulude projekt)
2. Lapsevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Loksa Lasteaias Õnnetriinu muutmine (
eelnõu)
3. Loksa Lasteaia Õnnetriinu arengukava 2021-2025 muutmine (
eelnõu) (arengukava projekt)
4. 
Loksa Muusikakooli õppetasu suurus ja maksmise kord (eelnõu)
5. Esindaja nimetamine Loksa Muusikakooli hoolekogusse (eelnõu)
6. Loksa linna Tallinna 55a kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (
eelnõu)
7. Loksa Linnavalitsuse liikmete kinnitamine (
eelnõu)

Rein Heina
Linnavolikogu esimees

5.10.23

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 21. istung toimub neljapäeval, 12. oktoobril 2023 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Muudatused Loksa linna valimiskomisjoni koosseisus (eelnõu)
2. Loksa linna arengukava aastateks 2024-2027 (eelnõu) (arengukava projekt)
3. Mere tn 12 ja Mere tn 12a kinnistute otsustuskorras võõrandamine (eelnõu)
4. Lõuna tn 2a kinnistu jagamine, osaline otsustuskorras ja osaline kirjalikul enampakkumisel võõrandamine (eelnõu) (lisa)

 

Rein Heina
Linnavolikogu esimees

23.08.23

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 20. istung toimub neljapäeval, 31. augustil 2023 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna Mere tn 31 ja 33 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu) (detailplaneeringu dokumendid)
2. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (tehn. taristu maad Ranna tn 19a, Tallinna tn 5b Loksa Haljastusele) (eelnõu)
3. Riigitee 11284 Mere tänav munitsipaalomandisse võtmine (eelnõu)
4. Piirkiiruse kehtestamine Loksa linna haldusterritooriumil (eelnõu)

 

Rein Heina
Linnavolikogu esimees

22.06.23

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 19. istung toimub neljapäeval, 29. juunil 2023 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu) (majandusaasta aruanne) (sõltumatu vandeaudiitori aruanne) (revisjonikomisjoni arvamus) (väljavõte linnavalitsuse istungi protokollist)
2. Harju maakonna arengustrateegia 2040+ Loksa linna tegevuskava uuendamine ja investeerimisvajaduste loetelu kinnitamine (eelnõu)

Rein Heina
Linnavolikogu esimees

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 18. istung toimub kolmapäeval, 7. juunil 2023 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45

Istung algab kell 17:30.

 

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Linnavolikogu 28.04.2022 määruse nr 7 „Sotsiaalteenuste osutamise kord" muutmine (eelnõu)
2. Loksa Lasteaed Õnnetriinu sisehindamise aruande kooskõlastamine (eelnõu) (aruanne)
3. Tallinna tn 67a kinnistu jagamine ja osaline otsustuskorras võõrandamine (eelnõu) (lisa)
4. Mere tn 12 kinnistu otsustuskorras võõrandamine (eelnõu)
5. Mere tn 14 kinnistu jagamine ja osaline otsustuskorras võõrandamine (eelnõu) (lisa)
6. Majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (eelnõu)
7. Revisjonikomisjoni esimehe valimine (eelnõu)
8. Volikogu esimehe puhkusele lubamine (eelnõu)

 

Rein Heina
Linnavolikogu esimees

 

27.04.23

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 17. istung toimub neljapäeval, 4. mail 2023 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Maamaksumäär Loksa linnas (eelnõu)
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks  (Mere tänav) (eelnõu) (lisa1) (lisa2)
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (Posti tänav) (eelnõu) (lisa1) (lisa2) (lisa3)
4. Revisjonikomisjoni esimehe valimine (eelnõu)

 

Rein Heina
Linnavolikogu esimees

16.03.23

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 16. istung toimub neljapäeval, 16. märtsil 2023 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2023. aasta eelarve, 2.lugemine (seletuskiri ja eelnõu) (projekt) (tulud) (kulud)
2. Loksa linna jäätmehoolduseeskiri (eelnõu)
3. Osaühingu Loksa Haljastus põhikirja muutmine (eelnõu)
4. Mere tn 14 kinnistu jagamine ja osaline võõrandamine kirjalikul enampakkumisel (eelnõu) (lisa)

 

Rein Heina
Linnavolikogu esimees

27.01.23

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 15. istung toimub neljapäeval, 02. veebruaril 2023 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2023. aasta eelarve, 1. lugemine (eelnõu)
2. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks (
eelnõu)
3. Loksa linna jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine (
eelnõu)
4. Loksa linna Mere tn 31 ja 33 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (
eelnõu) (põhijoonis) (seletuskiri) (tehnovarustuse koondplaan)
5. Loksa linna Aukodaniku nimetuse andmine (eelnõu)
6. Loksa linna Teenetemärgi andmine (eelnõu)
7. Aunimetuse Aasta Noor andmine (eelnõu)
8. Aunimetuse Aasta Sportlane andmine (eelnõu)
9. Rahvakohtunikukandidaadi valimine (eelnõu)
10. 
Harju maakonna arengustrateegia 2040+ heakskiitmine (eelnõu) (arengustrateegia)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

15.12.22

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 13. istung toimub neljapäeval, 22. detsembril 2022 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a. Istung algab kell 12:00.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2022. aasta II lisaeelarve, 1.lugemine (eelnõu) (projekt) (tulud) (kulud)
2. Loksa linna haridustöötajate töötasustamise alused (eelnõu)
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine N.R.Energy Osaühingu kasuks (eelnõu) (lisa)
4. Loksa linna kohalike teede nimekirja kinnitamine (eelnõu) (lisa)
5. Linnavara võõrandamine (Posti tn 26-11) (eelnõu)
6. Loksa linna Männi tn 1a, 1b, 36e, 36f ja Staadioni tn 3 kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu) (lisa 1) (lisa 2)
7. Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (eelnõu) (lisa 1)

 

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 14. istung toimub neljapäeval, 22. detsembril 2022 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a.

