27.02.23

Infoturbe komisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas 09.01.2020 korraldusega nr 7 Loksa Linnavalitsuse infoturbe komisjoni ja kinnitas komisjoni koosseisu. Infoturbe komisjoni eesmärk on koordineerida infoturbealast tegevust Loksa Linnavalitsuses. Komisjoni ülesanded on seejuures järgmised:  

  • hindab linnavalitsuse infoturbe olukorda ning teeb linnapeale ettepanekuid olukorra parandamiseks;
  • analüüsib infoturbe valdkonna kriitilisi probleeme ja nendega kaasnevaid mõjusid ning pakub lahendusi;
  • valmistab ette infoturbealaste kordade eelnõud;
  • teeb linnapeale ettepanekuid andmekogudele turvaklasside ja turbeastmete määramiseks;
  • korraldab asutusevälise infoturbe auditi tellimise vastavalt seaduses sätestatule;
  • juhendab linnavalitsuse teenistujaid, tõstmaks nende teadlikkust infoturbealastest nõuetest ja parimatest praktikatest;
  • teostab järelevalvet teenistujate tegevuse üle infoturbealaste nõuete täitmisel.

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

Roll Nimi Ametikoht
esimees: Erti Paalberg IT-spetsialist
aseesimees: Karin Kask linnasekretär
liikmed: Vladimir Koltsov   
  Kristiina Kaskla  juhiabi
  Viive Pajusaar volikogu sekretär-rahvastikuspetsialist