27.04.22

Ukrainas on sõda. Oleme mõtetes toeks inimestele Ukrainas. Aitame Eestisse jõudnud sõjapõgenikke.

Rohkem vajalikku ja olulist infot leiab www.kriis.ee, küsimuste korral aitab riigiinfo telefon 1247. Inimestele, kes tunnevad ärevust ja muret, pakub tuge nõustamistelefon 660 4500.

KOHALIK INFO

Meie kui kohaliku omavalitsuse ülesandeks on tagada omavalitsusse jõudnud Ukraina kodanikele vältimatu abi andmine. Saame aidata majutuse korraldamisega, vältimatu sotsiaalabi andmisega, lastele saab kooli- ja lasteaiakoha. Leiame võimaluse ka terviseseisundi kontrolliks.

Kuna eesmärgiks on tagada saabujatele võimalikult tavapärane elu, siis on oluline järgmine: vabatahtlike abi erinevate tegevuste läbiviimiseks, majutus, riided, esmatarbekaubad, psühholoogiline toetus, rahaline abi, töökohad.

Loksale jõudnud põgenike või nende vastuvõtjatele vajalik info

  • Info saamiseks Loksal helistada tööpäevadel ja tööajal Loksa Linnavalitsuse üldtelefonil 603 1253, muul ajal +372 5332 6792 (Hilleri Treisalt, Loksa linnavalitsus).
  • Asjade annetamiseks Loksal helistada telefonil +372 5304 8333 (Karin Ilves, Loksa linnavalitsus), samuti anda sellel numbril teada, kui on võimalik pakkuda majutamisvõimalusi.

Kuidas saab aidata loksalane? Anname sellest kindlasti veel täpsemalt teada ja avaldame linna kodulehel, nt milliseid esemeid saabujatel kiiresti vaja läheb ning millest on puudus.

Kui soovid ja saad abistada Ukrainast meie linna jõudvaid inimesi, siis palun anna sellest teada aadressil linn@loksa.ee või helista Loksa Linnavalitsuse telefonidel 603 1253 ja +372 5304 8333.

ÜLERIIGILINE INFO

Ukraina kodanikud viibivad Eestis viisavabalt ja rahvusvahelist kaitset Eestis viibimiseks taotleda ei ole vaja.

Sotsiaalministeerium kutsub kõiki organisatsioone ja inimesi, kes soovivad pakkuda abi sõja eest põgenevatele Ukraina kodanikele näiteks majutuse ja transpordiga või ka töökoha leidmisel, tegema seda MTÜ Eesti Pagulasabi vahendusel. Pagulasabi koordineerib abipakkumisi ja hoiab sidet riigiasutustega. Abipakkumised saab sisestada https://www.pagulasabi.ee/pakuabi. Kirjutada saab ka sotsiaalkindlustusameti aadressile ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Annetustega Ukraina inimeste abistamiseks on järgnevad võimalused:

What are the possibilities for Ukrainian citizens to enter and stay in Estonia

Millised on Ukraina kodanike võimalused Eestisse saabumiseks ja siin viibimiseks

------------------------------

В Україні війна. Ми думками з людьми України. Ми допомагаємо біженцям війни, що прибули до Естонії.

МІСЦЕВА ІНФОРМАЦІЯ

Наше завдання, як місцевого самоврядування, забезпечити надання екстреної допомоги громадянам України, що прибули до нас, до нашої громади. Ми можемо допомогти в організації житла, наданні екстреної соціальної допомоги, а діти можуть отримати місце в місцевій школі чи дитячому садочку. Ми також знайдемо можливість перевірити стан здаров'я.

Оскільки мета в тому, аби забезпечити якомога прийнятні умови життя для прибулих, важливим є допомога волонтерів у проведенні різних заходів: проживання, одяг, предмети першої необхідності, психологічна підтримка, фінансова допомога, робота.

Необхідна інформація для біженців та осіб, що їх приймають:

  • Для отримання інформації телефонуйте в Локса в робочі дні та в робочий час за телефоном міської управи Локса 603 1253, в інший час +372 5332 6792 (Хіллері Трейсальт, міська управа Локса).
  • Щоб допомогти  речами в Локса, телефонуйте +372 5304 8333 (Карен Ільвес, міська управа Локса), а також повідомте нам чи є мождивість запропонувати житло.

Чим може допомогти житель Локса? Ми обов'язково повідомимо вам про це детальніше та опублікуємо на сайті міста, наприклад, які речі потрібні швидко і чого не вистачає.

