23.03.18

Loksa Noortekeskus
juhataja
Margit Amer

registrikood: 75035602
aadress: Tallinna tn 47, Loksa linn
tel: 5837 0886
e-post: 
noortekeskus@loksa.ee

28.05.18

Laiendame noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendame noorte kaasatust noorsootöösse.

Loksa, Kuusalu, Vihula koostöögrupp, kuhu kuuluvad Loksa linn, Kuusalu vald ja Haljala vald (Vihula omavalitsusüksus), osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest " Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2 aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
Programmi kestvus:  17.04.2017-31.12.2018.
Programmi maksumus:   81 088  eurot.
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö tenuste arendamine, uute teenuste loomine, ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate tenuste kaudu.
Tulemus: rohkem Loksa linna, Kuusalu valla ja Haljala valla noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo: https://www.facebook.com/Loksa-Kuusalu-ja-Vihula-koost%C3%B6%C3%B6grupp-676421149212778/
Tegevuse elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastustatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

23.11.18
Toimetaja: HILLERI TREISALT
14.08.18

 

12.04.18
HUVIRINGID 2017/2018
* Käsitööring toimumis aeg neljapäeviti 16.30-18.30
* Laskering toimumisaeg reedeti 15.00
* Tikkimisring - kõrgtehnoloogiline tikkimismasin. Iga kuu esimese ja kolmanda nädala neljapäeval Loksa Kultuurikeskuses kell 16.00-18.00. Küsi infot tel 58099705.
* Tehnikaring "Vanast uus" - 2 korda kuus Loksa kooli vanas katlamajas. Iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval kell 18.00-20.00. Küsi infot  tel 58099705. 
* Lastejooga - laupäeviti 1 kord kuus, küsi infot Loksa Noortekeskusest.
----------------------------------------------------------------------------------

Loksa Noortekeskus ühines Türi Noortekeskuse väljakutsega

Loksa Noortekeskus ühines Türi Noortekeskuse väljakutsega CHALLENGE - TEEME ÜHESKOOS

VÄHEMALT 100 HELKURIPUUD ÜLE EESTI?! (EV100)

Helkuripuu tegemine pole mitte tasuta helkurite jagamine, vaid nii laste, noorte kui vanemate tähelepanu pööramine liiklusohutusele ja sellele, et ELU pole arvutimäng, millel on 9 elu.

Noortekeskus palub võtta helkuripuult vajadusel 1-2 helkurit, sest siis jätkub neid ka Sinu sõpradele, klassikaaslastele, perele ja tuttavatele- Sa ju soovid, et kõik Loksa ja ümbruskonna inimesed saaksid pimedal ajal ohutult liigelda!

HELKUR ON ODAVAIM ELUKINDLUSTUS!

Kõik soovijad saavad ka selles tegemises osaleda.

Selleks otsige üles oma kodus lauasahtlis kasutult vedelevad helkurid ja tooge need HELKURIPUULE ( asub muusikakooli ja algklasside maja vahel)

VALI ELU- vali helkur!

Loksa Noortekeskus

Loksa Noortekeksus on liitunud projektiga "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste"

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.