29/03/23

Korraldatud jäätmeveo üldteave

 

Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Loksa linna haldusterritooriumil

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja ehk jäätmevedaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse üksus teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel kohaliku omavalitsuse üksusega hankelepingu sõlminud isikul on õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud jäätmeliikide osas ja veopiirkonnas. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga sõlmitava hankelepingu kestus on kuni viis aastat.

Loksa Linnavalitsus viis aprillist kuni juulini 2019 läbi riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Loksa linna haldusterritooriumil aastateks 2019-2024. Hanke viitenumber 209168Riigihankes osalesid Ragn-Sells AS ja Eesti Keskkonnateenused AS. Hankeleping sõlmiti Eesti Keskkonnateenuste AS- iga, kes kontrolli tulemusena kvalifitseeriti, tunnistati vastavaks ja võttes aluseks hinnakriteeriumid, esitas odavaima hinnapakkumise. Leping kehtib alates 01.11.2019 kuni 31.10.2024.

 

Eesti Keskkonnateenused AS koduleht http://www.keskkonnateenused.ee/

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse:

  1) segaolmejäätmed;

  2) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;

  3) paber ja kartong;

  4) suurjäätmed.

 

Korraldatud jäätmeveo sagedus

Segaolmejäätmete konteinerit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib selle ületäitumist ning ümbruskonna reostust, kuid mitte harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul.

Biolagunevate jäätmete konteinerit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid mitte harvemini kui üks kord kahe nädala jooksul.

Paberi ja pappi konteinereid võib tühjendada vastavalt vajadusele.

Suurjäätmeveo aegu vaata SIIT.