2.02.22
Maamaks
18.03.22

Maamaksust

Maamaksukohustuse määramiseks võtab Maksu- ja Tolliamet aluseks omandiõiguse või kasutusõiguse olemasolu maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. E-MTA registreeritud kasutajale, kelle e-posti aadress on Maksu- ja Tolliametile teada, saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt. See tähendab, et Maksu- ja Tolliamet edastab isiku e-posti aadressile informatsiooni maksuteate e-MTAs kättesaadavaks muutumise kohta. Kui Maksu- ja Tolliametil maksumaksja e-posti aadress puudub, siis saadetakse teatis SMS-iga mobiiltelefoninumbrile ning kui eelnimetatud kontaktid puuduvad, siis saadetakse maksuteade paberkandjal. 

Maksumaksja, kes ei ole maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama (juhiseid saab telefoninumbrilt 880 0811 või eraklient@emta.ee). Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade. Maksu- ja Tolliamet liidab kohaliku omavalitsuse piires isiku kõikide maakasutuste maksukohustused ning maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma kokku on vähem kui 5 eurot. 

Kui teatise saamisel olete avastanud, et sellel olevates andmetes on vead või maksu summa erineb eelmise aasta maksest oluliselt, siis palun pöörduge Loksa Linnavalitsusse. Maamaksuga tegeleb Karin Ilves, karin.ilves@loksa.ee, telefon 5304 8333. Parandusi on võimalik sisse viia kuni märtsi kuu kolmanda nädalani. 

Kodualuse maa maamaksusoodustus

Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vajalik 1. jaanuari seisuga nelja asjaolu üheaegne esinemine

  • isik peab olema maa omanik; 
  • maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuuluv õuemaa kõlvik; 
  • maal asub hoone; 
  • maal asuvas hoones on maa omaniku püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. 

Maksuvabastust saab vaid elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 1500 m²  ulatuses.  Maaüksuse ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud eelpool nimetatud tingimustel elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kokku 1500 m². See säte ei kohaldu korteriomandite suhtes, s.t et korteriühistus arvutatakse maksuvabastus igale korteriomandile. 

Maa omanikul ei ole maksusoodustuse saamiseks vaja avaldust esitada. Maksusoodustus arvestatakse automaatselt.

Täiendav maamaksuvabastus pensionäridele ja represseeritutele

Kodualuse maa maamaksusoodustusele lisaks saavad pensionärid ja represseeritud esitada täiendava maamaksuvabastuse taotluse. Pensionärid saavad sellisel juhul täiendavalt veel kuni 300 m² ulatuses ja represseeritud 100% ulatuses maksuvabastust. 

Maksuvabastuse saamiseks jooksvaks aastaks esitab taotleja Loksa Linnavalitsusele 10. jaanuariks vormikohase taotluse. 

Taotlust saab esitada Loksa Linnavalitsuse kantseleis Tallinna tn 45, Loksa linn või meili teel linn@loksa.ee või kasutades selleks iseteeninduskeskkonda SPOKU. SPOKU on kiireim ja lihtsaim viis taotluste täitmiseks ja menetlusse edastamiseks.

Maamaksust vabastamise taotluse leiate Loksa linna kodulehel: https://www.loksalinn.ee/blanketid-keskkond

Taotluste läbivaatamise korraldab ja maamaksust vabastamise otsustab Loksa Linnavalitsus. 

Isik, kes on saanud täiendava maksuvabastuse maksustamisaastale eelneval aastal riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajana või represseeritu või represseerituga võrdsustatud isikuna Loksa linna haldusterritooriumil, ei pea maksuvabastuse saamiseks uut avaldust esitama.

Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik
5304 8333
karin.ilves@loksa.ee