17.10.22

Lastekaitse

Loksa linnas tegeleb lastekaitse küsimustega
Õnne Arba
lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
tel 6031253, 5806 3455
e-post: onne.arba@loksa.ee
E, T, K kell 8.00-16.30
N kell 8.00-18.00
R kell 8.00-14.30

 
-------------------------------

Hea lapsevanem!

Siin on Sulle mõni soovitus perega suvevaheaja veetmiseks.

Püüa leida tasakaal lastega koos ja lastest eraldi veedetud aja vahel. Mõlemad on olulised. Mine lapsega loodusesse. Tutvusta talle taimi ja linde, õpeta märkama erinevaid pilvi ja valgust. Hingake koos mereõhku, kuulake metsahääli ja imetlege tähistaevast. Loodus mõjub pingemaandajana.

Suvi annab võimaluse sõprade ja sugulastega suhelda ja mängida. Loo koos lapsega selleks turvalisi võimalusi.

Igavlemine tuleb lapsele kasuks. Näe lapse igavust kui võimalust aidata tal loovust arendada.

Kui kasvatad last koos partneriga ühises kodus, siis võimaldage vanematena üksteisele ka väikeseid puhkehetki. On ehk üllatav, kui palju stressi maandab ja energiat annab kasvõi 10 minutit lihtsalt voodi peal pikutamist. Korraks on hetk, kui keegi ei taha Sinult mitte midagi.

Soovime, et Sinu pere suvi oleks täis rõõmu, ilusaid hetki ja üksteisemõistmist!

Lasteabi on olemas mure või segaduse korral. Helista 116 111, kirjuta info@lasteabi.ee

või vestle   

Veebilehelt tarkvanem.ee leiad infot laste kasvatamise kohta ja nõuandeid, kuidas ennast hoida ja toetada.

Poster siin

------------------------------
Lastekaitse Liidu 10 soovitust, kuidas olla eriolukorras toetav lapsevanem.

Praegune aeg on nii täiskasvanutele kui lastele väljakutsete ja samas ka koosolemise aeg. Sügav kummardus vanemate ees, kes aitavad lastel koolikohustust täita ka siis, kui koolid on suletud või kes ise nüüd oma lapsi kooliks ette valmistavad.

Loe edasi Lastekaitse Liidu kodulehelet.

-----------------------------------------------------------------------------------
 
Laste hoolekande ning eestkoste korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks linnavalitsus:
- toetab ja nõustab last ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes koostööd perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega;
- töötab välja ja viib ellu lapsi arendavaid ja kaitsvaid sihtprogramme ja projekte;
- vajadusel määrab lapsele või last kasvatavale isikule tugiisiku või- perekonna;
- korraldab lapse eestkostet;
- aitab korraldada lapsendamist;
- korraldab lapse hooldamist perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu.
 
Igaüks peab viivitamatult teatama abivajavast ja hädasolevast lapsest, kui ta mõnest sellisest olukorrast teada saab.
 
Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.
Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112. Samuti tuleb hädaohus olevat last viivitamata abistada ning likvideerida selleks lapse elu või tervist ohtu seadnud olukord.
Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohalikule omavalitsusele või helistada lasteabitelefonil 116 111
Lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt ning on helistajatele tasuta, soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ning vajadusel ka inglise keeles.
 
 

Mida teha, kui kahtlustate või teate, et last on väärkoheldud

----------------------------------------------------------------------------------

Ilmunud on käsiraamat "Teekond erilise lapse kõrval"

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on koostanud nii eestikeelse kui ka venekeelse käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

E-materjalid on leitavad Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel:

Eestikeelne käsiraamat

Venekeelne käsiraamat

Paberkandjal käsiraamatuid aitab levitada ka Eesti suurim raamatukaupluste kett Apollo. Erivajadustega laste lähedased saavad küsida nii eesti- kui ka venekeelset tasuta käsiraamatut 16-st Apollo raamatukauplusest, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Kohtla-Järvel ja Kuressaares. NB! Raamatute arv on piiratud, seega tasuks raamatupoodi ette helistada ning küsida, kas soovitud materjali veel on.

