11.03.22

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Makstakse riigi poolt eraldatud vahenditest.

1. Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on mõeldud toimetulekuraskustega perede lastele või lasterikaste perede laste huvitegevuse toetamiseks, et luua neile lisaks üldhariduskoolis omandatavale haridusele võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

2.Toetust makstakse toimetulekuraskustega pere või paljulapselise pere iga lapse ühe spordivaldkonna ja ühe muu valdkonna huviringi eest.

3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise eelduseks on järgmised:

1) pere on toimetulekuraskustega või lasterikas (kolm või enam last);

2) huvikoolis huviharidust omandav või huvitegevusega tegelev laps ja tema vähemalt üks vanem või muu seaduslik esindaja on Loksa linna elanikud rahvastikuregistri andmetel;

3) huvitegevusega tegelev või huvikoolis huviharidust omandav laps õpib Loksa linna üldhariduskoolis või on oma tervisliku seisundi tõttu sunnitud omandama üldharidust väljaspool Loksa linna.

4. Erandjuhtudel võib linnavalitsus toetada lapse huvihariduse omandamist mõne teise omavalitsuse huvikoolis, kui Loksal on vastava huviala õppimise võimalused küll olemas, kuid lapse poolt valitud huvikool pakub huviharidust kõrgemal tasemel.

5. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab eeldustele vastava õpilase vanem või muu seaduslik esindaja, ringijuhendaja või õpetaja linnavalitsusele vormikohase taotluse (täidetav pdf) (rtf). Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

6. Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt toetust taotletava kalendrikuu 15. kuupäevaks. Kui toetuse taotlus esitatakse peale 15. kuupäeva, hakatakse toetust arvestama järgmise kuu esimesest kuupäevast.

7. Linnavalitsus otsustab toetuse määramise komisjoni ettepaneku alusel.

8. Toetus lapse eest kantakse huvikoolile, erahuvikoolile, mittetulundusühingule ja teise omavalitsuse territooriumil asuvale munitsipaalhuvikoolile üle esitatud arve alusel.

9. Linnavalitsusel on õigus kontrollida lapse osalemist huvitegevustes või huvikoolides.

10. Huvikoolist lahkumise korral või huvitegevuse lõpetamisel on toetuse saaja kohustatud sellest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul informeerima linnavalitsust.

11. Huvikool teavitab linnavalitsust, kui laps on huvikoolist puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

12. Nõuete rikkumise korral on linnavalitsusel õigus peatada huvihariduse või huvitegevuse toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.