Istung algab 10 minutit pärast kella 12.00-ks kokku kutsutud 13. istungi lõppemist.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2022. aasta II lisaeelarve, 2. lugemine (eelnõu) (projekt) (tulud) (kulud)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

13.10.22

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 12. istung toimub neljapäeval, 20. oktoobril 2022 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.
I
stung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna arengukava aastateks 2023-2026 (eelnõu) (arengukava)
2. Loksa Spordikeskuse põhimäärus (eelnõu)
3. Loksa Staadioni põhimääruse muutmine (eelnõu)
4. Loksa Linnavolikogu 29.04.2021 otsuse nr 11 "Laenu võtmine" muutmine (eelnõu)
5. Tallinna tn 67a kinnistu jagamine ja osaline otsustuskorras võõrandamine (eelnõu) (lisa)
6. Linnavara võõrandamine (Ranna 8a) (eelnõu)
7. Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks (Rohuaia tn 12) (eelnõu on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks, alus AvTS § 35 lg 1 p 12)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

2.09.22

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 11. istung toimub neljapäeval, 08. septembril 2022 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Uus tn 5a kinnistu jagamine (eelnõu) (lisa)

2. Loksa spordi ja liikumise nõukoja moodustamine (eelnõu)

3. Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 10. istung toimub neljapäeval, 07. juulil 2022 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45

Istung algab 10 minutit pärast kella 17.30-ks kokku kutsutud 9. istungi lõppemist.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2022. aasta  I lisaeelarve, 2. lugemine

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

1.07.22

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 9. istung toimub neljapäeval, 07. juulil 2022 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa linna 2022. aasta I lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu) ( Lisa eelnõule)
 2. Loksa Linnavolikogu 27.01.2022 määruse nr 2 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" muutmine (eelnõu)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

----------------------------------------

1.06.22

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 8. istung toimub teisipäeval, 07. juunil 2022 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.
Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna arengukava aastani 2025 muutmine (eelnõu) (arengukava projekt)
2. Loksa linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (
eelnõu) (majandusaasta aruanne) (audiitori aruanne) (väljavõte linnavalitsuse istungi protokollist)
3. Männi tn 36a kinnistu jagamine ja otsustuskorras osaline müümine (eelnõu) (
lisa)

 

Helle Lootsmann
Loksa Linnavolikogu aseesimees

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 7. istung toimub neljapäeval, 19. mail 2022 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa Linnavalitsuse hallatava asutuse Loksa Staadion asutamine (eelnõu)
 2. Loksa Staadioni põhimäärus (eelnõu)
 3. Mere tn 12 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks ja rannaala operaatori leidmiseks enampakkumise korraldamine (linnavalitsus võtab eelnõu tagasi)
 4. Valimisliidu „Siin me elame" ettepanek

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

Meeldetuletus!  Kõik volikogu liikmed peavad esitama huvide deklaratsiooni elektroonselt e-maksuametis, esitamise tähtaeg on iga aasta 31. mai. E-maksuametis tuleb end identifitseerida eraisikuna ning seejärel valida aruannete alt "Huvide deklaratsioon". Täpsemad juhiseid huvide deklareerimiseks leiab korruptsiooniveebist. Tänan kõiki, kes on deklaratsiooni juba esitanud!

-------------------------------------------------------------

 

21.04.22
 

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 6. istung toimub neljapäeval, 28. aprillil 2022 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45
Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Sotsiaalteenuste osutamise kord (eelnõu)
2. Sotsiaaltoetuste andmise kord Loksa linnas muutmine (eelnõu)
3. Loksa Linnavolikogu 29.04.2021 otsuse nr 11 "Laenu võtmine" muutmine (eelnõu)
4. Linnavara võõrandamine (Tallinna tn 20, Posti tn 9, Posti tn 11) (eelnõu)
5. Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikme komisjoni koosseisust väljaarvamine, uue liikme kinnitamine (eelnõu)
6. Volikogu esimehe puhkusele lubamine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 5. istung toimub neljapäeval, 17. märtsil 2022 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2022.a eelarve, 2. lugemine (eelnõu ja muudatusettepanekud)
2. Loksa Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi muutmine (eelnõu)
3. Lapsevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Loksa Lasteaias Õnnetriinu (eelnõu)
4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine (eelnõu)
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu) (lisa 1) (lisa 2) (lisa 3) (lisa 4)
6. Linnavara võõrandamine (eelnõu on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks, alus AvTS § 35 lg 1 p 12)
7. Linnapea informatsioon

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 4. istung toimub neljapäeval, 27. jaanuaril 2022 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Linnapea informatsioon
2. Loksa linna 2022.a eelarve, 1. lugemine (eelnõu)
3. Loksa linna haridustöötajate töötasustamise alused (eelnõu)
4. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks (eelnõu)
5. Loksa linna Aukodaniku nimetuse andmine (eelnõu)
6. Loksa linna Teenetemärgi andmine (eelnõu)
7. Aunimetuse Aasta Sportlane andmine (eelnõu)
8. Pärandvara omandamine (Lasteaia tn 5-87) (eelnõu)
9. Pärandvara omandamine (Tallinna tn 35-5) (eelnõu)
10. Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (eelnõu) (lisa)
11. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 3. istung toimub neljapäeval, 16. detsembril 2021 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2021.a II lisaeelarve, 2. lugemine (eelnõu) (lisaeelarve projekt) (tulud) (kulud)
2. Loksa Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine ja eelmise linnavalitsuse ametist vabastamine (eelnõu)
3. Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine (eelnõud)
4. Loksa linna esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (eelnõu)
5. Loksa linna esindajate nimetamine Eesti Valdade ja Linnade Liidu (EVLL) üldkoosolekul ja volikogus (eelnõu)
6. Loksa linna esindaja nimetamine Loksa Gümnaasiumi hoolekogusse (eelnõu)
7. Linnavara mahakandmine (eelnõu)
8. Volituste andmine (eelnõu)


Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 2. istung toimub neljapäeval, 2. detsembril 2021 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linnapea valimine (eelnõu)
2. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine (eelnõu)
3. Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine (eelnõu)
4. Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine (esimees - eelnõu) (liikmed - eelnõu)
5. Loksa linna arengukava aastani 2025 muutmine (eelnõu) (arengukava projekt)
6. Loksa linna 2021.a II lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu) (lisaeelarve projekt) (tulud) (kulud)
7. Loksa linna Mere tn 31 ja 33 kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu) (lisa 1) (lisa 2)
8. Audiitori määramine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu X koosseisu esimene istung toimub neljapäeval, 18. novembril 2021 Loksa Kultuurikeskuse saalis, aadressil Tallinna tn 47a. Istung algab kell 17:30.

 

P ä e v a k o r d:

1. Loksa Linnavolikogu esimehe valimine

2. Loksa Linnavolikogu aseesimehe või aseesimeeste valimine

3. Loksa Linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

 

Karin Kask
linna valimiskomisjoni esimees

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 47. istung toimub reedel, 24. septembril 2021 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47.

Istung algab kell 14:30.

