« Tagasi

VALIMISED 2017

Loksa Linnavolikogu valimised 2017!

Pühapäeval, 15. oktoobril toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Loksa Linnavolikokku valitakse 15 volikogu liiget neljaks aastaks.

VALIMISÕIGUS. Liikmeid Loksa Linnavolikokku saavad valida kõik Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, samuti välismaalased (pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse olemasolul), kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Loksa linnas. Tähtajalist elamisluba omavad välismaalased valimistel osaleda ei saa.

VALIJATE NIMEKIRI. Valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri 15. septembri seisuga. Pärast seda kuupäeva võib oma registriandmeid küll muuta, kuid eelolevateks valimisteks elukohaandmeid enam muuta ei saa – valija kantakse valijate nimekirja selle aadressi alusel, mis oli märgitud registrisse 15. septembril. Valijate nimekirjas tehakse muudatus ja isik kantakse valijate nimekirja üksnes juhul, kui ta ei ole üheski valijate nimekirjas (s.t kui elukoha andmed rahvastikuregistris puuduvad). Selleks tuleb esitada linnavalitsusele elukohateade.

VALIJAKAART. Hiljemalt 25. septembriks saadetakse igale valijale valijakaart rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil või eesti.ee kaudu Teie poolt määratletud e-posti aadressil. Kui Te ei ole 30. septembriks valijakaarti saanud või kui valijakaardile kantud andmetes on vigu, pöörduge selgituse saamiseks Loksa linnasekretäri poole.

VALIMISJAOSKOND. Loksa linna haldusterritooriumile on moodustatud 1 valimisjaoskond (nr 1), mis asub aadressil Loksa Linnavalitsus, Tallinna tn 45 Loksa linn. Valimisjaoskonnas viiakse läbi eelhääletus s.h hääletamine väljaspool isiku elukohajärgset jaoskonda ning hääletamine valimispäeval. Lisaks saavad nimetatud valimisjaoskonnas hääletada isikud, kelle aadress on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Loksa linna täpsusega.

HÄÄLETAMINE. Loksa linna hääleõiguslikud elanikud saavad hääletada Loksa Linnavalitsuse saalis (Tallinna tn 45) valimispäeval 15. oktoobril kella 9.00-st kuni 20.00-ni, eelhääletamine toimub 09. - 11. oktoobril kell 12.00 - 20.00. Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. Isikut tõendava dokumendi alusel kantakse Teie andmed valijate nimekirja ning allkirja vastu väljastatakse hääletussedel, kuhu kirjutate ise hääletuskabiinis ühe meelepärase kandidaadi registreerimisnumbri ja murrate sedeli kokku. Jaoskonnakomisjoni liige paneb kokkumurtud hääletussedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi, misjärel lasete hääletussedeli valimiskasti ise.

ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE. Lisaks on võimalik alates 05. oktoober kella 09.00-st kuni 11. oktoober kell 18.00-ni ööpäevaringselt hääletada elektrooniliselt veebilehel www.valimised.ee.

HÄÄLETAMINE VÄLJASPOOL ELUKOHAJÄRGSET VALIMISJAOSKONDA. Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda. Igas vallas ja linnas on vähemalt üks selline valimisjaoskond, mis korraldab väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist. Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

ASUKOHAS HÄÄLETAMINE. Kui Te ei asu eelhääletamise ajal oma rahvastikuregistrijärgses elukohas ja ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas, võite taotleda hääletamist oma asukohas. Asukohas saab hääletada näiteks juhul, kui olete valimiste ajal haiglas või hoolekandeasutuses, mis ei asu Teie elukohajärgse jaoskonna territooriumil. Kirjalikku taotlust saab esitada kuni 11. oktoobri kella 14.00-ni kas asukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või linnavalitsusele. Asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal 09. -11. oktoobril.

KODUS HÄÄLETAMINE. Kui Te terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Kirjalikku taotlust saab esitada kuni valimispäeva (15.10.2017) kella 14.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või Loksa Linnavalitsusele. Valimispäeval saab esitada taotluse ka telefoni teel kell 09.00-14.00. Taotluse esitamiseks tuleb helistada elukohajärgse jaoskonnakomisjoni telefoninumbril. Telefoninumbri leiab valijakaardilt või Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt. Taotluse esitamiseks on vajalik teada oma isikukoodi, samuti tuleb komisjoni teavitada kodus hääletamise põhjusest. Kodus hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval 15. oktoobril.

Rohkem infot leiate Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/ ja valimiste infoliinilt 631 6633.

