10.01.22
Algatused ja menetlused
07.03.22

Loksa linna Mere tn 31 ja 33 maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek

Loksa linna Mere tänav 31 ja 33 maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek, mis toimub 07. märtsist 2022 – 05. aprillini 2022.  

Planeeritav ala paikneb Loksa linnas Mere tänava ääres ning hõlmab kinnistuid Mere tn 31 (katastritunnusega 42401:001:0082, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, suurusega 2905 m2) ja Mere tn 33 (katastritunnusega 42401:001:0083, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, suurusega 3186 m2).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Mere tn 31 ja 33 kinnistute kehtiva maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja ehitusõiguse määramine kummalegi kinnistule elamu ja neid teenindavate abihoonete rajamiseks, juurdepääsude ja tehnovõrkude kavandamiseks ja keskkonnatingimuste määramiseks planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja heakorra põhimõtete määramiseks.

Algatatava detailplaneeringuga kavandatakse muuta kehtiva üldplaneeringu põhilahendust üldplaneeringus määratud juhtotstarbe osas. Vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 lg 1 võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu eskiisi materjalidega saab tutvuda Loksa linna kodulehel www.loksalinn.ee ja  Loksa Linnavalitsuse I korruse teadete tahvlil aadressil Tallinna tänav 45. Loksa linnavalitsuses kohapeal materjalidega tutvumiseks võtke eelnevalt ühendust telefonil 603 1253 ja +372 517 3114. Arvamused ning ettepanekud saata e-posti aadressile linn@loksa.ee või paberkandjal Loksa Linnavalitsusele aadressil Tallinna tn 45 Loksa linn 74806.

Mere 31-33 DP ESKIISI LÄHTEPLAAN

Mere 31-33 DP ESKIISI PÕHIJOONIS

Mere 31-33 DP tiitelleht

Mere 31-33 DP ESKIISI SELETUSKIRI

Mere 31-33 DP ESKIISI ASEND

Mere 31-33 DP ESKIISI KONTAKTALA

MERE 31-33 DP ESKIISI TEHNO

---------------------------------------------------------------

10.01.22

Loksa linna Mere tn 31 ja 33 kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade
kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Loksa Linnavolikogu algatas 02. detsembri 2021 otsusega nr 28  detailplaneeringu Loksa linnas kinnistutel Mere tn 31 ja Mere tn 33, jättis algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ja kinnitas lähteseisukohad Mere tn 31 (katastritunnusega 42401:001:0082, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, suurusega 2905 m2) ja Mere tn 33 (katastritunnusega 42401:001:0083, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, suurusega 3186 m2).) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostmiseks. Juurdepääs planeeringu alale on Mere tänavalt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Mere tn 31 ja Mere tn 33 maatulundusmaade sihtotstarbe muutmine elamumaadeks ja nendele ehitustingimuste määramine. Kehtiva Loksa linna üldplaneeringu (kehtestatud 14. mai 2009 Loksa Linnavolikogu otsusega nr 38, edaspidi üldplaneering) kohaselt paikneb planeeritav maa-ala parkmetsaga integreeritavate kuurordiehitiste arengualal. Üldplaneeringus on ala (juhtotstarbega AH) ette nähtud sanatooriumite, puhkekodude või tervisekeskuste ehitamiseks tingimusel, et krundi minimaalsuurus on 1 ha ja kõrghaljastuse osakaal 70 %.

Vastavalt kehtivale Loksa linna üldplaneeringule on uute moodustatavate väikeelamu kruntide suuruseks lubatud minimaalselt 1500 m2, hooneid võib rajada maksimaalselt ehitisealuse pinnaga kokku 250 m2, maksimaalse lubatud kõrgusega kuni 11 m. Kõrghaljastusega kruntidel tuleb säilitada selle osakaal 30% krundi pindalast.

 

Algatatava detailplaneeringuga kavandatakse muuta kehtiva üldplaneeringu põhilahendust üldplaneeringus määratud juhtotstarbe osas ja riigitee kaitsevööndi (üldplaneeringus 50 m). Vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 lg 1 võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut.

_____________________

Loksa linna Mere 18 detailplaneeringu avalik väljapanek 

Loksa Linnavalitsus teatab, et Loksa linna Mere tänav 18 kinnistu detailplaneeringu (koostaja A&T Arhitektid OÜ) avalik väljapanek toimub 01. märtsist 2021–31. märtsini 2021.

Planeeritav ala, suurusega 1 ha, paikneb Loksa linnas Mere tänava ja Hara lahe vahelisel alal ning hõlmab Mere tn 18 kinnistut (katastritunnus 42401:004:0013, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 8877 m²). Mere tn 18 kinnistu on ette nähtud jagada kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, milledele määratakse arhitektuursed ja ehituslikud tingimused elamute rajamiseks, töötatakse välja tehnorajatiste, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning selgitatakse välja servituutide seadmise vajadused. Elamumaa krundid on ette nähtud hoonestada ühe 11,0 m kõrguse eluhoone ja kahe kuni 6,0 m kõrguse abihoonega, ehitisealusepinnaga kokku 250 m2.