P äe v a k o r r a s:

1. Muudatused Loksa linna valimiskomisjoni koosseisus (eelnõu

2. Loksa linna jaoskonnakomisjoni moodustamine, liikmete nimetamine (eelnõu)

3. Loksa linna arengukava aastateks 2021-2025, 2. lugemine (eelnõu) (arengukava projekt)

4. Loksa linna 2021. aasta I lisaeelarve, 2. lugemine (eelnõu) (lisaeelarve) (tulud) (kulud)

5. Loksa linna 2022 aasta eelarve, 1. lugemine

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

--------------------------------

18.08.21
 

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 46. istung toimub neljapäeval, 26. augustil 2021 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Nõusoleku andmine projektis „Lahemaa tervikliku turismikorralduse lahenduse loomine" osalemiseks ja projekti finantseerimiseks (eelnõu) (tegevuskava eelarvega) (lepingu projekt)
 2. Lõuna tn 1a kinnistu jagamine ja võõrandamine (eelnõu)
 3. Loksa linna arengukava aastateks 2021-2025, 1. lugemine (eelnõu) (arengukava projekt)
 4. Loksa linna 2021. aasta I lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu) (lisaeelarve projekt) (tulud) (kulud)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 45. istung toimub neljapäeval, 17. juunil 2021 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Projekti „Lahemaa tervikliku turismikorralduse lahenduse loomine" tutvustamine

2. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine (eelnõu)

3. Loksa linna valimiskomisjoni moodustamine, liikmete nimetamine (eelnõu)

4. Loksa linna Mere tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu) (lisa)

6. Linnavara omandamine (eelnõu)

7. Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

 

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 44. istung toimub neljapäeval, 20. mail 2021 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Omafinantseeringu tagamine (eelnõu)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 43. istung toimub neljapäeval, 29. aprillil 2021 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnou) (majandusaasta aruanne) (vandeaudiitori aruanne)

2. Sotsiaaltoetuste andmise kord Loksa linnas (eelnõu)

3. Loa andmine riigihanke korraldamiseks (Loksa staadioni rekonstrueerimine) (eelnõu)

4. Loa andmine riigihanke korraldamiseks (Posti tänava rekonstrueerimine) (eelnõu)

5. Laenu võtmine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

..............................................................................................................................................................................................................

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 42. istung toimub neljapäeval, 11. märtsil 2021 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:
1. Loksa linna 2021. aasta eelarve, 2. lugemine 
 (eelnõu seletuskiri) (eelarve projekt) (tulud) (kulud) (eelarve lühiülevaade)
2. Maa hindamise seaduses ja maamaksuseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine (eelnõu)
3. Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine 01. aprill 2021 (eelnõu) (Lisa 1)

Rein Heina

Loksa Linnavolikogu esimees

......................................................................................................................................

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 41. istung toimub neljapäeval, 4. veebruaril 2021 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna arengukava aastani 2024 muutmise (eelnõu)
(Loksa linna arengukava aastani 2024)
2. Loksa linna jäätmekava 2021-2026 (eelnõu) (Loksa linna jäätmekava 2021-2026)
3. Loksa linna andekate noorte toetamise kord (eelnõu)
4. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ Loksa tegevuskava uuendamine ning maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise lisavooru (PTK) projektide esitamise (eelnõu)
5. Loksa linna Mere tänav 18 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (eelnõu)
6. Aunimetuse Aasta Noor (eelnõu)
7. Aunimetuse Aasta Sportlane (eelnõu)
8. Loksa linna Teenetemärgi andmise (eelnõu)
9. Loksa linna Aukodaniku nimetuse andmise (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

..............................................................................

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 40. istung toimub reedel, 18. detsembril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 13:00.

P ä e v a k o r r a s:

1.Loksa linna 2020. aasta I lisaeelarve, 2. lugemine (I lisaeelarve, kulud)
2.Loksa linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (
eeskiri)
3.Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord (
kasutamise ja käsutamise kord)
4.Loksa linna 2021. aasta eelarve, 1. lugemine (
2021 eelarveeelarve projekt, eelarve seletuskiri)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

..................................................................................

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 39. istung toimub neljapäeval, 05. novembril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa linna arengukava aastani 2024, 1. lugemine (eelnõu, arengukava projekt)
 2. Loksa linna 2020. aasta I lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu, eelarve projekt, tulud, kulud)
 3. Maamaksust vabastamise kord Loksa linnas (eelnõu)
 4. Loksa Linnavolikogu 07.02.2013 määruse nr 2 ja 29.12.2014 määruse nr 12 kehtetuks tunnistamine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

 

---------------------------------------------------------------------

 

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 38. istung toimub neljapäeval, 3. septembril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Lasteaed Õnnetriinu sisehindamise aruande kooskõlastamine (otsuse eelnõu, sisehindamise aruanne)

2. Loksa Lasteaia Õnnetriinu arengukava 2021-2025 kinnitamine (eelnõu)

3. Loksa Gümnaasiumi arengukava 2020-2024 kinnitamine (eelnõu)

4. Maamaksu määra kehtestamine Loksa linnas (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

---------------------------------------------------------------------------

18.08.21

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 36. istung toimub neljapäeval, 11. juunil 2020 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna investeeringutoetuse objektide nimekirja kinnitamine (eelnõu)

Helle Lootsmann
Loksa Linnavolikogu aseesimees

 

17.09.21

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 34. istung toimub neljapäeval, 26. märtsil 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa linna 2020. aasta eelarve, 3. lugemine (eelnõu koos muudatusettepanekutega) (eelarve projekt) (tulud) (kulud) (eelarve lühiülevaade)
 2. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu) (lisa)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 33. istung toimub neljapäeval, 12. märtsil 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa linna 2020. aasta eelarve, 2.lugemine (eelnõu) (eelarve projekt) (tulud) (kulud) (eelarve lühiülevaade)
 2. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Loksa linnas muutmine (eelnõu)
 3. Loksa linna arengukava aastani 2023 muutmine (eelnõu) (arengukava projekt)
 4. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ Loksa tegevuskava kinnitamine (eelnõu)
 5. Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
 6. Ilmi Ternovskaja kirjadele vastamine

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 32. istung toimub TEISIPÄEVAL18. veebruaril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine (eelnõu
2. Loksa linna noortele projektitoetuse andmise tingimused ja kord (eelnõu)
3. 
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ Loksa tegevuskava uuendamine, üle omavalitsuse piire ulatuva mõjuga objektide nimekirja kinnitamine (eelnõu
4. Osalemine reaalajas toimivate ühistranspordi elektrooniliste sõidutabloode hankes (eelnõu
5. Volikogu kultuuri-, spordi-, vabaaja- ja noorsookomisjoni liikme komisjoni koosseisust  väljaarvamine, uue liikme kinnitamine 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

