9.08.21

Üldhooldusteenus

Üldhooldusteenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hooldusteenuse eest tasumiseks ja kelle hooldusteenuse finantseerimisel ei võimalda ülalpidamiskohustusega isikute osalus hooldusteenuse eest täies ulatuses tasumist, on õigus taotleda hooldusteenuse osalist tasumist linna eelarvest.

Linnavalitsusele esitatakse kirjalik taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • põhjendus üldhooldusteenusele suunamise vajaduse kohta;
  • kinnitus taotlejale kuuluva kinnis- ja vallasvara ning tema ülalpidamiskohustusega isikute      olemasolu või nende puudumise kohta;
  • ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu korral nende isiku- ja kontaktandmed, tõendid       nende sissetulekute kohta.

Lähedaste puudumisel ja hooldust vajava isiku võimetusel taotlust kirjutada teeb ettepaneku üldhooldusteenusele suunamise vajaduse kohta linnavalitsuse sotsiaalametnik, kogudes kokku vajaliku informatsiooni.

Linnavalitsuse sotsiaalametnikul on taotluse põhjendatuse hindamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustusega isikute majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

Üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise otsustab linnavalitsus sotsiaalametniku ettepanekul kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saabumise päevast, lähtudes hooldust vajava isiku ja tema ülalpidamiskohustusega lähedaste majanduslikust olukorrast ning kinnisvara olemasolust.

Hooldusteenust finantseeritakse linna eelarvest ulatuses, mis tagab hooldusteenuse maksumuse tasumise. Linna eelarvest makstakse hooldusteenuse maksumuse see osa, mis jääks katmata, kui hooldust vajav isik ja tema ülalpidamiskohustusega isikud on tasunud hooldusteenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

Linnavalitsus võib keelduda isiku üldhooldusteenusele suunamisest, kui:

  • hooldust vajav isik ise või tema ülalpidamiskohustusega isikud on suutelised osalema, kuid ei nõustu osalema hoolduskulude katmises;
  • hooldust vajava isiku tervislik seisund võimaldab toimetuleku tagamist muude sotsiaalhoolekande meetmete abil (koduteenuste saamine, hooldaja määramine, abivahendite muretsemine jms).

Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse üldhooldusteenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise haldusleping, milles lepitakse kokku teenuse osutamise tingimused (muu hulgas teenuse maksumus ja teenuse eest tasumise kord), poolte õigused ja kohustused, lepingu lõppemine ja lõpetamine.