Pakitud fail tuleks alla laadida ja siis lahti pakkida. Pakitud failide lahtipakkimiseks peab oma arvutisse laadima tasuta (vabavara)  7-Zip või tasulise programmi WinZip.

Mere 18 detailplaneeringu avaliku väljapaneku kokkupakitud failid teemade kaupa SIIN

 

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Loksa linna kodulehel (www.loksalinn.ee) ja Loksa Linnavalitsuse II korruse teadete tahvlil aadressil Tallinna tänav 45. Loksa linnavalitsuses kohapeal materjalidega tutvumiseks võtke eelnevalt ühendust telefonil 603 1253 ja +372 517 3114.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------
Lähteseisukohtade kinnitamine detailplaneeringu koostamiseks Mere tn 18 kinnistul
 

Loksa Linnavalitsuse 09.01.2020 korraldusega nr 8 kinnitati lähteseisukohad vastavalt korralduse lisale detailplaneeringu koostamiseks Loksa linnas Mere tn 18 kinnistul  (katastritunnus 42401:004:0013).

Loksa linnavalitsuse 09.01.2020 korraldus  (koos lisaga) nr 8

Aleksander Skolimowski
tel: 603 1253, 565 2900
e-post: aleksander.skolimowski@loksa.ee

------------------------------------------------------------------------------------

Mere tänav 18  detailplaneeringu algatmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Loksa Linnavalitsuse 20.12.2019 korraldusega nr 260 algatati Mere tn 18  kinnistu (42401:004:0013) detailplaneering. Kinnistu suurus on 8 875 m², sihtotstarve on 100% elamumaa. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, maa-ala väikeelamu kruntideks jaotamine, tehnorajatiste ja -võrkude planeerimine, haljastuse ja heakorra põhimõtete ning servituutide vajaduse määramine. Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) kohaselt ei jää planeeringualale looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte.

Mere tn 18 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamist ei algatata, kuna vastavalt eelhinnangule (korralduse nr 260 lisa) detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju.

Loksa linnavalitsuse 20.12.2019 korraldus nr 260

Aleksander Skolimowski
tel: 603 1253, 565 2900
e-post: aleksander.skolimowski@loksa.ee

-------------------------------------------------------------

Loksa bussiterminali hoone rekonstrueerimise põhiprojekti kokkupakitud failid teemade kaupa

Pakitud fail tuleks alla laadida ja siis lahti pakkida. Pakitud failide lahtipakkimiseks peab oma arvutisse laadima tasuta (vabavara)  7-Zip või tasulise programmi WinZip.

Loksa bussijaam_AE

Loksa bussijaam_Elekter

Loksa bussijaam Küte

Loksa bussijaam Side

Loksa bussijaam SK

Loksa bussijaam Vent

Loksa bussijaam VK

Loksa bussijaam Muinsuskaitse

-------------------------------------------------------------------------

06.03.18

Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 30  detailplaneeringu avalik väljapanek

Loksa Linnavalitsuse 08. veebruari 2018  korraldusega nr 13 on vastu võetud Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 30 detailplaneering. Loksa Linnavalitsus korraldab ajavahemikul 07.03.2018 kuni 21.03.2018 nimetatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku.
Detailplaneeringu tellija on Kornelius OÜ ja koostaja  IN-Arhitektuuri Studio OÜ (IN 2017-16).
Planeeringualal  kehtiv detailplaneering puudub.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa sihtotstarbe ärimaaks muutmisettepaneku tegemine, hoonestusala ja ehitusõiguse seadmine, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse korraldamine.
Planeeritava ala suurus on ca 2650 m².

Villu Uett
linnaarhitekt-ehitusnõunik
villu.uett@loksa.ee

20.02.2018

Põhijoonis

Liiklusskeem

Seletuskiri

Situatsioon

--------------------------------------------------------------------------------

04.04.17

Loksa linna Tallinna tn 36 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Loksa Linnavalitsus korraldab ajavahemikul 24.04.2017 kuni 24.05.2017 Tallinna tn 36 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Detailplaneering on vastu võetud Loksa Linnavalitsuse 2. märtsi 2017 a  korraldusega nr 28.

Detailplaneeringu tellija on Harju Tarbijate Ühistu ja koostaja on Osaühing Stuudio Beeta (töö nr. 09B-2015, 26. veebruar 2017).

Kinnistul Tallinna tn 36, Loksa linn puudub kehtiv detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestusala ja ehitusõiguse muutmine, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse fikseerimine kaupluse laopindade laiendamise eesmärgil.

Planeeritava ala suurus on ca 3408m².

