9.08.21

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Tugiisikuteenust osutatakse:

  • last kasvatavatele isikutele, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
  • isikutele, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut;
  • lastele, kes vajavad abi asenduskoduteenusel, eestkostel, perekonnas hooldamise teenusel või varjupaigateenusel viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;
  • isikutele, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt.

Lapsele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ja arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.

Tugiisik töötab teenusesaaja igapäevases elukeskkonnas, milleks võib olla isiku elukoht, lasteaed, kool või töökoht. Tugiisik võib kohtuda teenusesaajaga ka mujal mõlemale sobivas kohas või olla saatjaks väljaspool kodu jm.

Tugiisikuteenuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele põhjendatud kirjalik taotlus. Teenuse vajaduse märkamisel võib teenuse osutamise protsessi algatada ka sotsiaalametnik.

Linnavalitsuse sotsiaalametnik külastab teenuse soovijat, et selgitada välja tugiisikuteenuse vajadus, sagedus ja maht. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalametnik teisi meetmeid.

Sobiva tugiisiku olemasolul määratakse isikule tugiisikuteenus sotsiaalametniku ettepanekul linnavalitsuse korraldusega kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saabumise päevast. Isiklikuks abistajaks määratav isik peab isiklikuks abistajaks määramise kohta andma kirjaliku nõusoleku.

Teenuse saaja tasub teenuse eest vastavalt linnavalitsuse korraldusega kehtestatud hinnakirjale.

Teenuse osutamise kohta sõlmitakse teenuse saaja, linnavalitsuse ja teenuse osutaja vahel kolmepoolne leping, milles lepitakse kokku teenuse osutamise tingimused (mh teenuse osutamise sagedus, kestvus, maht, maksumus, teenuse eest tasumise kord), poolte õigused ja kohustused, lepingu lõppemine ja lõpetamine.