29.05.18

Raske või sügava puudega lapse abistamise toetus 

Riigieelarves määratakse vastavalt riigieelarve võimalustele kohaliku omavalitsuse üksustele toetus raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks. Toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt raske ja sügava puudega laste arvule, lahutades tulemusest kohaliku omavalitsuse üksusele jooksvale aastale eelnenud aastatel samaks otstarbeks antud vahendite jäägi.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib kasutada riigieelarvelist toetust  raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Toetusega kompenseeritakse lapsevanema toimetulekut või töötamist toetavaid teenuseid, mille osutamise vältel tagab lapsevanema asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Toetus määratakse lapsevanemale, kui lapse hoiuteenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis, aga Loksal puuduvad sobivad arengu- ja õpivõimalused.

Toetusega kompenseeritavad teenused:

lapsehoiuteenus – osutab lapsehoidja kutset omav või eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellele on väljastatud maavanema poolt kehtiv tegevusluba ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutamine põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on lapsehoiuteenuse osutajana kantud majandustegevuse registrisse;

tugiisikuteenus

sotsiaaltransporditeenus;

muud teenused või toetused, mis soodustavad raske või sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut.

Toetuse taotleja esitab linnavalitsusele kirjaliku taotluse (pdf) (word) koos rehabilitatsiooniplaani koopia ja arstliku ekspertiisi komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopiaga puude raskusastme tuvastamise kohta.

Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb linnavalitsus komisjoni ettepanekul.

Toetuse väljamaksmine toimub kuludokumentide alusel. Raha kantakse kuludokumentide esitamisest10 tööpäeva jooksul taotleja või tema poolt määratud isiku arvelduskontole.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust linnavalitsus. Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise aasta eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

Lapse toidukulud katab lapsevanem, kui linnavalitsus ei ole komisjoni ettepanekul otsustanud teisiti. Viimasel juhul on aluseks lasteasutuse poolt esitatud arved.

Lapsevanema minimaalne omaosalus teenuse eest tasumisel on võrdne Loksa linna koolieelses lasteasutuses kehtestatud kohatasu suurusega. Omaosaluse tasumine peab olema tõendatav.