Loksa Linnavolikogu istungid ja komisjonid

Volikogu istungid toimuvad vähemalt üks kord kahe kuu jooksul (Loksa linna põhimäärus § 24 lg 2neljapäeviti algusega kell 17:30, Loksa linnavalitsuse saalis. Juulis ja augustis tavaliselt istungeid ei peeta.

Volikogu istungid on avalikud, huvitatud isikud võivad tulla kohapeale jälgima. Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks (Loksa linna põhimäärus § 24 lg 1) . Loksa linna kodulehel, Youtube'is ja Facebook´is istungitest ülekandeid ei ole tehtud.

Loksa Linnavolikogu sekretäri ülesandeid täidab volikogu sekretär-rahvastikuspetsialist Viive Pajusaar (e-post: viive.pajusaar[a]loksa.eetelefon: +372 5333  7414).

Loksa Linnavolikokku kuulub 15 volikogu liige, vt Loksa Linnavolikogu X kehtiv koosseis

Istungite päevakorrad on avaldatud lehel Loksa Linnavolikogu istungite päevakorrad

Loksa Linnavolikogu protokollid on avalikustatud Loksa linna dokumendiregistrismäärused on avalikustatud Riigi Teatajas ja Loksa Linnavolikogu otsused on kättesaadavad Loksa linna dokumendiregistrist.

Volikogu tööd puudutavad õigusaktid:

Linnavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava hüvituse suuruse ning maksmise korra kehtestamine
Teenistus-, töö- ja välislähetusse saatmise kord Loksa linnas

 

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 

Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

Komisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi toimumise nädala teisipäeval ja kolmapäeval, välja arvatud revisjonikomisjon, mille koosolekud toimuvad kord kahe kuu jooksul. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid. Vajadusel viiakse komisjoni koosolek läbi elektrooniliselt.
 

Loksa Linnavolikogu X koosseis otsustas moodustada 4 alatist komisjoni:

majandus- ja eelarvekomisjon
haridus- ja kultuurikomisjon
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
revisjonikomisjon