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda http://www.loksalinn.ee/algatused-ja-menetlused ja paberil Loksa Linnavalitsuse hoones Loksa linnas Tallinna tn 45 teise korruse teadetetahvlil.

Info telefonil: 6031253 Kalvi Voolaid või e-postil kalvi.voolaid@loksa.ee

----------------------------------------------------------------------------------

19.04.17

Tallinna tn 36 detailplaneering

Loksa Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 43 algatati Tallinna tn 36 kinnistu (42401:005:0013) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. 
Detailplaneeringu tellija on Harju Tarbijate Ühistu ja koostaja on Osaühing Stuudio Beeta (töö nr. 09B-2015, 26. veebruar 2017).
Kinnistul Tallinna tn 36 kehtiv detailplaneering puudub.
Planeeritaval alal paiknev kauplus ei soovi laiendada müügipinda vaid laopinda, mis ei too kaasa klientide ega töötajate arvu kasvu.
Seega ei vajata täiendavaid parkimiskohti.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestusala ja ehitusõiguse muutmine, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse fikseerimine kaupluse laopindade laiendamise eesmärgil.

Keskkonnaameti hinnangul rakendub detailplaneeringualal looduskaitseseaduse § 38 lg 4 p 11) tulenev erisus, mille kohaselt tiheasustusalal ei laiene ehituskeeluvöönd varem välja kujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisel.

Nimetatud  maa-alal planeeritakse ehitustegevus kinnistusiseselt nii, et kaupluse laiendus jääb ca 95% olemasolevale asfaltkattega alale, samuti selle teenindamiseks vajalik ala.

Käesolev detailplaneering ei näe ette keskkonnaohtlikke tegevusi ega vastavate objektide rajamist ning  sellest tulenevalt puudub kavandatavate tegevustega negatiivne mõju keskkonnale. Kavandatava tegevuse mõju suurus, ruumiline ulatus, kestus ja sagedus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet ja seega eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

Detailplaneeringu joonised ja seletuskiri:

Asendiskeem

Koondvõrgud ja vertikaalplaneerimine

Liiklus

Loksa DP-YP

Loksa-seletuskiri 

Projektlahendus

Tugiplaan

Kalvi Voolaid
innaarhitekt-ehitusnõunik
603 1253
kalvi.voolaid@loksa.ee

----------------------------------------------------------------------------------

30.05.16

Tallinna tn 55a detailplaneeringu algatmine

Loksa Linnavalitsuse 19.05.2016 korraldusega nr 66 algatati Tallinna tn 55a kinnistu  (42401:003:0013) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on 14689m².  Detailplaneering algatati 100% elamumaa sihtotstarbega kinnistu kruntimiseks, kinnistu hoonestusõiguse seadmiseks ja lubatava ehitusala määramiseks. Planeeringuga tehakse üldplaneeringu muudatusettepanek Valgejõe kalda 50m ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja maakasutuse muutmiseks. Detailplaneeringuga nimetatakse üldplaneeringus kaitsehaljastuse alaks määratud maa ümber elamumaaks. Samuti käsitleb planeering juurdesõite planeeritavatele kruntidele, parkimist, heakorraldust ja haljastust, tehnovõrke, piirangute ja servituutide määramist. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise käigus ilmnevad täiendavad asjaolud, on linnavalitusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Peep Pajumäe. Info tel 6031253 või e-post andres@loksa.ee.

Loksa linnavalitsuse korraldus nr 66

Tallinna tn 55a eskiis

----------------------------------------------------------------------------

30.05.16

Tallinna tn 28 kinnistu  ja Tallinna tn 30 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähetülesande kinnitamine

Loksa Linnavalitsuse 19.05.2016 korraldusega nr 65 algatati Tallinna tn 28 kinnistu (42401:005:0030, elamumaa 100%) ja Tallinna tn 30 kinnistu (42401:005:0120, ärimaa 100%) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Planeeringuga liidetakse kokku 1408m² suurune Tallinna tn 28 kinnistu ja 1236m² suurune Tallinna tn 30 kinnistu üheks kinnistuks, mille sihtotstarve oleks ärimaa. Detailplaneeringuga määratakse moodustatava kinnistu ehitusõigus. Samuti käsitleb planeering juurdesõite planeeritavatele kruntidele, parkimist, heakorraldust ja haljastust, tehnovõrke, piirangute ja servituutide määramist. Algatatav detailplaneering ei muuda kehtivat Loksa üldplaneeringut. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise käigus ilmnevad täiendavad asjaolud, on linnavalitusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Detailplaneeringu algatamise taotleja on osaühing Kornelius. Info tel 603 1253 või e-post andres@loksa.ee.