Якщо бажаєте і маєте змогу допомогти тим, хто приїздить в наше місто з України, повідомте нам про це на адресу linn@loksa.ee або зателефонуйте в міську управу Локса за телефонами 603 1253 та  +372 5304 8333.

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЯ

Громадяни України знаходяться в Естонії без візи і їм не потрібно звертатись за міжнародним захистом для перебування в Естонії.

Міністерство соціальних справ закликає всі організації та приватних осіб, які бажають надати допомогу громадянам України які спасаються від війни, наприклад, розміщенням та транспортом, пошуком роботи тощо, можуть зробити це через MTÜ Eesti Pagulasabi. Служба допомоги біженцям координує пропозиції допомоги та підтримує зв'язок з державними органами. Пропозиції допомоги можна ввести на https://www.pagulasabi.ee/pakuabi. Ви можете також написати на адресу Департаменту соціального страхування ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee. Є наступні шляхи допомоги жителям України пожертвами:

  • Фундація "Ukraina heaks!" - http://www.ukrainaheaks.ee  надає посередницьку допомогу прифронтовим жителям України та іншим вразливим категоріям через три естонських НПО - MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo та MTÜ Kultuurikeskus.  Детальніше про ці заходи можна дізнатися на сторінці компанії: https://www.facebook.com/ukrainaheaks.
  • Червоний хрест Естонії - https://redcross.ee/.

Додаткову необхідну та важливу інформацію можна знайти на сайті www.kriis.ee. У випадку виникнення питань допомогу може надати державний інформаційний телефон  1247.

Людям, які відчувають тривогу та неспокій, пропонується підтримка за консультаціонним телефоном 660 4500.

Які можливості мають громадяни України для прибуття до Естонії і перебування на її території

---------------------------------

На Украине идет война. Мы в мыслях с жителями Украины. Мы помогаем беженцам войны, прибывшим в Эстонию.

МЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наша задача как местного самоуправления обеспечить оказание экстренной помощи гражданам Украины, прибывшим в местное самоуправление. Мы можем помочь организовать жилье, оказать экстренную социальную помощь, а дети могут получить место в школе и детском саду. Мы также найдем возможность проверить состояние здоровья.

Поскольку цель состоит в том, чтобы обеспечить как можно более нормальную жизнь для прибывших, важными являются: помощь волонтеров в проведении различных мероприятий, проживание, одежда, предметы первой необходимости, психологическая поддержка, финансовая помощь, работа.

Необходимая информация для беженцев или их принимающим лицам

  • Для получения информации звоните в Локса в рабочие дни и в рабочее время по общему телефону городской управы Локса 603 1253, в другое время +372 5332 6792 (Хиллери Трейсальт, городская управа Локса)  или +372 509 4088.
  • Чтобы пожертвовать вещи в Локса, звоните по телефону +372 5304 8333 (Карин Ильвес, городская управа Локса), а также сообщите нам, есть ли возможность предложить жилье.

Чем может помочь житель Локса? Мы обязательно сообщим вам об этом подробнее и опубликуем на сайте города, например, какие вещи прибывшим нужны быстро, и чего не хватает.

Если вы хотите и можете помочь людям, приезжающим в наш город из Украины, сообщите нам об этом по адресу linn@loksa.ee или позвоните в городскую управу Локса по телефонам 603 1253 и +372 5304 8333.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Граждане Украины находятся в Эстонии без визы, и им не нужно обращаться за международной защитой для пребывания в Эстонии.

Министерство социальных дел призывает все организации и частные лица, которые хотят оказать помощь гражданам Украины, спасающимся от войны, например, с размещением и транспортом, или найти работу, сделать это через MTÜ Eesti Pagulasabi. Служба помощи беженцам координирует предложения помощи и поддерживает связь с государственными органами. Предложения помощи могут быть введены на https://www.pagulasabi.ee/pakuabi. Вы также можете написать по адресу Департамента социального страхования ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Есть следующие способы помочь жителям Украины пожертвованиями:

  • Начинание "Ukraina heaks!" - http://www.ukrainaheaks.ee оказывает посредническую помощь прифронтовым жителям Украины и другим уязвимым группам через три эстонских НПО - MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Kultuurikeskus. Подробнее об этих мероприятиях можно узнать на странице кампании: https://www.facebook.com/ukrainaheaks.
  • Красный крест Эстонии - https://redcross.ee/

Дополнительную необходимую и важную информацию можно найти на сайте www.kriis.ee, в случае возникновения вопросов может помочь государственный информационный телефон 1247.

Людям, которые чувствуют тревогу и беспокойство, предлагается поддержка по консультационному телефону 660 4500.

Kаковы возможности прибытия граждан Украины в Эстонию и нахождения в Эстонии