------------------------------------------------------------------------------

24.01.20

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 31. istung toimub neljapäeval, 30. jaanuaril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Linnavolikogu 16.01.2020 määruse nr 2 „Loksa linna haridustöötajate töötasustamise alused" muutmine (eelnõu
2. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Loksa linnas (eelnõu)
3. Loksa linna Aukodaniku nimetuse andmine (eelnõu)
4. Loksa linna Teenetemärgi andmine (eelnõu)
5. Aunimetuse Aasta Sportlane andmine (eelnõu)
6. Aunimetuse Aasta Noor andmine (eelnõu)
7. Linnavara võõrandamine (Nooruse tn 5b) (eelnõu)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

-------------------------------------------------------------------------------

10.01.20

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 30. istung toimub neljapäeval, 16. jaanuaril 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17.30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Gümnaasiumi põhimäärus (eelnõu)
2. Loksa linna haridustöötajate töötasustamise alused (eelnõu)
3. Mittetulundusühingu Keskkonnateenused (likvideerimisel) ettevõtte ja vara võõrandamise leping*     (eelnõu)
4. Loksa Linnavolikogu 25.07.2019 otsuse nr 26 "Mere tn 18 detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" tühisuse kindlaks tegemine (eelnõu)

* ETTEVÕTTE JA VARA VÕÕRANDAMISE LEPINGUGA saate tutvuda volikogu sekretäri juures.

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

-------------------------------------------------------------------------------

13.12.19

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 29. istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a.

Istung algab kell 13:00.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2020. aasta eelarve, 1. lugemine (eelnõu SIIN)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

--------------------------------------------------------------------------------

29.11.19

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 28. istung toimub neljapäeval, 5. detsembril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa linna 2019. aasta I lisaeelarve, 2. lugemine (eelnõu) (lisaeelarve)
 2. Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032, 1. lugemine (eelnõu) (arengukava) (ÜVKA_ kanalisatsioon) (ÜVKA_vesi)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

----------------------------------------------------------------------------------

 

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 27. istung toimub neljapäeval, 31. oktoobril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa linna 2019. aasta I lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu) (lisaeelarve)
 2. Kohustuse võtmine, hoonestusõiguse väljaostmine (eelnõu)
 3. Loksa linna osaluse lõpetamine Mittetulundusühingus Keskkonnateenused (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

______________________________________________________________________________

 

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 25. istung toimub kolmapäeval, 09. oktoobril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna arengukava aastani 2022 muutmine, 1. lugemine (määruse eelnõu; Arengukava  aastani 2023 eelnõu Lisa)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

 

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 26. istung toimub kolmapäeval, 09. oktoobril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Volikogu 26. istung algab 5 minutit pärast volikogu 25. istungi lõppemist.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna arengukava aastani 2022 muutmine, 2. lugemine

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

-----------------------------------------------------------------------------------

6.09.19

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 24. istung toimub neljapäeval, 12. septembril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Volikogu istung algab kell 17.30

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna soojamajanduse arengukava aastateks 2019-2028 kinnitamine (eelnõu) (arengukava)

2. Loksa linnavolikogu 28.03.2019 otsuse nr 9 „Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine

3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu)

4. Loksa Linnavolikogu 25.07.2019 otsuse nr 28 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks" muutmine  (eelnõu)

5. Linnavara võõrandamine (Tallinna tn 5) (eelnõu)

6. Volikogu esimehe puhkusele lubamine

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

-----------------------------------------------------------------------------------

19.07.19

KUTSE VOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 23. istung toimub neljapäeval, 25. juulil 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 17 „Loksa linna kaugküttemäärus" muutmine (eelnõu)

2. Loksa Linnavolikogu 15.12.2011 määruse nr 32 „Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise kord" muutmine (eelnõu)

3. Mere tn 18 detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu, seisukoht)

4. Nooruse tn 5a kinnistu jagamine (eelnõu)

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

------------------------------------------------------------------------------------

24.05.19

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 22. istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17.30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Linnavolikogu 15.12.2011 määruse nr 32 „Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise kord" muutmine (eelnõu)
2. Loksa Linnavolikogu 01.11.2018 määruse nr 7 "Laadal, avalikul üritusel ja tänaval kauplemise kord" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
3. Osalemine Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavas (eelnõu) (Lisa)
4. Projekti „Ühistranspordi infotablood" omafinantseeringu tagamine (eelnõu)
5. Sihtasutuse Loksa Kultuur põhikirja muutmine (eelnõu)
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu)
7. Pärandvara omandamine (Posti tn 38-8) (eelnõu)
8. Volikogu otsuse 23.11.2017 nr 28 „Volikogu kultuuri-, vabaaja-, spordi- ja noorsookomisjoni liikmete kinnitamine" muutmine (eelnõu)
9. Volikogu esimehe puhkusele lubamine

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

--------------------------------------------------------------------------------

18.04.19

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 21. istung toimub neljapäeval, 25. aprillil 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17.30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Aastateks 2019-2024 korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (eelnõu)
 2. Loksa linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu)
 3. Jaoskonnakomisjoni moodustamine Euroopa Parlamendi valimiseks 
 4. Tallinna tn 5 kinnistu jagamine (eelnõu)
 5. Linnavara võõrandamine (Tallinna tn 5b) (eelnõu
 6. Linnavara omandamine (Posti tn 9) (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

---------------------------------------------------------------------------------

15.03.19

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 20. istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Õiguskorrast Loksa linnast 2018. aasta.
2. Loksa linna 2019. aasta eelarve, 3. lugemine (eelarve Lisad) (seletuskiri) (lühiülevaade)
3. Loksa Linnavolikogu 10.02.2011 määruse nr 4 „Loksa Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord" muutmine (eelnõu)
4. Pärandvara omandamine (Tallinn tn 7-3) (eelnõu)
5. Pärandvara omandamine (Posti tn 38-8) (eelnõu)
6.Pärandvara omandamine (Tallinn tn 35-15) (eelnõu)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

---------------------------------------------------------------------------------

8.02.19

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 19. istung toimub neljapäeval, 14. veebruaril 2019 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17.30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2019. aasta eelarve, 2. lugemine (eelnõu, eelarve II lugemine)
2. Loksa linna haridustöötajate töötasustamise alused (eelnõu)
3. Sihtasutuse Loksa Sport tegevuse lõpetamine (eelnõu)
4. Osaühingu Loksa Ujula tegevuse lõpetamine (eelnõu)
5. Linnavalitsuse hallatava asutuse Loksa Spordikeskus asutamine (eelnõu)
6. Loksa Spordikeskuse põhimäärus (eelnõu)
7. Rahvakohtunikukandidaadi valimine (eelnõu)
8. Arupärimistele vastamine

