« Tagasi

Loksa linnas korraldatakse küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks

23. ja 24. aprillil 2017 korraldatakse Loksa linnas elanike küsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta moodustada Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise teel uus haldusüksus Kuusalu vald.

Küsitluslehel on küsimus:

Kas toetate Vabariigi Valitsuse ettepanekut moodustada Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise teel uus haldusüksus Kuusalu vald?

vastusevariantidega jah  ja ei.

Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kell 8.00-20.00 veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee. Sisene SIIT.

Küsitlus küsitluspunktis asukohaga Loksa Linnavalitsus Tallinna tn 45, Loksa linn toimub 23. ja 24. aprillil 2017 kell 10.00-18.00.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16­aastaseks saanud elanikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris seisuga  01.04.2017 märgitud Loksa linn.

NB! Hääletamisele tulles võta kaasa isikut tõendav dokument!

Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID­kaardi või mobiil­ID­ga.

Kui isiku tervislik seisund on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada küsitluslehe kodus täitmise taotlus küsitluskomisjonile või linnasekretärile hiljemalt 24. aprillil 2017 kella 15.00-ks.

Loksa linnavalitsus kutsub loksalasi aktiivselt küsitlusel osalema!

-------------------------------------------------------------------------------

В городе Локса будет проведен опрос для выявления мнения жителей

23 и 24 апреля 2017 года среди жителей города Локса будет проведен опрос с целью выяснить мнение населения по предложению Правительства Республики о создании путём объединения волости Куусалу и города Локса новый административный субъект волость Куусалу.

На опросном листе будет вопрос:

Поддерживаете ли вы предложение Правительства Республики о создании путём объединения волости Куусалу и города Локса новый административный субъект волость Куусалу?

С возможными вариантами ответов, да и нет.

Электронный опрос будет проведен 23. апреля 2017 года с 8:00 до 20:00 в интернет среде www.volis.eeЭлектронный опрос здесь.

Опрос в опросном пункте, который расположен в Городской управе Локса по адресу ул. Таллинна 45, город Локса пройдет 23 и 24 апреля 2017 года с 10:00 до 18:00.

В опросе имеют право принимать участие все жители кому исполнилось по крайней мере 16 лет к моменту проведения опроса, чьим местом жительства в реестре народонаселения по состоянию на 01.04.2017 указывается город Локса.

NB! Приходя на голосование, пожалуйста, возьмите с собой документ с фотографией удостоверяющий вашу личность!

Для участия в электронном опросе необходимо идентифицировать себя с помощью идентификационной карты (ID kaart) или мобильной идентификационной карты (Mobiil ID).

Если состояние здоровья лица является препятствием для его непосредственного участия в опросе происходящем в опросном пункте, можно ходатайствовать о заполнении опросного листа на дому. Для этого нужно подать ходатайство на заполнение опросного листа на дому опросной комиссии или городскому секретарю не позднее 24 апреля 2017 года в 15.00.

Городская управа Локса призывает жителей города Локса принимать активное участие в опросе!