11.03.22

Puudega lapse hooldaja toetus

 1. Puudega lapse hooldajatoetus (edaspidi hooldajatoetus) on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamise eest, mida makstakse isikule, kes ise ja kelle puudega laps on Loksa linna elanikud.
 2. Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, võõrasvanem, eestkostja või hoolduspere vanem, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.
 3. Toetuse taotleja esitab linnavalitsusele kirjaliku taotluse (pdf) (rtfkoos rehabilitatsiooniplaani koopia ja Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopiaga puude raskusastme tuvastamise kohta. Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>
 4. Sotsiaalametnik koostab arvamuse hooldusvajaduse ja puudega lapsele vajalike teenuste ning hooldajatoetuse taotleja võimaluste kohta tagada puudega lapse hooldamine. Arvamuses kirjeldatakse muuhulgas lapse hooldamise tagatust teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
 5. Linnavalitsus otsustab toetuse määramise komisjoni ettepaneku alusel.
 6. Hooldajatoetus määratakse:
  1. kuni lapse puude kestuse viimase päevani;
  2. tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldajatoetuse taotleja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba.
 7. Hooldajatoetust ei määrata, kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
 8. Hooldajatoetust makstakse hooldajatoetuse määramise otsuse tegemisele järgnevast kuust. Hooldajatoetust makstakse kuni hooldajatoetuse määramise otsuses nimetatud tähtajani.
 9. Hooldajatoetus kantakse hooldaja poolt esitatud arvelduskontole.
 10. Hooldajatoetust makstakse linnaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.
 11. Tööle asumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest hiljemalt 10 päeva jooksul informeerima linnavalitsuse sotsiaaltöötajat.
 
Puudega lapse hooldajatoetuse määr on 100 eurot.