Käsiraamatu lühitutvustus

Erivajadustega ja puudega laste lähedaste igapäevane mure on, kuidas orienteeruda teenuste ja toetuste rägastikus. Paralleelselt tuleb suhelda nii riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- kui haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldus- ja arengu toetamise vajadusega last. Vajalik info on küll kusagil olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõua abivajajad sageli olemasoleva abini. Selle probleemi leevendamiseks andis EPIKoda välja käsiraamatu puudega laste vanematele.

Käsiraamat annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel. Käsiraamatu koostasid kahasse  Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Helen Kask ja tegevjuht Anneli Habicht. Anneli vaimses seljakotis on 20 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust.

Lisaküsimused epikoda@epikoda.ee või telefonil 6616 144

Materjali väljaandja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoja eesmärk on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja kroonilistel haigete organisatsiooni. Lisainfo: www.epikoda.ee

----------------------------------------------------------------------------------

Teavituskampaania aitab lapsevanematel arendada oma vanemlikke oskusi 

Tervise Arengu Instituut alustas sellest nädalast esmakordselt vanemlike oskuste arendamise kampaaniaga. 5–12-aastaste laste vanematele suunatud teavituskampaania „Elus juhtub" eesmärk on aidata vanematel arendada oma vanemlikke oskusi ning näidata praktilisi tegutsemisviise erinevate käitumisprobleemidega toimetulekuks.

 

„Iga lapse arengus on oluline roll vanematel ja nende toimetulekul laste kasvatamisega. On teada, et vanemate kasvatuspraktika, seda eriti lapse varases eas, mõjutab lapse tulevikku rohkem kui jõukus, klassikuuluvus, haridus või mis tahes muu sotsiaalne faktor," ütles Tervise Arengu Instituudi vanemahariduse ekspert Ly Kasvandik.

 

Kuigi laste arv Eestis on viimastel aastatel näidanud langustrendi, on abivajavate laste arv kahekordistunud. Käitumisprobleemid, sh tähelepanuprobleemid, hüperaktiivsus ja agressiivne käitumine on laste ja noorte seas üha sagedasemad. Käitumishäired on omakorda teiste probleemide põhjustajaks: mahajäämus koolis, depressiivsus, tubaka, alkoholi ja narkootikumide varane proovimine ja kuritarvitamine ning teised riskikäitumised. Hiljem võivad need edasi viia tõsisemate probleemideni nagu kuritegevus, sõltuvus, koolist väljalangemine ja töötus.

 

„Seepärast on oluline pakkuda lapsele turvalist keskkonda, kus oleksid samaaegselt olemas kehtivad selged piirid ja reeglid ning teiselt poolt hooliv ja turvaline keskkond. See mõjub abistavalt lapse enesehinnangule ja toetab parimal võimalikul viisil lapse arengut," lisas Kasvandik.

 

Probleemid kanduvad edasi ühelt põlvkonnalt järgmisele. Need lapsed, kes kasvavad üles peredes, kus vanemad ei oska oma laste kasvamise jaoks luua turvalist ja toetavat keskkonda, jäävad  suure tõenäosusega hätta ka oma laste kasvatamisel. See aga on vanemlike oskuste arendamisega muudetav.

 

Olulisim kampaania osa on veebilehel tarkvanem.ee  olev õppevideote sari. Õppevideod on üles ehitatud laste vaatenurgale toetudes. Kümnes ca 3-minutilises videos arutlevad lapsed eri teemadel oma pere tegemistest, kuidas nende kodus ühed või teised teemad lahendatud on, mida nad enda ja oma vanemate suhetest arvavad ning kuidas nende meelest vanemad mingites olukordades võiksid käituda. Video lõpukaadrites ilmuvad teema kokkuvõttena nõuanded lapsevanemale.

 

Tarkvanem.ee-s ilmuvad kampaania ajal ka õppevideotega ühtiva teemakäsitlusega artiklid ja töötab e-nõuandla, kus Tervise Arengu Instituudi eksperdid vastavad saabunud küsimustele lastekasvatamise teemal.

 

Kampaania on osa Tervise Arengu Instituudi vanemluse teemalistest tegevustest. Lisaks leiab tarkvanem.ee lehelt ka info vanemakoolituse programmist „Imelised aastad" (http://tarkvanem.ee/koolitused/), mille eesmärk on aidata lapsevanematel paremini toime tulla ja ennetada laste käitumisprobleeme.

 

Kampaaniat ja vanemlusprogrammi „Imelised aastad" koolitusi rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programmist „Riskilapsed ja -noored".