18.04.16

Toidutoetus

Toidutoetust makstakse vähekindlustatud lapsevanemale, kelle laps käib Loksa Lasteaias Õnnetriinu, tingimusel, et vähemalt üks vanematest on Loksa linna elanik vähemalt 6 kuud vahetult enne toetuse taotlemist. Toidutoetus määratakse juhul, kui netosissetulek pereliikme kohta on väiksem kui 50% töötasu alammäärast kuus.

Lapsevanem või lapse esindaja esitab linnavalitsusele toetuse saamiseks taotluse (pdf), (word), milles on ära toodud andmed leibkonna suuruse ja sissetulekute kohta.

Taotlused vaatab läbi komisjon, kes teeb linnavalitsusele ettepaneku, kellele ja kui suures ulatuses toidutoetus määrata. Toetuse määr on kuni 100% tegelikust kulust. Toidutoetus määratakse toidutoetuse taotluse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

Komisjonil on õigus teha linnavalitsusele ettepanek toetuse eralduse muutmiseks, kui toetuse saamise asjaolud muutuvad.