29.03.23

Liitumine, liitumisest vabastamine ja ühismahuti

Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast, mil ta on liitunud korraldatud jäätmeveoga. Vedaja on kohustatud alustama jäätmete vedu kõikidelt jäätmeveopiirkonna jäätmevaldajatelt vastavalt korraldatud jäätmeveo piirkonnas kehtivale väljaveo graafikule.

Jäätmeveo tingimused täpsustatakse vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmimiseks palume jäätmevaldajal pöörduda vedaja klienditeenindusse Eesti Keskkonnateenused AS infotelefon 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee .

 

Liitumisest vabastamine

Linnavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Biolagunevate jäätmete veost saab vabastada tingimusel, et biolagunevad jäätmed kompostitakse jäätmevaldaja kinnistul vastavalt jäätmehoolduseeskirjale.

Liitumisest vabastamise saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada linnavalitsusele vormikohane korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus.

 

Ühismahuti

Ühismahutit on lubatud kasutada kinnistutel, mis on teineteise lähinaabrid või mis asuvad jäätmemahutist mitte enam kui 150 m kaugusel;

Ühismahutit soovivad jäätmevaldajad peavad esitama linnavalitsusele ühise taotluse (ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe), milles näidatakse jäätmeliik, millele soovitakse ühismahutit, kõik mahutit kasutavad kinnistud, nende omanikud, jäätmekäitluse eest vastutav isik ning ühismahuti asukoht.

 

Taotluste vormid asuvad SIIN.

Taotlusi saab esitada nii linnavalitsuses kohapeal kui ka digiallkirjastatult e-mailile linn@loksa.ee

Kiirelt ja mugavalt saab taotlusi esitada iseteeninduskeskkonnas SPOKU.