29.09.23

Sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine

Info tel 6031253 või  5805 0209 (Tiina Murdvee) või 5302 7280 (Valeria Kamaljan).

Sotsiaaltoetuste taotlemine

Sotsiaaltoetusi määratakse isiku taotluse või vastava teenistuse poolt koostatud esildise alusel.

Sotsiaaltoetuse taotleja võib olla toetusele õigust omav isik või tema esindajana kolmas isik (hooldaja või eestkostja, õpetaja, perearst jne), kui ta tunnetab toetusevajadust ja kui õigust omav isik ei ole ise taotlemiseks võimeline.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele järgmised dokumendid:
1) vormikohane taotlus;
2) isikut tõendav dokument esmakordsel pöördumisel.

Ühekordse toetuse, kohamaksu toetuse, toidutoetuse taotlemisel esitatakse komisjonile lisaks vajalikud andmed leibkonna sissetulekute kohta ja kulutusi tõendavad dokumendid.

Elluastumistoetuse taotlemisel esitatakse lisaks dokumendid, mis tõestavad iseseisva elu alustamist.

Raske või sügava puudega lapse abistamise toetuse ja puudega lapse hooldajatoetuse taotlemisel esitatakse lisaks lapse rehabilitatsiooniplaani koopia ning Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme tuvastamise kohta.

Andmete õigsus

Sotsiaaltoetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest oma allkirjaga.

Linnavalitsusel ja komisjonil on õigus ja kohustus põhjendatud kahtluse korral toetuse andmise aluseks olevaid asjaolusid kontrollida, hankida taotleja kohta lisainformatsiooni ning nõuda täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

Sissetulekute varjamise või teadvalt valeandmete esitamise korral katkestatakse taotluse menetlemine, valeandmete alusel määratud sotsiaaltoetused kuuluvad tagasimaksmisele sotsiaalseadustiku üldosa seaduse 3. peatüki 2. jaos sätestatud korras.

Sissetulekute arvestamine

Sissetulekute kindlaks määramisel võetakse arvesse leibkonna kõigi liikmete taotlemisele eelnenud kolme kuu sissetulekud, millest on maha arvatud riiklikud maksud.

Leibkonna sissetulekute arvutamisel võidakse arvesse võtta taotlejast eraldi elava lähisugulase sissetulekuid, kui ta perekonnaseadusest tulenevalt on kohustatud taotlejat või tema perekonda ülal pidama.

Sissetulekute hulka ei loeta Loksa linna sotsiaaltoetuste  korra järgi saadud sotsiaaltoetusi, perehüvitiste seaduse alusel makstavat lapsetoetust, üksikvanema lapse toetust, ajateenija lapse toetust, eestkostetava lapse toetust või hoolduspere vanema toetust ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi.

Taotluse läbivaatamine ja otsustamine

Taotlus esitatakse linnavalitsusele, kes vajadusel suunab materjalid arvamuse saamiseks komisjonile.

Komisjon teeb kaalutlusotsuse alusel linnavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks või tagasilükkamiseks.

Taotluse võib tagasi lükata, kui komisjon leiab, et taotleja sissetulekud või tema ja ta perekonna omandis/kasutuses olev vara tagavad toimetulekuks piisavad vahendid.

Tagasilükatud taotluse esitajale teatatakse taotluse tagasilükkamise põhjus 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

Erandjuhtudel on linnavalitsusel õigus määrata sotsiaaltoetusi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel.

Sotsiaaltoetuste maksmine

Sotsiaaltoetus kantakse reeglina saaja isiklikule arvelduskontole.

Taotleja isikliku taotluse alusel või komisjoni ettepanekul võib toetuse üle kanda mitte toetuse saajale, vaid maksta kolmandale isikule tšekkide või arvete tasumiseks toetuse saajale osutatud teenuste või ostetud kaupade eest, samuti maksta määratud summa välja osade kaupa.