« Tagasi

Loksa linna Tallinna tn 36 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise teade

Loksa Linnavalitsuse 31. mai 2017 korraldusega nr 59 kehtestati Tallinna tn 36 kinnistu (42401:005:0013) detailplaneering.

Loksa Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 43 algatati Tallinna tn 36 kinnistu (42401:005:0013) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu tellija on Harju Tarbijate Ühistu ja koostaja on Osaühing Stuudio Beeta (töö nr. 09B-2015, 26. veebruar 2017). Planeeritava ala suurus on ca 3408m². Kinnistul Tallinna tn 36 kehtiv detailplaneering puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestusala ja ehitusõiguse muutmine, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse fikseerimine kaupluse laopindade laiendamise eesmärgil.

Planeeritaval alal paiknev kauplus ei soovi laiendada müügipinda vaid laopinda, mis ei too kaasa klientide ega töötajate arvu kasvu. Seega ei vajata täiendavaid parkimiskohti.

Nimetatud maa-alal planeeritakse ehitustegevus kinnistusiseselt nii, et kaupluse laiendus jääb ca 95% olemasolevale asfaltkattega alale, samuti selle teenindamiseks vajalik ala.

Keskkonnaameti hinnangul rakendub detailplaneeringualal looduskaitseseaduse § 38 lg 4 p 11) tulenev erisus, mille kohaselt tiheasustusalal ei laiene ehituskeeluvöönd varem välja kujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisel.

Käesolev detailplaneering ei näe ette keskkonnaohtlikke tegevusi ega vastavate objektide rajamist ning  sellest tulenevalt puudub kavandatavate tegevustega negatiivne mõju keskkonnale. Kavandatava tegevuse mõju suurus, ruumiline ulatus, kestus ja sagedus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet ja seega eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

Detailplaneering on vastu võetud Loksa Linnavalitsuse 2. märtsi 2017 a korraldusega nr 28.

Loksa Linnavalitsus korraldas ajavahemikul 24.04.2017 kuni 24.05.2017 Tallinna tn 36 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mille tulemusena ei kaasnenud märkusi ja ettepanekuid detailplaneeringu korrigeerimiseks ega muutmiseks.

Kalvi Voolaid
Loksa Linnavalitsuse linnaarhitekt-ehitusnõunik