28.01.22

Loksa Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 

Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

Komisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi toimumise nädala teisipäeval ja kolmapäeval, välja arvatud revisjonikomisjon, mille koosolekud toimuvad kord kuus kokkulepitud päeval. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid. Vajadusel viiakse komisjoni koosolek läbi elektrooniliselt (Loksa linna põhimäärus § 15 lõige 2).
 

Loksa Linnavolikogu X koosseis otsustas moodustada 4 alatist komisjoni:

- majandus- ja eelarvekomisjon
- haridus- ja kultuurikomisjon
- sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
- revisjonikomisjon