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

 

25.01.19

KUTSE LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 18. istung toimub neljapäeval, 31. jaanuaril 2019 Loksa
Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2019. aasta eelarve, 1. lugemine (eelnõu)
2. Loksa linna Teenetemärgi andmine (eelnõu)
3. Aunimetuse „Aasta Sportlane" andmine (eelnõu)
4. Aunimetuse „Aasta Noor" andmine (eelnõu)
5. Linna valimiskomisjoni moodustamine (eelnõu)
6. Jaoskonnakomisjoni moodustamine (eelnõu)
7. Linnavara võõrandamine (korter Lembitu pst 16-24, Tapa linn) (eelnõu)
8. Volikogu 23.11.2017 otsuse nr 27 „Volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liikmete kunnitamine" muutmine (eelnõu)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

-------------------------------------------------------------------------------------

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 17. istung toimub reedel, 21. detsembril 2018 algusega kell 13:00 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47/1.

P ä e v a k o r r a s : 

1. Loksa linna põhimäärus, 2. lugemine.

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

----------------------------------------------------------------------------------

7.12.18

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 16 istung toimub neljapäeval, 13. detsembril  2018 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Volikogu istung algab kell 17:30

P ä e v a k o r r a s:

 1.  Loksa linna põhimäärus (eelnõu)
 2. Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmis korra muutmine (eelnõu)
 3. Tunnustamise kord Loksa linnas (eelnõu) (eelnõu lisa)
 4. Loksa linna teenistujate palgajuhend (eelnõu)
 5. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine (eelnõu) (lisa) (HOL pöördumine)
 6. Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (eelnõu) (eelnõu lisa)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

-------------------------------------------------------------------------------

23.11.18

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 14. istung toimub neljapäeval, 29.novembril  2018 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Volikogu 1. istung algab kell 17:30

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa linna 2018. aasta  II lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu, lisaeelarve)
 2. Sotsiaaltoetuste andmise korra muutmine Loksa linnas (eelnõu)
 3. Sotsiaalteenuste osutamise korra muutmine (eelnõu)
 4. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramiseks (eelnõu)
 5. Linnavara võõrandamine (Tallinna tn 34a) (eelnõu)
 6. Pärandvara omandamine (eelnõu)

Volikogu 2.istung algab 5 minutit pärast kella 17.30-ks kokkukutsutud 1. istungi lõppemist

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa linna 2018. aasta  II lisaeelarve, 2. lugemine

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

---------------------------------------------------------------------------------

26.10.18

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 13. istung toimub neljapäeval, 01. novembril 2018 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istungi algus kell 17.30.

Päevakorras:

1.    Loksa linna tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord (eelnõu)
2.    Välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas (eelnõu)
3.    Audiitori määramine (eelnõu)

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

-------------------------------------------------------------------------

7.09.18

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 11. istung toimub neljapäeval, 13. septembril 2018 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istungi algus kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa linna 2018. aasta I lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu, lisaeelarve
 2. Loksa linna arengukava ja eelarvestrateegia aastani 2022, 1. lugemine (eelnõu, arengukava)
 3. Varalise kohustuse võtmine ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks (eelnõu)
 4. Linnavara võõrandamine (Rohuaia tn 9-83) (eelnõu)
 5. Linnavara võõrandamine (Mere tn 5-2) (eelnõu)
 6. Linnapea informatsioon

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

-------------------------------------------------------------------------------

25.05.18

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 10. istung toimub neljapäeval, 31. mail 2018 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istungi algus kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s: 

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elisa Eesti OÜ kasuks (eelnõu)

2. Hoonestusõiguse  seadmine Telia Eesti AS kasuks (eelnõu)

3. Linnavara omandamine kinkelepingu alusel (eelnõu)

4. Linnavara võõrandamine (Posti 27b) (eelnõu)

5. Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

6. Volikogu esimehe puhkusele lubamine

7. Linnavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest, linnavalitsuse liikme kinnitamine.

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

--------------------------------------------------------------------------------------

30.04.18

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 9. istung toimub neljapäeval, 03. mail 2018 algusega kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1. Õiguskorrast Loksa linnas 2017. aastal.

2. Sotsiaaltoetuste andmise kord Loksa linnas (eelnõu)

3. Loksa linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine 

Otsuse eelnõu
Loksa linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 
Vaneaudiitori aruanne 2017
Loksa Linnavolikogu revisjonikomisjoni arvamus

4. Linnavara võõrandamine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

----------------------------------------------------------------------------

23.03.18

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 8. istung toimub kolmapäeval, 28. märtsil 2018 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istungi algus kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2018 eelarve eelnõu, 3. lugemine (eelnõu Lisa)

2. Linnavara võõrandamine (Posti 30-11) 

3. Loksa Linnavolikogu 05.11.2015 otsuse nr 26 „Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine  (eelnõu Lisa)

28.03.2018 Loksa Linnavolikogu istungi eelnõud

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

---------------------------------------------------------------------------------

9.03.18

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 7. istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018 Loksa
Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istungi algus kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

 1. Loksa linna 2018 eelarve eelnõu, 2. lugemine (eelnõu seletuskirieelnõu)
 2. Sotsiaalteenuste osutamise kord (eelnõu)
 3. Loksa lasteaed Õnnetriinu arengukava 2018-2020 (eelnõu)
 4. Omavalitsuste vaheline arvlemine haridusasutuste tegevuskulude katmisel (eelnõu)
 5. Loksa Linnavolikogu 05.11.2015 otsuse nr 26 „Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu)
 6. Linnavara võõrandamine (Mere 12) (eelnõu)
 7. Linnavara võõrandamine (Tallinna 5) (eelnõu)
 8. Linnavara võõrandamine (Tiigi tn 3, Tiigi tn 5) (eelnõu)
 9. Informatsioon

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

2.02.18

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 08. veebruaril  2018 algusega kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2018.a  eelarve, 1. lugemine (eelarveprojekti seletuskirieelarve projekt)

2. Loksa linna Teenetemärkide andmine (eelnõu)

3. Aunimetuse  „Aasta Sportlane" andmine (eelnõu)

4. Tallinna tn 5a kinnistu jagamine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

15.12.17

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 5. istung toimub reedel, 22. detsembril 2017 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a.