Loksa linnavalitsuse korraldus nr 65

--------------------------------------------------------------------------

Tallinna tn 36 detailplaneeringu algatamine

Loksa Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 43 algatati Tallinna tn 36 kinnistu (42401:005:0013) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on 3407 m². Detailplaneering algatati kinnistul paikneva Harju Tarbijate Ühistu Loksa Konsumi kaubanduspinna suurendamiseks. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu hoonestusõiguse muutmine ja lubatava ehitusala suurendamine. Planeeringuga tehakse üldplaneeringu muudatusettepanek Valgejõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks 50-lt meetrilt 25-le meetrini. Samuti käsitleb planeering juurdesõite alale, parkimist, heakorraldust ja haljastust, tehnovõrke, piirangute ja servituutide määramist. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise käigus ilmnevad täiendavad asjaolud, on linnavalitusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Harju Tarbijate Ühistu. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Loksa linna kodulehel.

Info tel 6031253 või e-post peep.linno@loksa.ee.

Lähteülesanne

Asendiskeem

Seletuskiri

Tugiplaan

Projektilahendus

Korraldus nr 43

-------------------------------------------------------------------------

Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Loksa Linnavalitsuse 19.03.2015 korraldusega  nr 34 on vastu võetud Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala detailplaneering ja selle avalik väljapanek toimub Loksa Linnavalitsuse ruumes II korrusel 06. aprillist kuni 06. maini 2015. 

Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 detailplaneering algatati 04.10.2012 Loksa Linnavolikogu otsusega nr 35. Mere tn 14 katastriüksus kuulub Loksa linnale ja Mere tn 4 omanik on Loksa Laevatehase AS. Detailplaneeringu koostajaks on Osaühing Tinter-Projekt. Detailplaneeringu ülesandeks on avalikkusele suunatud krundi moodustamine ja sellele ehitusõiguse määramine, samuti Loksa linna üldplaneeringust tuleneva  ehituskeeluvööndi vähendamine. Hoonestusalale on kavanadatud tervisespordi- ja mänguväljakute ala ning kämpinguhoonete ja toitlustuskoha rajamine.

 

Loksa Linnavalitsus

informatsioon Villu Uett

603 1253; villu.uett@loksa.ee

Põhijoonis

Seletuskiri 

Mere tn 4 ja 14 vastuvõtmise korraldus

KHS eelhinnang

KHS mittealgatamise otsus

ÜP muutatusettepaneku joonis

Loksa Mere tn KHS seisukoht

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teadaanne Tallinna tn 49 detailplaneeringu avalik väljapanek

Loksa Linnavalitsus on 11. detsembri 2014 korraldusega nr 196 vastu võtnud Tallinna tn 49 (katastri tunnus 42401:005:0113) detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Loksa Linnavolikogu 15. mai 2014 otsusega nr 20. Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade arutelu toimus 22. oktoobril 2014 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse ruumes.

Detailplaneeringu koostajaiks on Reaalprojekt OÜ ja Loksa Linnavalitsus. Planeeringuala on endise bussijaama kinnistu pindalaga 3943 m². Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25. detsembrist 2014 kuni 08. jaanuarini 2015 Loksa Linnavalitsuse II korrusel. Loksa Linnavalitsuses Loksal, Tallinna 45. 

Detailplaneerimise eesmärgiks on kinnistu kruntimine kaheks ja ehitusõiguse seadmine uuele krundile, kuhu kavandatakse automaattanklat. Peale automaatankla on uuele krundile kavandatud müügikiosk. Maa sihtotstarve jääb endiseks – ärimaa. Tankla osa krundi suuruseks on planeeritud 2807 m² ja endise bussijaama hoone ümber 1136 m².

Planeeringuga on lahendatud ka liikluskorraldus seoses liikluskoormuse suurenemisega Rohuaia tänaval.

Tallinna tn 49 põhijoonis

Tallinna tn 49 detailplaneeringu seletuskiri

Tallinna tn 49 lähteplaan

Asukoht põhikaardil

Liiklusjoonis

Liikluse osa seletuskiri

Pöördekoridorid

Info telefonil 6031253, villu.uett@loksa.ee

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.03.15

Teadaanne Tallinna tn 49 detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade tutvustamine ja arutelu

Loksa linna Tallinna 49 42401:005:0113 (bussijaama kinnistu pindalaga 3943 m² ärimaa) detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade tutvustamine ja arutelu toimub 22. oktoobril 2014 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuses Loksal, Tallinna 45.

Detailplaneerimise eesmärgiks on kinnistu kruntimine kaheks ja ehitusõiguse seadmine uuele krundile, kuhu kavandatakse tanklat.

Info telefonil 6031253, villu.uett@loksa.ee

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.03.15

 

Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused AEGUNUD

Loksa Linnavalitsuse 11.09.2013 korraldusega  nr 103 võti vastu Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala detailplaneering ja selle avalik väljapanek toimus Loksa Linnavalitsuse ruumes II korrusel 20. oktoobrist kuni 20. novembrini 2013. Detailplaneeringu ülesandeks oli avalikkusele suunatud krundi moodustamine ja sellele ehitusõiguse määramine. Hoonestusalale on kavanadatud tervisespordi- ja mänguväljakute ala ning kämpinguhoonete ja toitlustuskoha rajamine.

