10.02.16

Linnasekretäri poolt teostatavad notariaaltoimingud

Tulenevalt notariaadiseadus § 53 lg 1 p 2 võib linnasekretär teha notari asemel järgmisi tõestamistoiminguid:
1) dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine;
2) pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamine;
3) pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine.
 
1. Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamine
• Isik esitab dokumendi ärakirja või väljavõtte linnasekretärile koos originaaliga.
• Linnasekretär kontrollib ärakirja või väljavõtte vastavust originaalile ja kinnitab selle.
• Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0,65 eurot iga lehekülje eest (
riigilõivuseadus § 336).
• Riigilõiv tasutakse linnasekretärile.
• Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest (riigilõivuseadus § 46).

2. Volikirja tõestamine
• Volikiri on esindatava poolt esindajale antud kirjalik dokument, mis väljendab esindaja volitust.
• Volikirja koostamiseks ja tõestamiseks peab linnasekretäri poole pöörduma volitaja (esindatav).
• Volitaja peab olema teo- ja otsustusvõimeline ning selgelt suutma väljendada, milliste õiguste teostamiseks ta soovib volikirja koostada. Kui volitajaks on juriidiline isik, kontrollib linnasekretär volitaja esindusõigust.
• Volikirja koostamiseks esitatakse linnasekretärile nii volitaja kui volitatava isikut tõendav dokument (pass, isikutunnistus, juhiluba).
• Linnasekretär loeb volikirja volitajale ette ja annab volitajale läbivaatamiseks. Volitaja kiidab volituse heaks, allkirjastades selle linnasekretäri juuresolekul omakäeliselt.
• Volikiri võib olla koostatud tähtajalisena või tähtajatuna. Pensioni väljavõtmiseks antud volikiri kehtib maksimaalselt kolm aastat. Kui volikirjas pole kehtivusaega märgitud, kehtib see ühe aasta jooksul tõestamise päevast arvates.
• Volikiri koostatakse kahes originaaleksemplaris, millest ühte säilitatakse Loksa Linnavalitsuses ning teine väljastatakse volitajale.
• Riigilõiv tasutakse linnasekretärile.
• Riigilõivu ei võeta pensioni, elatisraha ja toetuse vastuvõtmise volikirja tõestamise eest (riigilõivuseadus § 46).
• Juhul, kui pensionär viibib ravil, võib pensioni kätte saamiseks koostatud volikirja tõestada ka statsionaarse raviasutuse juht. Sel juhul kehtib see ühekordsena 6 kuu saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks (riikliku pensionikindlustuse seadus § 44).
 
3. Avalduse tõestamine
• Avaldaja peab olema teo- ja otsustusvõimeline ning selgelt oma tahet väljendama.
• Avaldaja esitab avalduse tõestamiseks linnasekretärile oma isikut tõendava dokumendi (pass, isikutunnistus, juhiluba) ning isiku, kelle arveldusarvele pension või toetus soovitakse kanda, nimi, isikukood, arveldusarve number konkreetses pangas).
• Linnasekretär loeb avalduse avaldajale ette ja annab avaldajale läbivaatamiseks. Avaldaja kiidab avalduse heaks, allkirjastades selle linnasekretäri juuresolekul omakäeliselt.
• Avaldus koostatakse ühes originaaleksemplaris, mida säilitatakse Loksa Linnavalitsuses.
• Avaldajale väljastatakse originaalakti alusel koostatud ja linnasekretäri poolt tõestatud ärakiri.
• Riigilõivu ei võeta pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamise eest (riigilõivuseadus § 46).