07.06.22

Energiakulude hüvitamine

Taotlusi võetakse vastu kuni 12. juunini 2022.

Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaani, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Hüvitatakse septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta. Taotlusi saab esitada 2022. aasta 12. juunini. Rahandusministeerium soovitab taotluse esitada mitme kuu peale kokku – siis on vaja vähem taotlusi esitada.

Energiakulude hüvitise kalkulaator asub SIIN.

Kuhu tuleb avaldus toetuse saamiseks esitada?

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal.

Millised dokumendid tuleb esitada?

Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.

Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peab esitatud dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:

- tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);

- tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);

- kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;

- kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

- Vajadusel tuleks lisaks esitada ka tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning valla- või linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse.

- Juhul kui pere alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast, tuleks esitada tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga.

Esita energiatoetuse taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

Taotluse vorm

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kolm meedet: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele.

Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile

Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele - see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena. 

Gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile

Tarbijatele kompenseeritakse detsembrist kuni märtsini gaasi võrguteenuse tasust 100%. Soodustuse saamiseks ei pea tarbijad eraldi ise midagi ette võtma, gaasitarbimise eest laekuvatel arvetel katab võrguteenuse lõpptarbija eest riik ning tarbijatele laekuv arve on selle võrra väiksem.

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele

Meetme kohaselt hüvitatakse peredele elektri-, gaasi- ja küttearvete osalisel tasumisel konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

Loe rohkem SIIT