13.09.18

Surma registreerimine

Surm registreeritakse Eesti perekonnaseisuasutuses s.h Loksa Linnavalitsuses, kui
            1) isik sureb Eestis,
            2) välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või
            3) välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus ja
surm ei ole registreeritud välismaal (perekonnaseisutoimingute seadus § 31 lg 1 ja 2).
 
Surma on võimalik registreerida sõltumata elukohast kõikides kohalikes omavalitsustes, sealhulgas Loksa Linnavalitsuses. Loksa Linnavalitsuses registreerib volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist Viive Pajusaar surma kolme tööpäeva jooksul surma registreerimise avalduse saamise päevast arvates (perekonnaseisutoimingute seadus § 32 lg 8). Surma registreerimisel tehakse surmakanne ning avaldaja soovil väljastatakse surmatõend (eestikeelne).
 
Surma registreerimine ja surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta (riigilõivuseadus § 47 lg 1 p 1). Korduv surmatõend väljastatakse avaldaja soovil eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles (regionaalministri 22.06.2010 määrus nr 9 § 16). Korduva surmatõendi väljastab Tallinna Perekonnaseisuamet, see maksab 10 eurot, elektrooniline 5 eurot (riigilõivuseadus § 340 lg 1 ja 11).
 
Esitatavad dokumendid
Surma registreerimiseks esitab surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta, seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates linnavalitsusele:
1) kirjaliku surma registreerimise avalduse (täidetakse kohapeal ametniku poolt avaldaja poolt esitatud dokumentide, rahvastikuregistri andmete ja avaldaja ütluste alusel; avaldaja kontrollib eeltäidetud avalduses toodud andmete õigsust ja allkirjastab avalduse) (regionaalministri 22.06.2010 määrus nr 9 § 30 lg 1);
2) arstliku surmateatise või isiku surnuks tunnistamise kohtumääruse;
3) avaldaja isikuttõendava dokumendi;
4) abikaasa surma korral abielutunnistuse (perekonnaseisutoimingute seadus § 33).
 
Kui surma tuleb registreerima surnud isiku laps, kelle vanemad olid abielus, kuid ei ole võimalik leida abielutunnistust, piisab lapse sünnitunnistusest, mille järgi on võimalik leida lapse sünniakt, kus on kirjas vanemate abiellumise aeg ja koht.

Matusetoetus
Loksa linn maksab riigi poolt eraldatud vahenditest Loksa linna elaniku surma korral matuse korraldajale 250 eurot.
Informatsiooni matusetoetuse vormistamiseks vajalike toimingute kohta annab linnavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaalnõunik Tiina Murdvee. Matusetoetusest lähemalt siin.
 
Loksa linna matusetoetuse avaldus (pdf) (word)