18.04.24

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Puuduse leevendamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused sõltuvalt olukorrast nii sotsiaalteenuseid kui ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2022. aasta 1. juunist on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks eelarveaastaks. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 120% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Lisaks võib valla- või linnavalitsus määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest. 

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega. Rohkem infot Sotsiaalministeeriumi lehelt.

Toimetulekutoetuse määramisel on oluline arvestada järgmist infot SIIT  (eesti keeles), SIIT ( vene keeles).

Lisaks võib valla- või linnavalitsus määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest. 

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega. ja Loksa Linnavolikogu määrusega Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Toimetulekutoetuse avaldusi võetakse vastu igal tööpäeval. Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>
 
Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) §-le 132:
(1) Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht.

(2) Taotluses märgib taotleja SHS § 131 lõigete 7 ja 8 järgi toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukoodi või sünniaja ja sotsiaalse seisundi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga.

(4) Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud, lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad:
1) eluruumi kasutamise õigust – need esitatakse esmapöördumisel ning eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel;
2) SHS § 133 lõikes 5 nimetatud jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.

(5) Eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks ei loeta lepingut, mis on sõlmitud SHS § 131 lõikes 7 või 8 nimetatud isikute endi vahel.

(6) Toimetulekutoetuse esmakordse taotlemise või käesolevas lõikes esitatud loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitab taotleja lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud dokumentidele kirjaliku loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:
1) kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
3) väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

(7) Toimetulekutoetust ei määrata isikule, kellele osutatakse väljaspool kodu ööpäevaringselt osutatavat üldhooldusteenust, ööpäevaringset majutust sisaldavat erihoolekandeteenust või asendushooldusteenust, samuti isikule, kes viibib kinnipeetava või vahistatuna kinnipidamisasutuses.

Toimetulekutoetuse saamiseks toetuse taotlejal esmakordsel pöördumisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

vormikohane avaldus (rtf1) (rtf2) (pdf1     ) (pdf2     )
* täisealiste pereliikmete isikut tõendav dokument;
* eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust tõendavad dokumendid;
* eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (ostu-müügi leping, üürileping);
* jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid tõendavad dokumendid;
* töötutel tõend Töötukassas arveloleku kohta;
* panga arveldusarve number.
 
Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavalt dokumente, mis tõendavad kinnis- ja vallasasjadest eluruumide olemasolu, sõidukite omamist ja väärtpaberite olemasolu. Vajadusel suunatakse taotlus läbivaatamiseks Loksa linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjonile.
 
Riik eraldab rahalised vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Kui isik on saanud riigi poolt sihtotstarbelise toetuse kommunaalkulude tasumiseks, siis ennekõike tuleb tasuda kommunaalkulud. Kohalikul omavalitsusel on õigus keelduda toetuse maksmisest, kui eelneval kuul kommunaalkulud on jäänud tasumata. Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevus ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.