Istungi algab kell 12:00.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2017.a II lisaeelarve, 2. lugemine

2. Loksa linna valimiskomisjoni täiendavate liikmete nimetamine (eelnõu)

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

---------------------------------------------------------------------------------

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 4. istung toimub kolmapäeval, 13. detsembril 2017 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istungi algus kell 18.00.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2018.a II lisaeelarve, 1. lugemine (II lisaeelarve)

2. Üldplaneeringute ja üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute ülevaatus (otsuse eelnõu)

2017_vk 13dets istung_õigusaktide eelnõud

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

----------------------------------------------------------------------------------

17.11.17

 

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 3. istung toimub neljapäeval, 23. novembril 2017 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istungi algus kell 17.30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linnapea valimine
2. Loksa linnavalitsuse koosseisu kinnitamine ja eelmise linnavalitsuse ametist vabastamine
3. Loksa linnavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamine
4. Loksa linna esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
5. Loksa linna esindajate nimetamine Eesti Linnade Liitu (ELL) ja ELL volikogusse
6. Linnavolikogu esindaja nimetamine Loksa Gümnaasiumi hoolekogusse

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

------------------------------------------------------------------------------

03.11.2017

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 2. istung toimub neljapäeval, 9. novembril 2017 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Istungi algus kell 17.30.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Linnavolikogu aseesimehe valimine

2.     Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

3.     Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine

4.     Linnavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine

5.     Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Palun volikogu liikmetel tutvuda kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega -kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017020

ja Loksa linna põhimäärusega https://www.riigiteataja.ee/akt/401092015003?leiaKehtiv

 

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

20.10.17

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Lugupeetud Loksa Linnavolikogu liige!

Loksa linna valimiskomisjoni 20.10.2017 otsuse nr 6 alusel kutsun neljapäeval, 26. oktoobril 2017 kokku Loksa Linnavolikogu uue, VIII koosseisu 1. istungi.

Volikogu istung toimub Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47, istungi algus kell 17.30.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Linnavolikogu esimehe valimine

Palun volikogu liikmetel tutvuda kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega -kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017020  

ja Loksa linna põhimäärusega https://www.riigiteataja.ee/akt/401092015003?leiaKehtiv

Airi Öösalu
Loksa linna valimiskomisjoni esimees

Lisa: Loksa linna valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 6 „Loksa Linnavolikogu liikmete registreerimine" https://atp.amphora.ee/loksalv/index.aspx?itm=44785

8.09.17

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. september  2017  kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Loksa linna arengukava aastani 2020 muutmine, I lugemine (määruse eelnõu, arengukava)

2.     Loksa linna 2017. aasta  I lisaeelarve, I lugemine (eelnõulisaeelarve xls)

3.     Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule (eelnõu)

4.     Loksa linna jaoskonnakomisjoni moodustamine

Loksa Linnavolikogu istung toimub Loksa Linnavalitsuse saalis neljapäeval, 14. septembril 2017 5 minutit pärast kella 17.30-ks kokkukutsutud istungi lõppemist.

P ä e v a k o r r a s:

1.      Loksa linna arengukava aastani 2020 muutmine, II lugemine

2.     Loksa linna 2017. aasta I  lisaeelarve, II lugemine

Rein Heina
Volikogu esimees 

4.08.17

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 10.augustil  2017 kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Loksa linna munitsipaalharidusasutuste juhtide ja  õpetajate töötasustamise alused (eelnõu)

2.     Metsa tn 11a kinnistu jagamine ja taotluse esitamine kinnistu jagamisel moodustavate maaüksuste sihtotstarve osaliseks muutmiseks ja osaliseks võõrandamiseks (eelnõu)

Rein Heina
Volikogu esimees

16.06.17

Loksa Linnavolikogu istung toimub teisipäeval, 20. juunil 2017 kell 08:15 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Päevakorras:

1. Loksa Linnavolikogu 20.03.2017 otsuse nr 4 „Projekti „Loksa bussiterminali rekonstrueerimine" omafinantseeringu tagamine" muutmine. (eelnõu)

2. Linnapea informatsioon.

Rein Heina
Volikogu esimees

9.06.17

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017 kell 16:00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Eelnõu 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine 

Loksa linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Vandeaudiitori aruanne 2016

2. Loksa linna valimiskomisjoni liikmete nimetamine (eelnõu)

3. Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine (eelnõu)

4. Linnavara võõrandamine (korteriomand Posti tn 14-8) (eelnõu)

5. Haldusreformist

6. Linnapea informatsioon

Rein Heina
Volikogu esimees

---------------------------------------------------------------------------------

10.05.17

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 11.mail 2017 kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1.  Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta (volikogu otsuse eelnõu)

Lisa 1 Loksa LVK otsus 9-2017

Lisa 2 Loksa linnas 2016 kättesaadavate teenuste tabel

Lisa 3 Loksa linna finantsseis

Lisa 4 Loksa linna netovõlakoormus aastatel 2007-2020

2. Linnavara võõrandamine

3. Linnavara koormamine

 

Rein Heina
Volikogu esimees

----------------------------------------------------------------------------------

5.05.17

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 04.mail 2017 kell 16.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1) Loksa Gümnaasiumi arengukava kinnitamine (eelnõu) (arengukava)

2) Osaühing Loksa Ujula põhikirja muutmine ja osakapitali suurendamine (eelnõu)

3) Loksa linna haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

4) Kohustuste võtmine (eelnõu)

5) Linnavara omandamine kinkelepingu alusel (eelnõu)

 

Rein Heina
Volikogu esimees

--------------------------------------------------------------------------------

20.03.17

Loksa Linnavolikogu istung toimub esmaspäeval,  20. märtsil  2017  kell 17:30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1.         Õiguskorrast  Loksa linnas 2016. aastal  (Harjumaa õiguskorra ülevaade)

2.         Loksa linna 2017. aasta eelarve, II lugemine (eelnõu) (eelarve)

3.         Projekti „Loksa bussiterminali renoveerimine" omafinantseeringu tagamine (eelnõu)

4.         Audiitori määramine (eelnõu)

5.         Vabariigi Valitsuse ettepanek Loksa linna ühendamiseks Kuusalu vallaga

6.         Linnavara võõrandamine (eelnõu)

Rein Heina
volikogu esimees

-------------------------------------------------------------------------------

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 02. veebruaril 2017 kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Loksa linna 2017. aasta eelarve, 1. lugemine

2.     Loksa linna Aukodaniku nimetuse ja Loksa linna Teenetemärgi andmine (eelnõu)

3.     Aunimetuste „Aasta Noor" ja  „Aasta Sportlane" andmine (eelnõu)

4.     Linnavara võõrandamine (eluruum Posti tn 30-11) (eelnõu)

5.     Arupärimistele vastamine

Rein Heina
volikogu esimees

-------------------------------------------------------------------------------

 

29.12.16

Loksa Linnavolikogu istungid toimuvad neljapäeval, 29. detsembril 2016 Loksa Gümnaasiumi algklasside maja 2. korruse saalis Tallinna tn 47/1.

