14.06.24

Loksa Linnavalitsus

aadress: Tallinna tn 45, Loksa linn 74806
e-post: linn[a]loksa.ee
registrikood: 75013457
üldtelefon: 603 1253
lahtiolekuajad: E, T, K 8.00-16.30 
                              N 8.00-18.00       
                              R 8.00-14.30 
                              Lõuna 12.30-13.00

Linnapea vastuvõtt. Linnapea võtab elanikke vastu igal neljapäeval kell 14.00–16.00.  Vastuvõtule palume registreerida eelnevalt üks nädal ette juhiabi juures või helistades üldtelefonil.

Loksa Linnavalitsuse teenistujate kontaktandmed on alljärgnevad:

Ametikoht sh ametijuhend Tegevusvaldkond Nimi Kontaktid Haridus, eriala

linnapea

valimise otsus

üldjuhtimine, linna arengu stateegiline planeerimine, linna esindamine, kriisihaldus

Värner Lootsmann

varner.lootsmann[a]loksa.ee kõrgharidus (magister),
insener-ökonomist

juhiabi asendaja

dokumendihaldus, teabe vahendamine, personalitöö, töökeskkonnaspetsialisti ülesanded

Epp Külmsaar
PUHKUSEL 17.-27. juuni 2024, 
asendaja Viive Pajusaar

epp.kylmsaar[a]loksa.ee
+372 517 3114
kõrgharidus, ärijuhtimine
volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist rahvastikuregistri toimingute teostamine sh sündide ja elukohtade registreerimine, volikogu istungite ettevalmistamine, istungite protokollimine, määruste avaldamine Riigi Teatajas, linnavalitsuse arhiivitöö korraldamine, asutusesisene esmaabiandja

Viive Pajusaar

viive.pajusaar[a]loksa.ee
+372 5333 7414
keskharidus
         
abilinnapea valdkonna töö koordineerimine: ehitus, planeerimine, heakord, transport, maakorraldus, keskkond, kommunaalmajandus, linnavara

Andres Kaskla 

andres.kaskla[a]loksa.ee
+372 508 6283
keskharidus
linnaarhitekt-
ehitusnõunik
planeerimise ja ehitamisega seotud toimingud, aadressiandmete korrastamine, kaeveloa taotluste menetlemine

Aleksander Skolimowski

aleksander.skolimowski[a]
loksa.ee
; +372 565 2900
kõrgharidus (magister), arhitektuur
arendus- ja kesk-
konnanõunik
arendustegevus, projektitaotluste koostamine, hangete korraldamine, keskkonnakaitse, raieloa ja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluste menetlemine, maamaksu arvestus, lemmikloomade arvestus, hulkuvate loomadega tegelemine, välireklaami paigaldusloa taotluste menetlemine, välireklaami ekraanide haldamine

Karin Ilves
PUHKUSEL 1.-26. juuli 2024, 
asendaja Andres Kaskla

karin.ilves[a]loksa.ee
+372 5304 8333
rakenduskõrgharidus,
tehnoökoloogia;
kõrgharidus (magister), riigiteadused
kommunaal-
majanduse- ja heakorraspetsialist
heakorra tagamine, kommunaalmajanduse küsimuste lahendamine, linnavara haldus, lemmikloomade arvestus, hulkuvate loomadega tegelemine, välireklaami paigaldusloa taotluste menetlemine, välireklaami ekraanide haldamine

teenistuskoht täitmata

   
         

abilinnapea

avalike suhete juht koormus 0,5

valdkonna töö koordineerimine: sotsiaalhoolekanne, lastekaitse, tervishoid, haridus, noorsootöö, sport, kultuur, avalikud suhted, mittetulundustegevus, hallatavate asutuste tegevus, töö sõjapõgenikega

Hilleri Treisalt
PUHKUSEL 1.-26. juuli 2024, 
asendaja Andres Kaskla

hilleri.treisalt[a]loksa.ee
+372 5332 6792
kõrgharidus (magister), haldusjuhtimine, klassiõpetaja, põhikooli kunstiõpetaja
lastekaitsenõunik lastekaitsealane nõustamine, ennetustöö, abivajava ja hädaohus oleva lapse õiguste ja huvide kaitse, asendushooldusteenuse korraldamine, koolikohustuse täitmise järelevalve, lastega seotud sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine

Irina Karotam

irina.karotam[a]loksa.ee
+372 5806 3455

kõrgharidus (magister), õigusteadus
sotsiaaltöönõunik sotsiaalnõustamine, riiklike ja kohalike sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, sotsiaalteenuste taotluste menetlemine, Loksa linna eestkostetavate elu korraldamine

Valeria Kamaljan
PUHKUSEL 1.-19. juuli 2024, 
asendaja Irina Karotam

valeria.kamaljan[a]loksa.ee
+372 5302 7280
rakenduskõrgharidus, õendus
         
linnasekretär
andmekaitsespetsialist
linnakantselei töö juhtimine, linnavalitsuse istungite ettevalmistamine, eelnõude läbitöötamine, andmekaitsealane töö, personali-, arhiivi- ja infotehnoloogia alase töö koordineerimine, notariaaltoimingute teostamine, valimiste korraldamine

Karin Kask
PUHKUSEL 19. juuni-12. juuli 2024

karin.kask[a]loksa.ee
+372 5346 0617
kõrgharidus (magister),
õigusteadus, geenitehnoloogia

IT-spetsialist
infoturbejuht

asutuse infoturbealaste tegevuste korraldamine  Kalmer Roopa kalmer.roopa[a]loksa.ee  
         
pearaamatupidaja linnavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamisalase töö korraldamine, linnaeelarve ja eelarvestrateegia koostamise korraldamine, eelarve täitmise kontroll, hankijate arvete menetlus e-arvekeskuses, Loksa linna konsolideeritud majandusaasta aruande koostamise korraldamine, linna põhi- ja käibevarade ning bilansivälise vara arvestus, pearaamatu koostamine

Ilona Gilden
PUHKUSEL 1.-5. juuli 2024, 
asendaja Marin Türbsal

ilona.gilden[a]loksa.ee 
+372 517 8570
keskharidus
raamatupidaja linnavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamisalase töö teostamine, töötasu arvestus, müügiarvete koostamine, toetuste arvestus ja väljamaksmine, kooli ja lasteaia toiduainete aruannete kontroll, sõidukite (isiklik ja ametisõiduk) kasutamise ja majanduskulude aruannete menetlus

Marin Türbsal
PUHKUSEL 17.-28. juuni 2024, 
asendaja Ilona Gilden

marin.tyrbsal[a]loksa.ee
+372 506 5096
rakenduskõrgharidus, raamatupidamine, keskkonnateadus

*magister - magistrikraad või vastav kvalifikatsioon

Swedbank          EE312200001120296285
AS SEB Pank      EE241010002025531005
LHV Pank           EE417700771010060848
Mõlemale arveldusarvele saab kanda riigilõive, muusikakooli-  ja lasteaiatasusid jms. Kindlasti tuleb selgitusse märkida: kes ja mille eest maksab.
Alates 1. juulist 2019 saab avaliku sektori asutustele saata üksnes e-arveid.