Avaliku väljapaneku jooksul, ega ka hiljem ei ole nimetatud detailplaneeringu kohta erimeelsusi ega proteste laekunud.

Info 603 1253 villu.uett@loksa.ee

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.03.15

Tallinna tn 49 detailplaneeringu koostamise algatamine

Loksa Linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 20 on algatatud Tallinna tn 49, 42401:005:0037 detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine kaheks ja ärimaa ehitusõiguse seadmine.

Villu Uett
603 1253

villu.uett@loksa.ee

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.03.15

Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek AEGUNUD

Loksa Linnavalitsuse 11.09.2013 korraldusega  nr 103 on vastu võetud Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala detailplaneering ja selle avalik väljapanek toimub Loksa Linnavalitsuse ruumes II korrusel 20. oktoobrist kuni 20. novembrini 2013. Detailplaneeringu ülesandeks on avalikkusele suunatud krundi moodustamine ja sellele ehitusõiguse määramine. Hoonestusalale on kavanadatud tervisespordi- ja mänguväljakute ala ning kämpinguhoonete ja toitlustuskoha rajamine. 

 

Info: 603 1253 andres.mand@loksa.ee

...............................................................................................................................................................

 
Loksa Tööstuse tn 2 detailplaneeringu avalik väljapanek
 
 Loksa Linnavalitsus on 13.02.2013 korraldusega nr 25 võtnud vastu Tööstuse tn 2 detailplaneeringu – Raivo Tabri Arhitektuuribüroo töö nr 2012-03-14DP. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Loksa Linnavalitsuse ruumes Tallinna tn 45 06. märtsist 2013 kuni 05. aprillini 2013. Kirjalike ettepanekute korral toimub detailplaneeringu avalik arutelu 08. aprillil 2013 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse ruumes Tallinna tn 45.
Loksa Linnavolikogu 15.12.2011 otsusega nr 59 algatati Tööstuse tn 2 (42401:006:0027) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk oli hoonestatud kinnistu kruntimine kaheks, ehitusõiguse täpsustamine, tehnovõrkude ja juurdepääsude lahendamine, piirangute määramine. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegi Olga Maslova.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Loksa linna üldplaneeringu muutmiseks – üldplaneeringu kohaselt ei tohi uusi krunte alla 1500 m² pindalaga moodustada, Tööstuse tn 2 detailplaneering teeb aga ettepaneku moodustada krundid pindaladega 890 m² ja 891 m².
 
 
 
Info Villu Uett villu.uett@loksa.ee
6031253

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teadaanne

LoksaLinnavalitsuse 16.01.2013 korraldusega nr 7 on vastu võetud  Kalurite tn 5 detailplaneering ning avalik väljapanek korraldatakse 30.01.2013 – 13.02.2013  Loksa Linnavalitsuse ruumes ja väljapaneku avalik arutelu toimub 14.02.2013 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuses Tallinna tn 45.

Kalurite tn 5 pindala on 9819 m²,  detailplaneeringu koostamine on algatatud Loksa Linnavolikogu 04.11.2010 otsusega nr 58 ja eesmärgiks on olnud kinnistu piiride korrigeerimine teemaa ja reformimata riigimaa osas, kruntimine kaheks, maa sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks, ehitusõiguse seadmine ja tehnovõrkude ning piirangute lahendamine.

 

Asukoht põhikaardil

Kalurite tn 5 kruntimine

Kalurite 5 põhijoonis tehnovõrkudega

Kalurite 5 seletuskiri

Kooskõlastused:

Elion

Maa-amet

Maanteeamet

Päästeamet ja Elektrilevi OÜ

 

Info 6031253 Villu Uett  villu.uett@loksa.ee

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teadaanne

Loksa linna Kalurite tn 5 detailplaneeringu lähteseisukohtade ning eskiislahenduse avalik arutelu toimub Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksal 05.12.2012 kell 11.00. Kalurite tn 5 detailplaneering on algatatud Loksa Linnavolikogu 04.11.2010 otsusega nr 58 ja eesmärgiks on kinnistu kruntimine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks.

 Kalurite tn. 5 detailplaneeringu eskiis

Info tel:  603 1253 Villu Uett või meilil: villu.uett@loksa.ee

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 35 algatati Mere tn 4 (42401:002:0008) Mere tn 14 (42401:002:0029) osaline ja nende lähiümbruse detailplaneering.