Volikogu 1. istung algab kell 15:00.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Loksa linna 2016. aasta III lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu)

2.     Loksa linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (eelnõu)

3.     Osaühingu Loksa Haljastus osakapitali suurendamine (eelnõu)

4.     Osaühingu Loksa Ujula põhikirja muutmine ja osakapitali suurendamine (eelnõu)

5.     Haldusreformi käigust

 

Volikogu 2. istung algab 5 minutit pärast kella 15:00-ks kokkukutsutud  1. istungi lõppemist.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Loksa linna 2016. aasta III lisaeelarve, 2. lugemine

 

Rein Heina
volikogu esimees

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.11.16

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. novembril  2016  kell 17:30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1.       Loksa linna laste ja perede heaolu arengukava aastani 2021 (eelnõu) (arengukava) (lisa 1) (lisa 2)

2.       Loksa linna terviseprofiil ja tegevuskava aastani 2021 (eelnõu) (terviseprofiil)

3.       Loksa Gümnaasiumi põhimäärus (eelnõu)

4.       Loksa Gümnaasiumisse vastuvõtmise korra muutmine (eelnõu)

5.       Isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks (eelnõu)

6.       Linnavara võõrandamine (Posti 28-2) (eelnõu)

7.       Audiitori määramine (eelnõu)

8.       Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni kirja tutvustamine

Rein Heina
volikogu esimees

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Linnavolikogu istung toimub esmaspäeval, 12. septembril 2016 kell 17:30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1.        Loksa linna arengukava aastani 2019 muutmine, 2. lugemine (eelnõu) (arengukava)

2.        Loksa linna 2016. aasta II lisaeelarve, 2. lugemine (eelnõu linnavalitsuse muudatusettepanekutega)

3.        Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord (eelnõu)

4.        Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse (eelnõu)

 

Rein Heina
volikogu esimees

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. augustil 2016 kell 17:30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1.       Loksa linna arengukava aastani 2019 muutmine, 1. lugemine (eelnõu) (arengukava)

2.       Loksa linna 2016. aasta II lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu)

3.       Linnavara võõrandamine (Posti tn 40-59) (eelnõu)

4.       Linnavara võõrandamine

5.       Õigusliku arvamuse tellimine (eelnõu)

6.       Taotluse esitamine Riigikohtule (eelnõu)

7.       Haldusreformikomisjoni moodustamine läbirääkimiste pidamiseks (eelnõu)

 

Rein Heina
Volikogu esimees

1.07.16

Loksa Linnavolikogu 1. istung toimub neljapäeval, 28. aprillil 2016 kell 17:30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2016. aasta I lisaeelarve, 1. lugemine (eelnõu)

2. Loksa linna 2015.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu) (majandusaasta aruanne) (audiitori aruanne) (linnavalitsuse protokolliline otsus)

3. Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028 (eelnõu) (arengukava)

4. OÜ Loksa Haljastus osakapitali suurendamine (eelnõu)

5. OÜ Loksa Ujula põhikirja muutmine ja osakapitali suurendamine (eelnõu)

6. Sihtasutusele Loksa Kultuur vara üleandmine (eelnõu)

7. Osaühingule Loksa Ujula vara üleandmine (eelnõu)

8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu)

9. Volikogu esindaja nimetamine Loksa Muusikakooli hoolekogusse (eelnõu)

10. Volikogu haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (eelnõu)

 

Loksa Linnavolikogu 2. istung toimub neljapäeval, 28. aprillil 2016 5 minutit pärast kella 17:30-ks kokkukutsutud istungi lõppemist Loksa Linnavalitsuse saalis, Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa linna 2016. aasta I lisaeelarve, 2.lugemine

2. Arupärimisele vastamine

3. Linnapea informatsioon

 

Helle Lootsmann
volikogu aseesimees

 

 

11.12.15

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. detsembril 2015 algusega kell 17.30 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a.

P ä e v a k o r r a s:

1.      Loksa Linnahoolduse tegevuse lõpetamine
2.      Loksa Linnahoolduse põhimääruse kehtetuks tunnistamine (eelnõu)

Rein Heina
Volikogu esimees

----------------------------------------------------------------------------------

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 03.detsembril 2015 kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Loksa linna 2016 aasta eelarve, I lugemine (eelnõu)
2.     Loksa linna 2015 aasta II lisaeelarve, I lugemine (eelnõu)
3.     Lapsevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra muutmine Loksa Lasteaias Õnnetriinu (eelnõu)
4.     Audiitori määramine
5.     Osaühingu Loksa Haljastus põhikirja muutmine
6.     Tallinna tn 45 kinnistu jagamine ja taotluse esitamine kinnistu jagamisel moodustatavate maaüksuste sihtotstarbe osaliseks muutmiseks ja osaliseks võõrandamiseks

Loksa Linnavolikogu istung on neljapäeval, 03. detsembril 2015 Loksa Linnavalitsuse saalis. Istung algab 5 minutit pärast kell 17.30 kokku kutsutud istungi lõppemist.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Loksa linna 2015 aasta II lisaeelarve, II lugemine

 

Rein Heina
volikogu esimees

----------------------------------------------------------------------------------

11.12.15

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 05.novembril 2015 algusega kell 18.00 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a.

P ä e v a k o r r a s:

 

 1. Loksa linna 2015 aasta I lisaeelarve, I lugemine  (lisaeelarve) (muudatusettepanek)

 2. Loksa linna esmatasandi tervisekeskuse arengukava (arengukava)  (määruse eelnõu)

 3. Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

 4. Loksa Linnavalitsuse koosseis

 

Loksa Linnavolikogu istung on neljapäeval, 05. novembril 2015 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a. Istung algab 5 minutit pärast kell 18.00 kokku kutsutud istungi lõppemist.

