27.09.23

Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuste osutamise korraga sätestatakse Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt rahvastikuregistri andmetel Loksa linnas elavatele inimestele ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõigetes 2-5 nimetatud isikutele korraldatavate sotsiaalteenuste (edaspidi ka teenus) osutamise tingimused ja kord.

Linnavalitsus võib osutada sotsiaalteenust enda hallatava asutuse kaudu või volitada sotsiaalteenuse osutamise halduslepinguga eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

Korraga reguleerimata osas lähtutakse teenuste korraldamise põhimõtetes haldusmenetluse seadusest, sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest.

Loksa linna sotsiaalteenused:

Koduteenus

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Tugiisikuteenus

Täisealise isiku hooldus 

Isikliku abistaja teenus 

Varjupaigateenus

Turvakoduteenus

Sotsiaaltransporditeenus 

Eluruumi tagamine

Võlanõustamisteenus

Lapsehoiuteenus

Asendushooldusteenus

Järelhooldusteenus

Vältimatu sotsiaalabi