Detailplaneering eesmärk on Valgejõe suudme ja mere vahelise ala (ca 4,5 ha), maa sihtotstarbe muutmine - täna on selleks sotsiaalmaa, ettepanek ärimaa. Planeeringuga tehakse üldplaneeringu muudatusettepanek ala rohealaga integreeritavate spordiehitiste maast ärimaaks muutmiseks. Samuti tuleb planeeringuga lahendada juurdesõit alale, parkimine ja tehnovõrgud. Kavandatakse perspektiivset jahisadamat laevatehase lõunapoolse kai äärde vastavalt Loksa linna üldplaneeringule ja sellega seonduvat puhkeala -spordiplatsid jms.

Materjalid planeeringu kohta:

Planeeringu eskiis
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Situatsiooniskeem

Info Villu Uett villu.uett@loksa.ee

6031253

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Loksa linnaväljaku Tallinna tn 32 detailplaneeringu avaliku väljapaneku avalik arutelu

Loksa linnaväljaku Tallinna tn 32 detailplaneeringu avaliku väljapaneku (28.09.-29.10) avalik arutelu toimub 31.10.2012 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuses Tallinna tn 45.                                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tallinna tn 32 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Loksa Linnavalitsuse 27.06.2012 korraldusega nr 118 on vastu võetud Tallinna tn 32 kinnistu 42401:005:0113 detailplaneering ja selle avalik väljapanek toimub Loksa Linnavalitsuse ruumes II korrusel 28. septembrist kuni 29. oktoobrini 2012. Detailplaneeringu ülesandeks on olnud linnaväljaku ja lauluväljaku kavandamine, samuti Valgejõe ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine. Informatsioon 6031253 villu.uett@loksa.ee

Tallinna tn. 32 detailplaneeringu seletuskiri 
Loksa Linnaväljaku põhijoonis
Üldplaneeringu muudatused
Tehnovõrgud

----------------------------------------------------------

Tööstuse tn 2 detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi arutelu toimub 24. 05. 2012 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuses Tallinna tn 45.

Info 601253 Villu Uett

villu.uett@gmail.com

----------------------------------------------------------- 

Kalurite tn 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljaspanek

Loksa Linnavalitsuse 11.01.2012 korraldusega nr 7 on vastu võetud Kalurite tn 3 kinnistu 42401:006:0120 detailplaneering ja selle avalik väljapanek toimub Loksa Linnavalitsuse ruumes II korrusel 31. jaanuarist kuni 14. veebruarini 2012. 
Detailplaneeringu ülesandeks on olnud ehitusõiguse täpsustamine hoonestatud kinnistul.
Informatsioon 6031253 villu.uett@loksa.ee
 
 

---------------------------------------------------------------------------------

 Tööstuse tn 2 detailplaneeringu algatamine

Loksa Linnavolikogu 15.12.2011 otsusega nr 59 algatati Tööstuse tn 2 (42401:006:0027) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kruntimine kaheks, ehitusõiguse täpsustamine, tehnovõrkude ja juurdepääsude lahendamine, piirangute määramine. Kinnistu on hoonestatud. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegi Olga Maslova. Info Villu Uett

 

Informatsioon 6031253 villu.uett@loksa.ee   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mere tn 4 , Mere tn 14 osalise ja nende lähiümbruse detailplaneeringu koostamise algatamine

Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 35 algatati Mere tn 4 (42401:002:0008), Mere tn 14 (42401:002:0029) osaline ja nende lähiümbruse detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on Valgejõe suudme ja mere vahelise ala (ca 4,5 ha), maa sihtotstarbe muutmine – täna on selleks sotsiaalmaa, ettepanek ärimaa.

Planeeringuga tehakse üldplaneeringu muudatusettepanek ala rohealaga integreeritavate spordiehitiste maast ärimaaks muutmiseks. Samuti tuleb planeeringuga lahendada juurdesõit alale, parkimine ja tehnovõrkud.

Kavandatakse perspektiivset jahisadamat laevatehase lõunapoolse kai äärde vastavalt Loksa linna üldplaneeringule ja sellega seonduvat puhkeala – spordiplatsid jms.

Info Villu Uett villu.uett@loksa.ee

6031253

-------------------------------------------------------------------------
 
Pargi tn 12 ja Nurme tn 11 kinnistute detailplaneering ja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek
 
Loksa Linnavalitsuse 19.10.2011 korraldusega nr 207 on vastu võetud Pargi tn 12 ja Nurme tn 11 kinnistute detailplaneering ja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Loksa Linnavalitsuse ruumes II korrusel 02. novembrist kuni 16. novembrini 2011.
Detailplaneeringu ülesandeks on olnud kinnistute piiride muutmine ja ehitusõiguse täpsustamine hoonestatud kinnistuil.
Informatsioon 6031253 villu.uett@loksa.ee
 

Pargi 12, Nurme 11 põhijoonis

Pargi 12, Nurme 11 seletuskiri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tallinna tn 32 detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade tutvustamine
 
Loksa linna Tallinna tn 32, katastritunnus 42401:005:0113, linnaväljak pindalaga 18458 m²) detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade tutvustamine ning arutelu toimub 18. oktoobril 2011 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis, Tallinna tn 45.
Info telefonil 603 1253, villu.uett@loksa.ee
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tallinna tn 5a detailplaneeringu avalik väljapanek

Loksa Linnavalitsuse 29.06.2011 korraldusega nr 126 on vastu võetud Tallinna tn 5a kinnistu 42401:006:0020 detailplaneering ja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Loksa Linnavalitsuse ruumes II korrusel 19. juulist kuni 02. augustini 2011.   Detailplaneeringu ülesandeks on olnud jäätmejaama kavandamine endisele Loksa Laevatehase tootmismaale.