P ä e v a k o r r a s:

 

 1. Loksa linna 2015 aasta I lisaeelarve, II lugemine

 

Rein Heina

Volikogu esimees

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 01. oktoobril 2015 kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

 

Päevakorras:

 

 1. Loksa linna arengukava aastani 2018 muutmine
  arengukava määruse eelnõu
  Loksa linna arengukava aastani 2019

 

Rein Heina

volikogu esimees

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Linnavolikogu istung toimub esmaspäeval, 24. augustil 2015

kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Päevakorras:
1. Loksa linna põhimääruse kinnitamine, I lugemine (
eelnõu)
2. Loksa linna heakorra eeskiri (
eelnõu) (muudatusettepanek)
3. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Loksa linnas, pädevuse delegeerimine (
eelnõu)
4. Loksa Sotsiaalkeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine (
eelnõu)
5. Loksa Sotsiaalkeskuse tegevuse lõpetamine
6. OÜ Loksa Haljastuse osakapitali suurendamine
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8. Tallinna tn 45 kinnistu jagamine
9. Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine
10. Linnavara võõrandamine (Pärna 7-22)
11. Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Loksa Linnavolikogu istung on esmaspäeval, 24. augustil 2015 linnavalitsuse saalis. Istung algab 5 minutit pärast kell 17.30 kokku kutsutud istungi lõppemist.

P ä e v a k o r r a s:

1.     Loksa linna põhimääruse kinnitamine, II lugemine

Rein Heina

 

Volikogu esimees 

------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. juunil 2015

kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Päevakorras:

1. Linnapea informatsioon

2. Loksa Muusikakooli põhimääruse muutmine (eelnõu)

3. Õppetasu ja muusikainstrumentide kasutamise tasu kehtestamise ning maksmise korra muutmine (eelnõu)

4. Linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kehtestamise kord (eelnõu)

5. Linnavara võõrandamine

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

7. Volikogu esimehe puhkusele lubamine

Rein Heina
Volikogu esimees

----------------------------------------------------------------------------------

 

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. mail 2015 kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

 

Päevakorras:

 

 1. Loksa linna 2014 a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (aruanne)

 2. Loksa linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded (eelnõu)

 3. Teenistus-, töö-, ja välislähetusse saatmise kord Loksa linnas (eelnõu)

 4. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel (eelnõu)

 5. Tallinna tn 55a detailplaneeringu koostamise algatamine

 

Rein Heina

Volikogu esimees 

-----------------------------------------------------------------------------------

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. märtsil 2015 kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

Päevakorras:

1.Loksa Linnavalitsuse liikmete arvu kinnitamine

2.Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

 

Helle Lootsmann
Volikogu aseesimees 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loksa Linnavolikogu istung toimub kolmapäeval, 11. märtsil 2015 kell 17.30

Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

 

Päevakorras:

 

 1. Õiguskorrast Loksa linnas

 2. Loksa linna 2015. aasta eelarve, 2. lugemine (eelnõu)  (eelarve)

 3. Loksa Lastaeaia Õnnetriinu arengukava 2015-2017 kinnitamine

 4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 detailplaneeringu koostamisel

 5. Volikogu esimehe puhkusele lubamine

 

Rein Heina

Volikogu esimees

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 12.veebruaril 2014 kell 17.30

Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

 

Päevakorras:

 

1. Loksa linna Loksa linna Teenetemärgi andmine

2. Aunimetuste „Aasta Noor" ja „Aasta Sportlane" andmine

3. OÜ Loksa Haljastus osakapitali suurendamine

4. Rahvakohtuniku kandidaatide esitamine

 

 

Rein Heina

Volikogu esimees

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. jaanuaril 2015 algusega kell 17.30

Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

 

Päevakorras:

 

1. Loksa linna 2015. aasta eelarve, 1.lugemine  (info 2015 a eelarve kohta)

2. Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015 – 2027 (eelnõu)

3. Tallinna tn 49 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Maleva tänav L1)

5. Jaoskonnakomisjoni moodustamine Riigikogu valimiseks

6. Loksa Linnavolikogu 31.05.2012 otsuse nr 24 kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Rein Heina

Volikogu esimees  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Linnavolikogu istung toimub esmaspäeval, 29. detsembril 2014 kell 15.00

Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

 

Päevakorras:

1. Posti tn 27 kinnistu maa sihtotstarbe muutmine

2. Maakatastriseaduses kohalikule omavalitsusele pandud küsimuse otsustamise

    delegeerimine (eelnõu)

3. Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine

 

 

 

Loksa Linnavolikogu istung toimub esmaspäeval, 22. detsembril 2014 kell 14.00

Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a.

 

Päevakorras:

 1. Arupärimistele vastamine

 2. Loksa linna munitsipaalharidusasutuste õpetajate töötasustamise alused (eelnõu)

 3. Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine

 4. OÜ Loksa Haljastus tasuta linnavara üleandmine, osakapitali suurendamine

 5. Isikliku kasutusõiguse seadmine AS Starman kasuks

 6. Sihtasutuse Loksa Sotsiaakeskus tegevuse lõpetamine

 7.  Osaühing Loksa Ujula põhikirja muutmine

 8. Linnavara võõrandamine

 9. Revisjonikomisjoni töökava kinnitamine

 10. Muudatused volikogu komisjonide koosseisudes

 

 

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. novembril 2014 algusega kell 17.30

Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

 

Päevakorras:

 

1. Loksa linna 2014 aasta I lisaeelarve, II lugemine

2. Õppetasu ja muusikainstrumentide kasutamise tasu kehtestamise ning maksmise korra

muutmine Loksa linna Muusikakoolis (eelnõu)

3. Lapsevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra muutmine Loksa Lasteaias Õnnetriinu (eelnõu)

4. Audiitori määramine

5. Osaühingu Loksa Haljastus osakapitali suurendamine

6. Linnavara võõrandamine

 

  

 

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 06. novembril 2014 algusega kell 17.30

Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

 

Päevakorras:

 

1. Loksa linna 2014 aasta I lisaeelarve  (eelnõu)

2. Keskkonnamõju hindamise eelhinnangu algatamine Loksa linna Mere tn 4 ja osaliselt Mere

tn 14 detailplaneeringu koostamiseks

3. Projekti „Posti tänava kergliiklustee projekteerimine ja ehitus" omafinantseeringu

tagamine"

4. Loksa linna kohalike teede nimekirja määramine

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

  

 

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. septembril 2014 algusega kell 17.30

Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.

 

Päevakorras:

 

1. Linnapea informatsioon

2. Loksa linna arengukava aastani 2017 muutmine  (arengukava eelnõu määrus)  (arengukava aastani 2018)

3. Keskkonnamõjude hindamise eelhinnang Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 detailplaneeringu koostamiseks