--------------------------------------------------------------------------------

Выборы в Локсаское городское собрание в 2017 году

15 октября 2017 пройдут выборы в органы местных самоуправлений. В Локсаское городское собрание будут избираться 15 членов собрания сроком на четыре года.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. Членов в Локсаское городское собрание могут избирать все граждане Эстонии и Европейского союза, а также иностранцы (при наличии долгосрочного или постоянного вида на жительство) которым на день проведения выборов исполнилось 16 лет и чьим местом жительства согласно Эстонскому регистру народонаселения является город Локса. Иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание, не могут участвовать в выборах.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Список избирателей будет составлен по данным регистра народонаселения по состоянию на 15 сентября. После этой даты свои регистрационные данные, конечно, можно менять, но для предстоящих выборов данные места жительства больше менять нельзя – избиратель заносится в список избирателей на основании того адреса, который был обозначен в регистре 15 сентября. В список избирателей вносится изменение, и человек вносится в список избирателей только в случае, если его нет ни в одном списке избирателей (т.е. если данные места жительства отсутствуют в регистре народонаселения). Для этого в городское управление нужно представить уведомление о месте жительства.

КАРТОЧКА ИЗБИРАТЕЛЯ. Не позднее 25 сертября каждому избирателю будет выслана карточка избирателя на адрес, занесенный в регистр народонаселения или на электронный адрес, определенный Вами через портал eesti.ee. Если Вы до 30 сентября не получили карточку избирателя или в данных на карточке избирателя имеются ошибки, обратитесь для получения разъяснений к Локсаскому городскому секретарю.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. На административной территории города Локса образован 1 избирательный участок (№ 1), который расположен по адресу Локсаское городское управление, ул. Таллинна 45, город Локса. В избирательном участке пройдет предварительное голосование, в т.ч. и голосование для лиц, голосующих не по месту жительства, и голосование в день выборов. На данном избирательном участке могут проголосовать и лица, чей адрес, в соответствии с данными регистра народонаселения, внесен с точностью до города – город Локса.

ГОЛОСОВАНИЕ. Жители города Локса, имеющие право голоса, могут проголосовать в зале Локсаского городского управления (ул. Таллинна 45) в день выборов 15 октября с 9:00 до 20:00, предварительное голосование пройдет с 09 по 11 октября с 12:00 до 20:00. С собой нужно взять действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, удостоверение личности, водительские права, пенсионное удостоверение), на котором есть Ваше имя, дата рождения или личный код и фотография. Карточку избирателя не нужно брать с собой. На основании удостоверяющего личность документа Ваши данные занесут в список избирателей, и, после того как Вы распишитесь, Вам выдадут избирательный бюллетень, куда Вы сами в избирательной кабине напишете регистрационный номер одного понравившегося Вам кандидата и сложите бюллетень пополам. Член участковой избирательной комиссии поставит штамп избирательной комиссии на внешней стороне сложенного бюллетеня, далее Вы сами опустите бюллетень в избирательный ящик.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. Также с 9 часов утра 05 октября до 18 часов 11 октября круглосуточно можно проголосовать электронным способом на веб-странице www.valimised.ee.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. Во время предварительного голосования можно голосовать и вне своего избирательного участка по месту жительства. В каждой волости и городе есть по крайней мере один такой избирательный участок, в котором можно проголосовать не по месту жительства. В день выборов можно голосовать только в своем избирательном участке по месту жительства.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ. Если Вы по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не можете голосовать в вашем избирательном участке по месту жительства, то можете ходатайствовать о голосовании по месту нахождения. По месту нахождения можно голосовать, например, в случае, если во время выборов Вы находитесь в больнице или в учреждении по уходу, которые не находится на территории избирательного участка по Вашему месту жительства. Заявление можно подать до 14 часов 11 октября в избирательную комиссию по месту нахождения либо в городское управление. Голосование по месту нахождения пройдет во время предварительного голосования с 09 по 11 октября.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ. Если Вы по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не можете голосовать в вашем избирательном участке по месту жительства, то можете ходатайствовать о голосовании на дому. В заявлении нужно отметить, по какой причине Вы хотите голосовать на дому. Письменное ходатайство можно подать до 14 часов дня выборов (15.10.2017) в участковую избирательную комиссию или в Локсаское городское управление. В день выборов ходатайство можно представить и по телефону с 09.00 до 14.00 часов. Для представления ходатайства нужно позвонить по телефонному номеру участковой избирательной комиссии по месту жительства. Номер телефона указан на карточке избирателя или на веб-странице Республиканской Избирательной комиссии. При представлении ходатайства нужно знать свой личный код (исикукоод), а также сообщить комиссию о причинах голосования на дому. Голосование на дому организуется только в день выборов 15 октября.

Больше информации на домашней странице Республиканской Избирательной комиссии http://www.vvk.ee/ и по вспомогательной линии выборов 631 6633.