29.05.18

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Makstakse riigi poolt eraldatud vahenditest.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on mõeldud toimetulekuraskustega perede lastele või paljulapseliste perede laste huvitegevuse toetamiseks, et luua neile lisaks üldhariduskoolis omandatavale haridusele võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Toetus on mõeldud 7-19-aastase noore huvihariduse või huvitegevuse toetamiseks.

Toetust makstakse toimetulekuraskustega pere või paljulapselise pere iga lapse ühe huviringi eest perioodil 01. septembrist kuni 31. maini.

Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitab linnavalitsusele vastava avalduse. Vorm leitav siin (pdf), (word).

1. Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on mõeldud toimetulekuraskustega perede lastele või paljulapseliste perede laste huvitegevuse toetamiseks, et luua neile lisaks üldhariduskoolis omandatavale haridusele võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

2.Toetust makstakse toimetulekuraskustega pere või paljulapselise pere iga lapse ühe huviringi eest perioodil 01. septembrist kuni 31. maini,

3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise eelduseks on:

1) pere toimetulekutoetuse saaja;

2) pere on paljulapseline (kolm või enam last);

3) ringijuhendaja või õpetaja teeb andeka õpilase kohta vastava ettepaneku, et tagada õpilasele huvihariduse või huvitegevuse jätkusuutlikkus;

4) huvikoolis huviharidust omandava või huvitegevusega tegeleva lapse ja tema vähemalt ühe vanema või muu seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Loksa linn;

5) huvitegevusega tegelev või huvikoolis huviharidust omandav laps õpib Loksa linna üldhariduskoolis või on oma tervisliku seisundi tõttu sunnitud omandama üldharidust väljaspool Loksa linna;

6) lapse vanemal või muul seaduslikul esindajal ei ole täitmata kohustusi Loksa linna ees.

4. Erandjuhtudel võib linnavalitsus toetada lapse huvihariduse omandamist mõne teise omavalitsuse huvikoolis, kui Loksal on vastava huviala õppimise võimalused küll olemas, kuid lapse poolt valitud huvikool pakub huviharidust kõrgemal tasemel.

5) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab käesoleva paragrahvi lg 3 toodud eeldustele vastava õpilase vanem või muu seaduslik esindaja linnavalitsusele vormikohase taotluse.

6) Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt toetust taotletava kalendrikuu 15. kuupäevaks. Kui toetuse taotlus esitatakse peale 15. kuupäeva, hakatakse toetust arvestama järgmise kuu esimesest kuupäevast.

7) Toetus lapse eest kantakse huvikoolile, erahuvikoolile, mittetulundusühingule ja teise omavalitsuse territooriumil asuvale munitsipaalhuvikoolile üle esitatud arve alusel.

8) Linnavalitsusel on õigus kontrollida lapse osalemist huvitegevustes või huvikoolides.

9) Huvikoolist lahkumise korral või huvitegevuse lõpetamisel on toetuse saaja kohustatud sellest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul informeerima linnavalitsust.

10) Huvikool teavitab linnavalitsust, kui laps on huvikoolist puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

11)  Käesoleva paragrahvi sätete rikkumise korral on linnavalitsusel õigus peatada huvihariduse- või huvitegevusetoetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.