Informatsioon 6031253 
villu.uett@loksa.ee

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahu tn 33 detailplaneeringu avalik väljapanek

Loksa Linnavalitsuse 29.06.2011 korraldusega nr 125 on vastu võetud Rahu tn 33 kinnistu 42401:003:0010 detailplaneering ja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Loksa Linnavalitsuse ruumes II korrusel 19. juulist kuni 07. augustini 2011. Detailplaneeringu ülesandeks on olnud ehitusõiguse täpsustamine hoonestatud kinnistul.

Informatsioon Villu Uett  villu.uett@loksa.ee    6031253

Rahu tn 33 detailplaneering

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pargi tn 12 ja Nurme 11 detailplaneeringu koostamise algatamine

Loksa Linnavalitsuse 29.06.2011 korraldusega nr 124 algatati Pargi tn 12 (42401:002:0170) ja Nurme tn 11 (42401:002:0210) detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute ümberkruntimine, ehitusõiguse täpsustamine, tehnovõrkude ja juurdepääsude lahendamine, piirangute määramine. Mõlemad kinnistud on hoonestatud üksikelamute ja abihoonetega. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegi Andrei Štšepelin.

Info Villu Uett

villu.uett@loksa.ee

6031253

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalurite tn 3 detailplaneeringu koostamise algatamine

Loksa Linnavalitsuse 29.06.2011 korraldusega nr 123 algatati Kalurite tn 3 (42401:006:0120) detailplaneering.

Detailplaneeringu ehitusõiguse täpsustamine, tehnovõrkude ja juurdepääsude lahendamine, piirangute määramine, maa sihtostarbe osaline muutmine tootmismaast elamumaaks. Kinnistud on hoonestatud tootmishoonetega. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegi Riho Koop.

Info Villu Uett villu.uett@loksa.ee

6031253

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mere tn 14 osalise ja Mere tn 4 detailplaneeringu koostamise algatamine
 
Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 otsusega nr 21 algatati Mere tn 14 (42401:002:0029) osaline ja Mere tn 4 (42401:002:0008) detailplaneering.
Mõlemad planeeritavad katastriüksused kuuluvad Loksa linnale.
Detailplaneeringu eesmärk on Valgejõe suudme ja mere vahelise ala (ca 4,5 ha), maa sihtotstarbe muutmine – täna on selleks sotsiaalmaa, ettepanek ärimaa.
Planeeringuga tehakse üldplaneeringu muudatusettepanek ala rohealaga integreeritavate spordiehitiste maast ärimaaks muutmiseks. Samuti tuleb planeeringuga lahendada juurdesõit alale, parkimine ja tehnovõrgud.
Kavandatakse perspektiivset jahisadamat laevatehase lõunapoolse kai äärde vastavalt Loksa linna üldplaneeringule ja sellega seonduvat puhkeala – spordiplatsid jms.
 
Info Villu Uett villu.uett@loksa.ee
6031253
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nooruse tn 6 detailplaneeringu koostamise algatamine
 
Loksa Linnavolikogu 04.11.2010 otsusega nr 59 algatati detailplaneeringu koostamine Nooruse tn 6 kinnistul. Kinnistu katastritunnusega 42401:005:0097 ja pindalaga 3232 m² on praegu tootmismaa.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, vajadusel kruntimine kaheks elamukrundiks ja ehitusõiguse seadmine.

Info Villu Uett villu.uett@loksa.ee
603 1253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tallinna tn 32 detailplaneeringu koostamise algatamine
 
Loksa Linnavolikogu 21.01.2010 otsusega nr 1 on algatatud loksa linnale kuuluva Tallinna tn 32 katastriüksuse detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,5 ha, planeeringuala asub Tallinna tänava, Tallinna tn 34, Tallinna tn 30 ja Valgejõe vahelisel alal.
Detailplaneeringu ülesandeks on linna avaliku väljaku planeerimine ning kujundamine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kalurite tn 5 detailplaneeringu koostamise algatamine
 
Loksa Linnavolikogu 04.11.2010 otsusega nr 58 algatati detailplaneeringu koostamine Kalurite tn 5 kinnistul. Kinnistu katastritunnus 42401:006:0060, pindala 9819 m², maa sihtotstarve tootmismaa.
Algatatud dp eesmärk on kinnistu kruntimine neljaks elamukrundiks, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse seadmine uutele kruntidele. Detailplaneeringu käigus tehakse elamukruntidele ettepanek ehitusõiguse seadmiseks ühele elamule ja ühele abihoonele. Loksa linna üldplaneeringu kohaselt ei tohi krunt olla väiksem, kui 1500 m², üksikelamute kõrgus ei tohi ületada 11 m ja suurim ehitisaluse pind 250 m².
 
