23.11.21
Soojusmajandus
 
Konkurentsiamet kinnitas 12.11.2021.a. oma otsusega nr 7-3/2021-057 Loksa võrgupiirkonnale uue soojuse piirhinna 94,44 €/MWh (käibemaksuta).
Eeltoodust tulenevalt kehtib Loksa kaugküttepiirkonnas alates 12.12.2021.a. uus soojuse müügihind 94,44 €/MWh (käibemaksuta).

--------------------------------------------------------------------------------

Teade keskkonnaloa muutmise taotlusekohta
 

Loksa Linnavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse N.R. Energy Osaühingu poolt esitatud paiksest heiteallikast välisõhku saasteainete väljutamise keskkonnaloa (edaspidi õhusaasteluba) nr L.ÕV/320985 muutmise taotluse. Õhusaasteloa muutmist taotletakse katlamajale, mis asub aadressil Nooruse tn 3a, Loksa linn, Harju maakond, 74805. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses uue hakkepuidukatla kasutusele võtmisega, mis peaks toimuma hiljemalt 30.06.2022. Õhusaasteloa muutmise menetlusdokumendid on kättesaadavad Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/.

--------------------------------------------------------------------------------
Soojaettevõte
Loksa linna soojusmajandusega tegeleb N.R. Energy Osaühing (registrikood: 12364776).
 
Soojusenergia hinnakiri asub N.R. Energy Osaühingu kodulehel.
 
Kaugküttepiirkond
Loksa Linnavolikogu on Loksa kaugküttepiirkonnaks määranud järgneva territooriumi: Tallinna tänav 9 majast mööda Tööstuse tänavat kuni Uus tänavani, edasi mööda Uus tänavat kuni Posti 27 hooneni ja edasi kuni linna piirini, sealt edasi kuni Rohuaia tänavani, Rohuaia tänavast kuni Tallinna tänavani, Tallinna tänav 40 majast mööda Valgejõe paremat kallast kuni Loksa laevatehaseni. Küttepiirkonnast väljajäävas piirkonnas kasutatakse küttematerjalina põhiliselt puitu, kasutusel on ka lokaalsed katlamajad (nt Loksa Laevatehase AS).
 
--------------------------------------------------------------------------------