11.03.22

Raske või sügava puudega lapse abistamise toetus 

Raske või sügava puudega lapse abistamise toetusega kompenseeritakse lapsevanema toimetulekut või töötamist toetavaid teenuseid, mille osutamise vältel tagab lapsevanema asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Toetus määratakse lapsevanemale, kui lapse hoiuteenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis, aga Loksal puuduvad sobivad arengu- ja õpivõimalused. Toetusega kompenseeritavad teenused:

  • lapsehoiuteenus – osutab lapsehoidja kutset omav või eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellele on väljastatud kehtiv tegevusluba ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutamine põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on lapsehoiuteenuse osutajana kantud majandustegevuse registrisse;
  • tugiisikuteenus
  • sotsiaaltransporditeenus;
  • muud teenused või toetused, mis soodustavad raske või sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut.

Toetuse taotleja esitab linnavalitsusele kirjaliku taotluse (pdf) (rtf) koos rehabilitatsiooniplaani koopia ja Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopiaga puude raskusastme tuvastamise kohta. Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb linnavalitsus sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul. Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

Toetuse väljamaksmine toimub kuludokumentide alusel. Raha kantakse kuludokumentide esitamisest 10 tööpäeva jooksul taotleja või tema poolt määratud isiku arvelduskontole.

Lapse toidukulud katab lapsevanem, kui linnavalitsus ei ole komisjoni ettepanekul otsustanud teisiti. Viimasel juhul on aluseks lasteasutuse poolt esitatud arved.

Lapsevanema minimaalne omaosalus teenuse eest tasumisel on võrdne Loksa linna koolieelses lasteasutuses kehtestatud kohatasu suurusega. Omaosaluse tasumine peab olema tõendatav.