Info Villu Uett villu.uett@loksa.ee
603 1253
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tallinna tn 5a detailplaneeringu koostamise algatamine
 
Loksa Linnavolikogu algatas 04.11.2010 otsusega nr 60 Loksa linnale kuuluvale Tallinna tn 5a kinnistule detailplaneeringu. Kinnistu katastritunnusega 42401:0006:0020 16874 m² 100 % tootmismaa, seal asusid kunagi Loksa Laevatehase masuudimahutid ning neid teenindavad pumplad ja hooned, samal krundil on reovee pumpamisseadmed.
Loksa linna jäätmekavas aastaiks 2010-2013 punktis 2.1 on öeldud, et tegevuskava üks peamisi eesmärke on jäätmejaamade rajamine taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks.
Jäätmekava punktis 8.2 on öeldud, et kuna olmejäätmete liigiti kogumist arendab kohalik omavalitsus, on riigi jäätmekavas toodud tegevussuundadena sätestatud eesmärk, rajada olmejäätmete kogumispunkti või jäätmekogumisjaama.
Jäätmejaama rajamine tagab jäätmete sorteerimist kodanikke majapidamises mis vähendab ohtlikke jäätmete sattumist prügilatesse ning keskkonda. Jäätmejaama ülesanneteks saab mitte ainult olme- ja ohtlikke jäätmete kogumine vaid ka ehitusjäätmete, klaasi, vanapaberi, vanametalli, vahtplasti, rehvide jm jäätmete kogumine. Samuti planeeritakse komposteerimisväljaku rajamist jäätmejaama territooriumil. Lagunenud biojäätmetest saadud huumus läheb Loksa linna haljastuse tarbeks. Jäätmekogumisjaam hakkab vastu võtma elanikelt ka ohtlikke jäätmeid, seda on võimalik teostada selleks spetsiaalselt kohaldatud ruumis, mis vastab kehtivatele nõuetele (ruum on lukustatav, ventilatsiooniga, varustatud esmaabi-, isikukaitse- ja tulekustutusvahenditega).
Jäätmejaama põhieesmärk on jäätmete ohutu kogumine ja edasine taaskasutus.
Jäätmekogumisjaamast suunatakse jäätmed teisese toorme kokkuostjale või tarbijale.
Tallinna 5a on varustatud vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja sadeveesüsteemiga.
 
Info Villu Uett villu.uett@loksa.ee
603 1253
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rahu tn. 33 detailplaneeringu algatamine
 
Loksa Linnavalitsuse korraldusega nr 82 07.05.2010 on algatatud Rahu tn 33 kinnistu 42401:003:0010 ja lähiümbruse  detailplaneeringu koostamine.
Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,2 ha, asukoht Rahu tn 31, Rahu tänava, ja metsaga kaetud reformimata riigimaa  vahelisel alal.
Detailplaneeringu ülesandeks on Rahu tn 33 kinnistu ehitusõiguse täpsustamine, piirangute, tehnovõrkude ja juurdepääsude lahendamine. Kinnistu on eelnevalt hoonestatud.
Info 603 1253 villu.uett@loksa.ee
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Posti tn 34 detailplaneeringu algatamine
 
Loksa Linnavalitsuse  korraldusega nr. 177 03.07.2009 on algatatud detailplaneeringu koostamine Posti 34 (42401:005:0018  2570 m²  elamumaa) kinnistul.   Planeeringu eesmärk on kinnistu ehitusõiguse täpsustamine garaažibokside ehitamiseks Posti tn 34 korterelamu tarbeks. Planeeringu koostamise algatamise taotleja oli Anatoli Sinii.
 
Lisainformatsiooni annab Villu Uett e-posti teel villu.uett@loksa.ee või telefonil 603 1253.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Metsa tn.7 detailplaneeringu koostamise algatamine:

Loksa Linnavalitsuse korraldusega nr 36  23.02.2009 on algatatud Metsa 7 kinnistu (42401:002:0150, 1951 m², elamumaa) detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on: ehitusõiguse täpsustamine sooviga rajada krundile uus üksikelamu ja abihoone, sissepääsude, parkimiskohtade ja tehnovõrkude lahendamine, piirangute määramine.

Lisainformatsiooni annab Villu Uett e-posti teel villu.uett@loksa.ee või telefonil 603 1253.