« Tagasi

Loksa Gümnaasiumi arengukava eelnõu

Loksa Gümnaasium tegutseb alates 2010. aasta sügisest kakskeelse koolina, sellega on ka arengukava koostamisel arvestatud.

Loksa Gümnaasiumi arengukava 2012/2013-2015/2016 kinnitati Loksa Linnavolikogu 25.04.2013.

Kool on läbi viinud sisehindamise perioodi 2013-2015 kohta ja sisehindamise tulemustest lähtuvalt koostanud Loksa Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016/2017-2019/2020.

Loksa Gümnaasiumi arengukava koostamisel on lähtutud sisehindamise tulemustest, kooli tugevustest ja parendusvaldkondadest. Loksa Gümnaasiumi arengukava on koostatud vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 sätestatule. Arengukavas on määratud kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.

Seadusest tulenevalt koostatakse kooli arengukava vähemalt kolmeks aastaks. Arengukavas on määratud kooliarenduse põhisuunad. Välja on toodud arengukava eesmärk ja lähtealused, prioriteedid aastateks 2016-2020, rakenduskava, arengukava uuendamise kord. Kõik valdkonnad on jaotatud omakorda peatükkideks, rakenduskavas on välja toodud prioriteedid valdkonniti ja tegevuskava jaotatud aastate kaupa.

Arengukava on valminud koostöös hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga. Loksa Gümnaasiumi arengukava kuni aastani 2020 lähtub Loksa Gümnaasiumi reaalsest olukorrast ning reaalsetest vajadustest.

Loksa Gümnaasiumiarengukava eelnõu on alates 15. märtsist 2017 avalikustatud Loksa linna kodulehel. Kuni 30. märtsini 2017 on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks. Ettepanekud on oodatud e-posti aadressil: linn@loksa.ee ja postiaadressil: Loksa Linnavalitsus Tallinna tn 45 Loksa linn 74806.

Materjalid:

- Loksa Gümnaasiumi arengukava eelnõu

- volikogu määruse eelnõu