« Назад

Loksa linna Männi tn 1a, 1b, 36e, 36f ja Staadioni tn 3 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek ning avalik arutelu

Loksa Linnavalitsus teatab - Loksa Linnavolikogu algatas 22. detsembri 2022 otsusega nr 27 detailplaneeringu Loksa linnas kinnistutel Männi tn 1a, 1b, 36e, 36f ja Staadioni tn 3, koostaja RUUM JA MAASTIK OÜ. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 28. juunist 2023 – 27. juulini 2023 Loksa Linnavalitsuses. Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avaliku väljapaneku avalik arutelu toimub 01. augustil 2023 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis.

Planeeritav ala hõlmab Loksa linna kinnistuid katastritunnustega Männi tn 1a (42401:004:0018, maatulundusmaa), Männi tn 1b (42401:004:0019, maatulundusmaa), Männi tn 36e (42401:001:0014, maatulundusmaa), Männi tn 36f (42401:001:0013, maatulundusmaa) ja Staadioni tn 3 (katastritunnusega 42401:001:0159, elamumaa). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, maa-ala väikeelamu kruntideks jaotamine, tehnorajatiste ja -võrkude planeerimine, haljastuse ja heakorra põhimõtete ning servituutide vajaduse määramine. Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) kohaselt ei jää planeeringualale looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte. Antud DP puhul on tegemist Loksa linna üldplaneeringut muutva planeeringuga.

Detailplaneeringuga määratakse arhitektuursed ja ehituslikud tingimused elamute rajamiseks, töötatakse välja tehnorajatiste, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning selgitatakse välja servituutide seadmise vajadused. Elamumaa krundid on ette nähtud hoonestada ühe 11,0 m kõrguse eluhoone ja kahe kuni 6,0 m kõrguse abihoonega. Kõrghaljastusega kruntidel tuleb säilitada selle osakaal 30% krundi pindalast. Algatatava detailplaneeringuga kavandatakse muuta kehtiva üldplaneeringu põhilahendust üldplaneeringus määratud juhtotstarvete osas.

Detailplaneeringu materjalid on avalikustatud teate all. Samuti saab nendega tutvuda Loksa Linnavalitsuse I korruse teadete tahvlil aadressil Tallinna tänav 45. Loksa linnavalitsuses kohapeal materjalidega tutvumiseks, küsimusteks ning ettepanekute tegemiseks võtke eelnevalt ühendust telefonil 603 1253 ja  +372 517 3114 ning e-posti aadressil linn@loksa.ee

Detailplaneeringu seletuskiri
Põhijoonis 1
Põhijoonis 2
Asukohaskeem
Ruumilise keskkonna analüüs
Tehnovõrkude plaan 1
Tehnovõrkude plaan 2
Tugiplaan 1
Tugiplaan 2